Uusimmat viitteet

 • Sisäisen viestinnän ja viestintäteknologian käytön kehittäminen OK-yrityksessä : Case: Sahala Works Oy 

  Hukkanen, Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin IT-infrastruktuurin ja yrityksen sisäisen viestinnän nykytilaa ja modernisointia Sahala Works Oy:ssä. Tutkimuksessa perehdyttiin PK-yritysten ITinfrastruktuuriin, sen tarpeellisuuteen ja tarjolla ...
 • Työnantajakuvan muodostuminen ja merkitys ICT-alalla 

  Laasonen, Johanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tieto- ja viestintäteknologian alalla useat pienet ja keskisuuret yritykset ovat viime aikoina kasvaneet merkittävästi, mistä johtuen IT-alan osaajista käydään kilpailua. Työnantajakuvan kehittämisellä organisaatiot ...
 • OP-verkkopalvelun ja OP-mobiilin omaksuminen innovaatioina 

  Miekkavaara, Marja-Leena (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Osuuspankki Poppia siirtyi POP Pankki-ryhmästä OP Ryhmään 19.5.2015. Siirtymisen tavoitteena on turvata kilpailukykyiset pankkipalvelut tulevaisuudessakin. Siirtymän myötä pankin ICT-järjestelmät, tuotteet ja palvelut sekä ...
 • "Hyvä" johtaminen ja johtamisen haasteet: Analyysi Talouselämä -lehden artikkeleista 

  Leponen, Päivi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia merkityksiä ”hyvälle” johtamisella an-nettiin 2010-luvun Suomessa. Lisäksi etsittiin vastauksia, minkälaisia johtamisen teemoja tutkimustuloksista löydettiin. Teoriaosuus ...
 • Pk-yritysten kasvun, kannattavuuden ja taloudellisen aseman kehittyminen ennen omistajanvaihdosta ja sen jälkeen 

  Kivilammi, Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Suomessa on seuraavien kymmenen vuoden aikana tulossa myyntiin arviolta noin 30 000 pk-yritystä. Omistajanvaihdoksen toteutuminen voidaan nähdä tärkeänä osana pk-yrityksen liiketoiminnan uudistumista. Kansantaloudellisesta ...
 • Työhyvinvoinnin riskit 

  Pihlajamäki, Marjo; Veiste, Anita (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työhyvinvointi on yritysten henkilöstön voimavara, ja työhyvinvointiin kiinnitetään nykyään yrityksissä ja organisaatioissa entistä enemmän huomiota. Vuonna 2002 säädetyn työturvallisuuslain tarkoituk-sena on parantaa ...
 • Rekrytoinnin kehittäminen palvelumuotoilun menetelmillä : Case OP Ryhmä 

  Laakso, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  OP Ryhmän tavoitteena on olla finanssialan suosituin työnantaja ja palvelumuotoilun edelläkävijä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten palvelumuotoilun menetelmiä voitiin hyödyntää OP Ryhmän rekrytoinnin ...
 • Hankintaprosessin kehittäminen : Case: Muuramen kunta 

  Sakala, Marijaana (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Julkiset hankinnat elävät jatkuvassa muutoksessa. Kuntien palveluhankintojen murros, lainsäädännön ja toimintaympäristön muutokset tuovat jatkuvasti uusia vaateita julkisille toimijoille, joilla on käytössään rajalliset ...
 • Kansainvälisen virtuaalitiimin johtaminen 

  Hakola, Anna-Maria (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Jyväskylän ammattikorkeakoulu, tarkemmin moninaisuuden johtamisen MOJO-hake. Tavoitteena oli tutkia kansainvälisiä virtuaalitiimejä ja niiden johtamista: tarkastella tutkimuskohdetta etsien ...
 • Työmotivaatioon vaikuttavat tekijät apteekissa 

  Nikki, Hanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työurien pidentäminen ja työssä jaksaminen puhuttavat valtakunnallisesti alasta riippumatta. Jotta pitkä työura on mahdollinen, on otettava huomioon työmotivaatioon vaikuttavat tekijät. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ...
 • Matkailuimagon strategiset lähtökohdat ja tulevaisuus Äänekoskella 

  Minkkinen, Sari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Äänekosken matkailuyrittäjien, yhdistysten ja muitten matkailun parissa toimivien sisäisten sidosryhmien mielikuva Äänekosken matkailun nykytilasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
 • Ulkomaan arvonlisäveroprosessien kehittäminen 

  Ahola-Paakkunainen, Sari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn toimeksiantajayritys oli Yritys X:n taloushallinnon palvelujen tuottaja. Tutkimuksen kohteena olivat toimeksiantajayrityksen taloushallinnon palvelukeskuksen kirjanpito- ja talousverotiimi sekä konserniverotiimi. Työn ...
 • B2B-asiakashallinnan kehittäminen myyntihenkilöstön kokemana 

  Asikainen, Katja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä selvitettiin toimeksiantajayrityksen asiakashallinnan kehittämiskohteita myyntihenkilöstön kokemana. Tutkimuksen tavoitteena oli saada kehitysehdotuksia asiakaspysyvyyden parantamiseksi toimeksiantajan ...
 • Konsultointipalvelun tuotteistaminen 

  Varis, Aapo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää tuotteistettu konsultointipalvelu Yritystaito Group Oy:n käyttöön. Tuotteistettava palvelu rajattiin Lean-filosofian pohjalta kehitettävään toiminnan kehityspalveluun, jonka kohderyhmänä ...
 • Energianhallinnan tarpeet suuryrityksissä ja julkisella sektorilla : Case: Energiapäällikkö-palvelu 

  Puolakka, Marko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Energianhallinta aiheena on ollut jatkuvasti esillä yhteiskunnassamme, jossa energiaa on pyritty tuottamaan ympäristöystävällisesti ja hyödyntämään tehokkaasti. Tutkimuksen toimeksiantaja oli energianhallinnan asiantuntijayritys ...

Näytä lisää