• Salassa pidettävät puolustus- ja turvallisuushankinnat 

   Litukka, Sari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tavoitteena tutkimuksella oli tunnistaa salassa pidettävien puolustus- ja turvallisuushankintojen salassapidon edellytykset sekä tarkastella, miten asia on otettu huomioon Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen hankintaprosessissa. ...
  • Räjähdekeskuksen työilmapiirikysely henkilöstöjohtamisen prosessina 

   Heinola, Leila (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Henkilöstöä pidetään organisaation tärkeimpänä voimavarana. Organisaation menestys perustuu usein henkilöstön motivaatioon kehittää työtään, työprosesseja ja samalla koko organisaatiota. Kehittämistyön tavoitteena oli ...
  • Yrityksen ensimmäinen siirtohinnoitteludokumentointi 

   Pennanen, Eija (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomen siirtohinnoittelulaki uudistui vuoden 2017 alussa. Samana vuonna kansainväliseen konserniin vastikään liittyneessä suomalaisyrityksessä selvitettiin ensimmäistä kertaa, millainen siirtohinnoitteludokumentointi sen ...
  • Visuaalisen myynnin asiakaskokemus urheilukaupan myymäläympäristössä 

   Koskinen, Silja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen on asiakkaan kokemus visuaalisesta myynnistä urheilukaupan myymäläympäristössä. Kokemusten perusteella oli tavoitteena luoda case-yritykselle kehitysideoita myymälöiden ...
  • Mitä ne asiakkaat ajattelevat meistä? : Case: Wesentra Oy 

   Kuuri, Leena (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä toimeksiantajan, Wesentra Oy:n, asiakasymmärrystä ja selvittää, miksi asiakkaat ostavat yrityksen tuotteita ja palveluja. Lisäksi tavoitteena oli kehittää nykyistä toimintaa ja luoda ...
  • Pk-yrityksen liiketoiminnan tehostaminen toiminnanohjausjärjestelmällä 

   Hakkarainen, Seija (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksessa selvitettiin pienen pk-yrityksen (Yritys X) liiketoiminnan tehostamista toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Tukimuksen tavoitteena oli selvittää ja kartoittaa toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyttä, ...
  • Kestävän kehityksen palveluinnovaation haasteet : case: Tienaa työmatkalla 

   Uppman, Tuija (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksessa selvitettiin Trafix Oy:n toimeksiannosta Tienaa työmatkalla -palveluinnovaation käyttöönoton ja leviämisen esteitä sekä työnantajien mielenkiintoa kestävän kehityksen mukaisten työ- ja työasiointimatkojen ...
  • Työyhteisöviestinnän toimivuus : Tapaustutkimus ammatillisessa opettajakorkeakoulussa 

   Poikonen, Kati (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää työyhteisöviestinnän tilaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa (AOKK). Taustana oli organisaatiossa havaittu tarve sisäisen viestinnän kehittämiselle, ...
  • Maksuperusteisen arvonlisäverojärjestelmän vaikutus pienyritysten maksuvalmiuteen 

   Vatanen, Sirpa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomen pienten ja keskisuurten yritysten kassatilanne on ollut kireä jo useiden vuosien ajan. Ongelmaan on lähdetty hakemaan apua lainsäädännöstä. Maksuehtolakia päivitettiin vuonna 2015, ja viimeisin uudistus koski ...
  • Mindful Leadership at Fratelli Branca Distillerie srl 

   Zoccoli, Marcella (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   In the current transformative change, in which many crises are happening simultaneously, leaders and entrepreneurs need extra tools and force beyond their usual individual leadership and interpersonal skills in order to ...
  • Keskijohdon kokemukset palvelukulttuurin johtamisen rakentamisessa : Case Pankki X 

