Uusimmat viitteet

 • Tilauskohtaisen tuotesuunnitteluprosessin kehittäminen 

  Uusi-Pohjola, Kari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena on rationalisoida ja nopeuttaa ohjaamojen tilauskohtaisten asiakasoptioiden tuotesuunnittelu- ja toimitusprosessia. Lisäksi tarkoituksena on parantaa sopivien suunnittelutyökalujen avulla työn ...
 • Lämpöyrittäjyyden kansainvälistäminen : Lämpöyrittäjyyskoulutuksen vienti Puolaan 

  Paavola, Sirpa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli löytää toimiva yhteistyömalli lämpöyrittäjyyskoulutuksen viennissä Puolaan. Tavoite edellytti sellaisten yhteistyötahojen löytämistä, joiden avulla voidaan luoda kontakteja bioenergian ...
 • Johtamisjärjestelmän määrittely, rakentaminen ja käyttöönotto sekä tutkimus sen vaikutuksista : Jucat Oy 

  Aro, Joona-Jeremias (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsitellään ISO 9001-standardia, sen käyttöönottoa Pk-yrityksessä ja tutkitaan johtamisjärjestelmän vaikutuksia. Työn aikana selvitettiin Jucat Oy:n valmius ottaa käyttöön johtamisjärjestelmä ja toteutettiin ...
 • Tuotannon ja toimitusketjujen tapahtumapohjainen simulointi 

  Luomanmäki, Toni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia toimitusketjujen tapahtumapohjaisen simuloinnin erityispiirteitä vertaamalla toimitusketjun simulointiprosessia perinteisempään tuotannon simulointiin. Tuotannon simulointi on ...
 • Asiakastarpeista tuoteominaisuuksia 

  Saari, Anna-Kaisa Martintytär (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksessa perehdytään asiakastarpeiden kartoitusprosessiin sekä asiakastarpeiden hyödyntämismahdollisuuksiin tuotekehityksessä. Lisäksi perehdytään tuotteen ja palvelun tuotteistamiseen. Työssä selvitetään tuotteistamisen ...
 • Muutosprosessi asiakaslähtöisemmäksi 

  Sillanpää, Marko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä tutkimus tehtiin ABB Oy Motors & Generators -yksikön Customer Support funktion toimeksiantona. Tutkimuksessa tarkasteltiin sähkömoottorin kokoonpanon aikana tulevia yleisimpiä tilausmuutoksia ja mietittiin ratkaisuja, ...
 • Ohjaamorungon mittalaitteen mittauskyvyn varmistaminen 

  Ekola, Harri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  MSK Cabinsilla on konenäköön perustuva mittauslaite Quality Gate, jolla mitataan jokainen hitsaamosta valmistunut turvaohjaamon runko. Työn tarkoituksena oli varmistaa tämän laitteen mittauskyky. Työn teoriaosuudessa ...
 • Vauriokorjaamon kokonaisprosessin kehittäminen 

  Päkkilä, Hannu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vauriokorjaustoimialalla on tapahtunut paljon muutoksia kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Ajoneuvotekniikka ja sitä kautta korjausosaamisen vaatimukset ovat muuttuneet. Autojen lisääntynyt sähkötekniikkaa, etenkin ...
 • Hankehallinta puolustusvoimien SAP-järjestelmässä : Työkalut, standardimallit, räätälöinnit ja käytön jalkautuminen 

  Järvenpää, Jussi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata puolustusvoimien hankehallinta SAP-järjestelmän eri työkalujen osalta. Tarkoitus on myös saada selville näiden työkalujen mahdolliset ongelmakohdat hankehallinnassa liittyen räätälöinteihin ...
 • Vaasan kaupungin hulevesistrategian perusteet 

  Nyman, Jan (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää hulevesistrategian perusteet Vaasan kaupungin teknisen toimen sekä Vaasan Vesi -liikelaitoksen käyttöön. Hulevesi on rakennetuilla alueilla maan pinnalle tai muille pinnoille ...
 • Osaamisen hallinnan nykytila ja kehittämistoimenpiteet pelastuslaitoksissa 

  Övermark, Joona (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Yhteiskunta kehittyy nopeaa muutosvauhtia. Ulkoisen toimintaympäristön voidaan jopa sanoa olevan jatkuvassa muutostilanteessa. Tämän seurauksena julkiseen sektoriin ja koko pelastustoimen organisaatioon kohdistuu suuria ...
 • Verifointitoiminnan kehittäminen 

  Allenius, Teppo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn tavoitteena oli selvittää asetetut vaatimukset kohdeyritykselle ja määritellä verifiointimetodit sekä tarvittavat laajuudet tarkastettaville komponenteille niin, että päästään luotettavaan otantaan toimitettujen ...
 • Ristikkäin kulkeminen RIKU VT 18 -hankkeen vaikuttavuusanalyysi 

  Mahlanen-Peltola, Sirpa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Maatilojen pitkät kulkumatkat talouskeskuksesta peltopalstoille ovat lisääntyneet tilakoon kasvaessa. Aikaa ja rahaa kuluu maanteillä ajoon koska viljelijät hankkivat maata pitkien etäisyyksien takaa. RIKU VT18 -hankkeessa ...
 • Sisälogistiikan kehittäminen 

  Kärkkäinen, Tero (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä pystyttäisiin MSK Plastin kolmen eri hallin logistiikka järkeistämään tai mahdollisesti yhdistämään niin, että saadaan aikaan toiminnan tehostumista. Tavoitteena oli nostaa ...
 • Aineettoman pääoman merkitys ja johtaminen yrityksissä 

  Vainionpää, Marja (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Aineettomalla pääomalla tarkoitetaan yrityksen ei-fyysisiä, näkymättömiä kyvykkyyksiä, resursseja ja toimintoja, jotka voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: inhimilliseen pääomaan, suhdepääomaan ja rakennepääomaan. Inhimillinen ...

Näytä lisää