Uusimmat viitteet

  • Työyhteisön merkitys yksilön työhyvinvoinnille : Yhdessä eteenpäin terveyttä edistäen 

    Pelho, Maija (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
    Hyvinvoiva työntekijä on tuottavampi jäsen sekä yhteiskunnalle että työnantajalle. Työhyvinvoinnin ollessa hyvin yksilöllinen kokemus hyvinvoivassakin työyhteisössä voi olla yksilöitä, jotka eivät koe olevansa hyvinvoivia. ...
  • Aikuisen turvapaikanhakijan stressin ilmeneminen ja sen tunnistaminen hoitotyössä 

    Hytönen, Roosa; Toikkanen, Jenni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
    Turvapaikanhakijoiden määrä lisääntyi Suomessa merkittävästi vuonna 2015. Sairaanhoitajan rooli turvapaikanhakijoiden keskuudessa on kuitenkin edelleen melko tuntematon. Tässä opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään, millaista ...
  • Pikaviestiohjelmat kommunikaation ja viestinnän mahdollistajina ikäihmisten kotihoidossa : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

    Kosonen, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
    Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella pikaviestimiä ikäihmisten hoitoon soveltuvina kommunikaatiovälineinä. Tavoite oli tuottaa tietoa niiden käytettävyyden hyvistä ja huonoista puolista ikäihmisten hoitotyössä ja ...
  • Aseptiikka pientoimenpiteissä 

    Tarvainen, Tanja; Linnahalme, Milla (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
    Joka vuosi maassamme noin 50000 potilasta saa sairaalainfektion ja noin 1500 tartunnan saaneista menehtyy. Sairaalainfektioista 90% aiheutuvat bakteereista. Sairaalainfektioista suurin osa on yksittäisiä tartuntoja ja vain ...
  • Hyvästi pienokaiseni : Lapsen saattohoito isän näkökulmasta 

    Tervo, Jatta; Hiivala, Kerttu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
    Lapsen kuolema on vanhemmille yksi raskaimmista elämänkokemuksista. Lapsen saattohoito vaikuttaa perheenjäsenten keskinäisiin suhteisiin. Joitain perheitä se yhdistää, joitain erottaa. Isän kokemuksia lapsen saattohoidosta ...
  • Sairaalasta kotiutuvan potilaan lääkehoidon ohjaus : Kirjallisuuskatsaus 

    Koivula, Reijo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
    Lääkehoitoon sitoutuminen on monimutkainen ilmiö. Lääkehoitoon sitoutumisen edistäminen on haaste hoitohenkilökunnalle, sillä lääkehoitoon sitoutumattomuus lisää terveydenhuollon ja yhteiskunnan kustannuksia ja heikentää ...
  • Hoitotyön ammattilaisten ajatuksia kyynisyydestä hoitotyössä 

    Mutanen, Helka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
    Hoitotyö voi olla sekä fyysisesti että psyykkisesti kuormittavaa. Työn kuormittavuus voi aiheuttaa väsymystä ja työuupumusta. Uupumisen seurauksena yksilö voi kyynistyä. Kyyninen ihminen on välinpitämätön, pessimistinen ...
  • Valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemus omasta rokotusosaamisesta 

    Kurittu, Oona; Erkkilä, Noora; Pantelidis, Eva (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
    Rokottamisen avulla on maailmanlaajuisesti pystytty torjumaan monia eri tartuntatauteja ja ainoastaan puhtaan veden on todettu olevan yhtä tärkeää terveysvaikutuksiltaan kuin rokotteet. Jotta rokottamisesta saadaan suurin ...
  • Ikäihmisten kaltoinkohtelu ympärivuorokautisessa hoidossa 

    Pitkänen, Johanna; Saikkonen, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
    Ikäihmisten kaltoinkohtelu on maailmanlaajuinen, monitahoinen ja vakava ongelma. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kirjallisuuskatsauksen avulla, mitä on ikäihmisten kaltoinkohtelu ympärivuorokautisessa hoidossa ...
  • Autismikirjon lasten vanhempien sosiaalisen tuen tarpeet : Sairaanhoitaja osana perhehoitotyötä 

    Alestalo, Saana; Salonen, Anniina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
    Tietoisuus autismikirjon häiriöistä on yleistynyt ja on esitetty, että autismikirjon lasten vanhempien saama sosiaalinen tuki terveydenhuollossa on usein puutteellista. Aikaisemmin yksilöön keskittyvästä hoitotyöstä on ...
  • Ikääntyvän kehitysvammaisen ihmisen arvostava kohtaaminen hoitotyössä 

    Kivelä, Sanna-Riikka; Kautto, Lea (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
    Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitä ikääntyvän kehitysvammaisen ihmisen arvostava kohtaaminen on hoitotyössä ja millaista osaamista sairaanhoitaja tarvitsee luodakseen arvostavan kohtaamiskokemuksen ikääntyvälle ...
  • Lihavuusleikattujen Elämänlaatu 

    Salo, Elina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
    Lihavuus on yksi merkittävimmistä kansanterveydellisistä ongelmista Suomessa. Joka viides suomalainen on lihava, ja ylipainosta muodostui esimerkiksi vuonna 2011 noin 330 miljoonan euron kokonaiskustannukset. Lihavuusleikkauksia ...
  • Romanikulttuuri ja hoitohenkilökunta. Kohtaamisia terveydenhuollossa 

    Baltzar, merja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
    Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, romanipotilaiden omaisten kokemuksia vuorovaikutustilanteista hoitohenkilökunnan kanssa Keski-Suomessa päivystysalueella. Tavoitteena oli koota yhteen kokemuksiin perustuvaa ...
  • Hoitajien kokemuksia vuorovaikutuksesta monikulttuuristen perheiden kanssa 

    Tenhunen, Jenna; Saarivaara, Tuuli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
    Maahanmuutto Suomeen on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosien aikana. Kasvava maahanmuutto lisää terveydenhuollon ammattilaisten monikulttuurisen osaamisen vaatimuksia. Hoitohenkilökunnan vuorovaikutustaidot ovat merkittävässä ...
  • Äitien kokemuksia kielteisten tunteiden käsittelystä hoitohenkilökunnan kanssa raskaus- ja lapsivuodeaikana 

    Kinnunen, Pauliina; Lahtinen, Eveliina; Jekunen, Leila (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
    Tutkimuksia äitien kokemuksista kielteisten tunteiden käsittelystä hoitohenkilökunnan kanssa raskaus- ja lapsivuodeaikana ei ole juurikaan tehty. Äiti on yksilö, nainen, jolla on omat tarpeensa ja tunteensa. Äitiyden myötä ...

Näytä lisää