   Luhtala, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Nopeasti muuttuvassa maailmassa asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu ja pankkien sääntely kiristyy. Palvelujen digitalisaatio tuo pankeille lisähaastetta, ja niiden tulee miettiä täysin uusi tapa toimia kuluttajien ...
  • Työyhteisöviestinnän merkitys kolmivuorotyössä : Case Jokilaakson Terveys Oy 

   Ahonen, Salla (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työyhteisöviestintä ei ole enää vain tiedon jakamista ylhäältä alaspäin vaan viestintä on jo-kaisen vastuulla, jossa korostuu jokaisen työyhteisön jäsenen toiminta ja käyttäytyminen. Työyhteisöviestinnällä on ensisijaisesti ...
  • Asiakas ensin – kokemuksia sisäisen palvelun laadusta sairaanhoitopiirissä 

   Tuikkanen, Marja-Liisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on vietetty vuonna 2017 Potilas/Asiakas ensin -teemavuotta. Voimassa olevan strategian mukaisesti visiona on olla sairaala, jossa potilaat saavat parhaimman asiakaskokemuksen. Jotta ulkoinen ...
  • Sisäisen viestinnän ja viestintäteknologian käytön kehittäminen OK-yrityksessä : Case: Sahala Works Oy 

   Hukkanen, Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksessa tarkasteltiin IT-infrastruktuurin ja yrityksen sisäisen viestinnän nykytilaa ja modernisointia Sahala Works Oy:ssä. Tutkimuksessa perehdyttiin PK-yritysten ITinfrastruktuuriin, sen tarpeellisuuteen ja tarjolla ...
  • Työnantajakuvan muodostuminen ja merkitys ICT-alalla 

   Laasonen, Johanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tieto- ja viestintäteknologian alalla useat pienet ja keskisuuret yritykset ovat viime aikoina kasvaneet merkittävästi, mistä johtuen IT-alan osaajista käydään kilpailua. Työnantajakuvan kehittämisellä organisaatiot ...
  • OP-verkkopalvelun ja OP-mobiilin omaksuminen innovaatioina 

   Miekkavaara, Marja-Leena (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Osuuspankki Poppia siirtyi POP Pankki-ryhmästä OP Ryhmään 19.5.2015. Siirtymisen tavoitteena on turvata kilpailukykyiset pankkipalvelut tulevaisuudessakin. Siirtymän myötä pankin ICT-järjestelmät, tuotteet ja palvelut sekä ...
  • "Hyvä" johtaminen ja johtamisen haasteet: Analyysi Talouselämä -lehden artikkeleista 

   Leponen, Päivi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia merkityksiä ”hyvälle” johtamisella an-nettiin 2010-luvun Suomessa. Lisäksi etsittiin vastauksia, minkälaisia johtamisen teemoja tutkimustuloksista löydettiin. Teoriaosuus ...
  • Työhyvinvoinnin riskit 

   Pihlajamäki, Marjo; Veiste, Anita (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työhyvinvointi on yritysten henkilöstön voimavara, ja työhyvinvointiin kiinnitetään nykyään yrityksissä ja organisaatioissa entistä enemmän huomiota. Vuonna 2002 säädetyn työturvallisuuslain tarkoituk-sena on parantaa ...
  • Pk-yritysten kasvun, kannattavuuden ja taloudellisen aseman kehittyminen ennen omistajanvaihdosta ja sen jälkeen 

   Kivilammi, Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Suomessa on seuraavien kymmenen vuoden aikana tulossa myyntiin arviolta noin 30 000 pk-yritystä. Omistajanvaihdoksen toteutuminen voidaan nähdä tärkeänä osana pk-yrityksen liiketoiminnan uudistumista. Kansantaloudellisesta ...
  • Rekrytoinnin kehittäminen palvelumuotoilun menetelmillä : Case OP Ryhmä 

   Laakso, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   OP Ryhmän tavoitteena on olla finanssialan suosituin työnantaja ja palvelumuotoilun edelläkävijä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten palvelumuotoilun menetelmiä voitiin hyödyntää OP Ryhmän rekrytoinnin ...