Uusimmat viitteet

 • Palveluyrityksen brändi-identiteetin ja imagon vastaavuus : Case: Peurunka 

  Hagman, Emilia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vastaako Peurungan imago sen brändi-identiteettiä. Imagoa tutkittiin kuluttajien näkökulmasta. Tutkimuksen toimeksiantaja, Peurunka on palvelualan yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman ...
 • Sisäinen viestintä osana projektitoimintaa 

  Hiljanen, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat Valmet Technologies Oy:n telapalveluyksikön sisäisen viestinnän käytänteet projektitoiminnassa. Tavoitteena oli myös saada esiin mahdollisia kehitystarpeita ja ideoita. ...
 • Uudistettu kirjanpitolaki sähköisessä taloushallinnossa 

  Järvinen, Suvi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kirjanpitolain uudistus tuli voimaan 2016. Uudistuksen tavoitteena oli pienentää hallinnollista taakkaa ja tuoda laki ajan tasalle teknologian kehityksen kanssa. Teknologianeutraali lainsäädäntö ei ota kantaa, millä ...
 • Prosessien laatuongelmien toteaminen tilitoimistossa 

  Birkman, Katariina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää prosesseille asetettujen laatuvaatimusten toteutuminen auktorisoidun tilitoimiston osastolla x. Prosessien tutkimisen lähtökohtana oli tilitoimiston omat laatuvaatimukset sekä Suomen ...
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden raken-neuudistuksen vaikutukset vanhus-palveluiden osaamisen johtamiseen : CASE: Telkänhoiva Oy esimiestyöntekijät 

  Pesonen, Henriikka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsitteli sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen tuomia muu-toksia vanhuspalveluissa osaamisen johtamisen näkökulmasta katsoen. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Keski-Suomessa toimiva vanhuspalveluita ...
 • Tampereen Urheiluakatemian markkinointiviestinnän kehittäminen eri jäsenryhmien keskuudessa 

  Hilska, Antto (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen toimeksiantaja oli Tampereen Urheiluakatemia. Tampereen Urheiluakatemia toimii tukiverkkona pirkanmaalaisille urheilijoille. Tampereen Urheiluakatemia on osa Suomen Olympiakomitean koordinoimaa urheiluakatemiaverkostoa ...
 • Lähiruokaa ammattikeittiöön : Case: Muuramen kunnan ruokapalvelut 

  Ruotsalainen, Virpi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka lähiruokaa voitaisiin hyödyntää entistä enemmän Muuramen kunnan ruokapalvelujen hankinnoissa. Tutkimuksen avulla pyrittiin havaitsemaan lähiruokahankintoja mahdollistavia ...
 • Hyvinvointipalveluja tarjoavan pk-yrityksen inbound-markkinointi ja asiakaslähtöinen sisältö 

  Paavola, Pinja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Internetissä olevan sisällön paljouden vuoksi potentiaalisen asiakkaan huomion kiinnittäminen ja ylläpitäminen on haastavaa. Kilpailijoista on vaikea erottautua. Ongelmaan etsittiin ratkaisua tietoisia toimenpiteitä ja ...
 • Digimarkkinointipalvelun tarvekartoitus 

  Vainio, Vera (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tutkimusaiheena oli digimarkkinointipalvelun tarvekartoitus. Idea tutkimukseen lähti tutkijan ajatuksista oman yritystoiminnan perustamisesta. Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää muotialan mikroyritysten ...
 • EU:n tietosuoja-asetus : EU:n tietosuoja-asetuksen huomioonottaminen ja noudattaminen yrityksen salassapitosopimuksissa 

  Elo, Markus (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksessa analysoitiin yrityksen sisäistä toimintajärjestelmää. Toimintajärjestelmään oli tehtävä korjauksia vastaamaan 25.5.2018 käyttöön otettavaa uutta EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). Toimintajärjestelmän analysoinnin ...
 • Ikäjohtaminen ja sen haasteet vähittäiskaupan näkökulmasta : Case: Yritys X 

  Viitanen, Petra; Vänskä, Emma (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ikäjohtamisen nykytilaa ja siinä esiintyviä haasteita. Tämän lisäksi selvitettiin mahdollisia kehitysehdotuksia, miten toimintaa voisi parantaa ikäjohtamisen näkökulmasta. Tutkimustulosten ...
 • Itsensä johtaminen hajautetussa organisaatiossa 

  Ihalainen, Pinja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella itsensä johtamista hajautetussa organisaatiossa toimeksiantajayrityksen kautta. Toimeksiantajana toimi markkinatutkimusalan kasvuyritys. Tutkimuksella kartoitettiin kokemuksia ja ...
 • Jääkiekkomailan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät 

  Eisto, Juha (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat jääkiekkomailan ostopäätökseen. Tavoitteena oli kerryttää syvällistä ymmärrystä siitä, mitkä tekijät ovat ratkaisevassa osassa, kun jääkiekkoilija ostaa ...
 • LähiTapiola Areenan palveluiden markkinointiviestintä ja tunnettuus 

  Hyvölä, Olli-Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoite oli selvittää, kuinka hyvin JYPin nykyiset asiakkaat sekä JYPiä seuraavat henkilöt tuntevat LähiTapiola Areenan palvelut sekä mitä markkinointiviestintävälineitä JYPin tulisi hyödyntää tavoittaakseen ...
 • Muotialan pienyrityksen verkkokaupan toimivuus : Case: NOUKI 

  Isotalo, Rosa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia pienyrityksen verkkokaupan käytettävyyttä ja etsiä tekijöitä, jotka vaikuttavat asiakkaan ostopäätöksen tekemiseen. Alateemana toimi asiakkaiden ostokäyttäytyminen verkossa. Tavoitteena ...

Näytä lisää