Uusimmat viitteet

 • Maksuperusteisen arvonlisäverojärjestelmän vaikutus pienyritysten maksuvalmiuteen 

  Vatanen, Sirpa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen pienten ja keskisuurten yritysten kassatilanne on ollut kireä jo useiden vuosien ajan. Ongelmaan on lähdetty hakemaan apua lainsäädännöstä. Maksuehtolakia päivitettiin vuonna 2015, ja viimeisin uudistus koski ...
 • Mindful Leadership at Fratelli Branca Distillerie srl 

  Zoccoli, Marcella (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  In the current transformative change, in which many crises are happening simultaneously, leaders and entrepreneurs need extra tools and force beyond their usual individual leadership and interpersonal skills in order to ...
 • Keskijohdon kokemukset palvelukulttuurin johtamisen rakentamisessa : Case Pankki X 

  Luhtala, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nopeasti muuttuvassa maailmassa asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu ja pankkien sääntely kiristyy. Palvelujen digitalisaatio tuo pankeille lisähaastetta, ja niiden tulee miettiä täysin uusi tapa toimia kuluttajien ...
 • Työyhteisöviestinnän merkitys kolmivuorotyössä : Case Jokilaakson Terveys Oy 

  Ahonen, Salla (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työyhteisöviestintä ei ole enää vain tiedon jakamista ylhäältä alaspäin vaan viestintä on jo-kaisen vastuulla, jossa korostuu jokaisen työyhteisön jäsenen toiminta ja käyttäytyminen. Työyhteisöviestinnällä on ensisijaisesti ...
 • Asiakas ensin – kokemuksia sisäisen palvelun laadusta sairaanhoitopiirissä 

  Tuikkanen, Marja-Liisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on vietetty vuonna 2017 Potilas/Asiakas ensin -teemavuotta. Voimassa olevan strategian mukaisesti visiona on olla sairaala, jossa potilaat saavat parhaimman asiakaskokemuksen. Jotta ulkoinen ...
 • Sisäisen viestinnän ja viestintäteknologian käytön kehittäminen OK-yrityksessä : Case: Sahala Works Oy 

  Hukkanen, Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin IT-infrastruktuurin ja yrityksen sisäisen viestinnän nykytilaa ja modernisointia Sahala Works Oy:ssä. Tutkimuksessa perehdyttiin PK-yritysten ITinfrastruktuuriin, sen tarpeellisuuteen ja tarjolla ...
 • Työnantajakuvan muodostuminen ja merkitys ICT-alalla 

  Laasonen, Johanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tieto- ja viestintäteknologian alalla useat pienet ja keskisuuret yritykset ovat viime aikoina kasvaneet merkittävästi, mistä johtuen IT-alan osaajista käydään kilpailua. Työnantajakuvan kehittämisellä organisaatiot ...
 • OP-verkkopalvelun ja OP-mobiilin omaksuminen innovaatioina 

  Miekkavaara, Marja-Leena (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Osuuspankki Poppia siirtyi POP Pankki-ryhmästä OP Ryhmään 19.5.2015. Siirtymisen tavoitteena on turvata kilpailukykyiset pankkipalvelut tulevaisuudessakin. Siirtymän myötä pankin ICT-järjestelmät, tuotteet ja palvelut sekä ...
 • "Hyvä" johtaminen ja johtamisen haasteet: Analyysi Talouselämä -lehden artikkeleista 

  Leponen, Päivi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia merkityksiä ”hyvälle” johtamisella an-nettiin 2010-luvun Suomessa. Lisäksi etsittiin vastauksia, minkälaisia johtamisen teemoja tutkimustuloksista löydettiin. Teoriaosuus ...
 • Pk-yritysten kasvun, kannattavuuden ja taloudellisen aseman kehittyminen ennen omistajanvaihdosta ja sen jälkeen 

  Kivilammi, Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Suomessa on seuraavien kymmenen vuoden aikana tulossa myyntiin arviolta noin 30 000 pk-yritystä. Omistajanvaihdoksen toteutuminen voidaan nähdä tärkeänä osana pk-yrityksen liiketoiminnan uudistumista. Kansantaloudellisesta ...
 • Työhyvinvoinnin riskit 

  Pihlajamäki, Marjo; Veiste, Anita (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työhyvinvointi on yritysten henkilöstön voimavara, ja työhyvinvointiin kiinnitetään nykyään yrityksissä ja organisaatioissa entistä enemmän huomiota. Vuonna 2002 säädetyn työturvallisuuslain tarkoituk-sena on parantaa ...
 • Rekrytoinnin kehittäminen palvelumuotoilun menetelmillä : Case OP Ryhmä 

  Laakso, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  OP Ryhmän tavoitteena on olla finanssialan suosituin työnantaja ja palvelumuotoilun edelläkävijä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten palvelumuotoilun menetelmiä voitiin hyödyntää OP Ryhmän rekrytoinnin ...
 • Hankintaprosessin kehittäminen : Case: Muuramen kunta 

  Sakala, Marijaana (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Julkiset hankinnat elävät jatkuvassa muutoksessa. Kuntien palveluhankintojen murros, lainsäädännön ja toimintaympäristön muutokset tuovat jatkuvasti uusia vaateita julkisille toimijoille, joilla on käytössään rajalliset ...
 • Kansainvälisen virtuaalitiimin johtaminen 

  Hakola, Anna-Maria (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Jyväskylän ammattikorkeakoulu, tarkemmin moninaisuuden johtamisen MOJO-hake. Tavoitteena oli tutkia kansainvälisiä virtuaalitiimejä ja niiden johtamista: tarkastella tutkimuskohdetta etsien ...
 • Työmotivaatioon vaikuttavat tekijät apteekissa 

  Nikki, Hanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työurien pidentäminen ja työssä jaksaminen puhuttavat valtakunnallisesti alasta riippumatta. Jotta pitkä työura on mahdollinen, on otettava huomioon työmotivaatioon vaikuttavat tekijät. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ...

Näytä lisää