Uusimmat viitteet

 • Elevernas uppfattning om marginalisering i skolan : En kvantitativ undersökning i årskurs 9 

  Heinonen, Niklas; Bäckroos, Daniel (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Detta arbete är ett beställningsarbete av föreningen Ung i fokus. Vår uppgift av föreningen var att undersöka hur elever uppfattar marginalisering inom skolmiljön. Syftet med detta arbete är att göra en kartläggning av ...
 • Meningsfulla aktiviteter på Stjärnhemmet : Aktiviteter för unga vuxna med funktionsnedsättning 

  Friman, Ronja; Edberg, Ida; Haanpää, Karolina (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Serviceboende i Finland har ändrats under de senaste årtiondena och utgår från ett mera personcentrerat perspektiv. Det inverkar även på de fritidsaktiviteter som genomförs på serviceboenden. Förenta Nationerna är en ...
 • Ergoterapeuters tankar om bedömning av lek 

  Flythström, Catrine; Kosonen, Siri; Saaristo, Annette (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ergoterapeuter bedömer barns lek. Detta för att synliggöra ergoterapeuternas upplevelser av eventuella behov av förändringar i bedömningsförfarandet. Bedömning är en ...
 • Teknologianvändning på Helsingfors stads svenskspråkiga daghem 

  Eklöf, Pamela; Lehtomäki, Hanne; Leino, Maija (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Att använda teknologi mångsidigt har blivit en viktig färdighet för att man ska kunna vara delaktig och att klara sig i vardagen, både nu och i framtiden. Grunderna för planen för småbarnspedagogiken förnyats, och lyft upp ...
 • Elevers uppfattningar om meningsfulla aktiviteter i skolan : En kvalitativ studie 

  Peltomäki, Sini; Fuentes Larsson, Andrea; Ulfsson, Emma (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Syftet med detta examensarbetet är att kartlägga elevers upplevelser av meningsfulla aktiviteter i skolan. Studien har en hälsofrämjande infallsvinkel för att det just nu i Finland finns över 65 000 15-29 åringar som är ...
 • Stöd i ergoterapi för unga med låg självkänsla 

  Grönroos, Ronja (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Syftet med detta arbete är att utreda hur ergoterapeuter kan stöda unga som har låg självkänsla. Ungdomstiden är en väldigt betydande utvecklingsperiod för tonåringarna, eftersom de måste anpassa sig till en ny uppsättning ...
 • Attityder kring mental ohälsa 

  Spennert, Winston (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Syftet med detta arbete var att ta reda på allmänhetens attityder kring personer med mental ohälsa. Frågeställningen i studien är vilka allmänhetens attityder gentemot personer med mental ohälsa är, ifall det finns skillnader ...
 • Ergoterapi som främjar aktivitetsrättigheter för personer med mental ohälsa 

  Nurminen, Teea (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Arbetet är en del av PAD-projektet som strävar efter att förbättra arbetsmöjligheterna för unga med mental ohälsa, minska stigmatisering och främja social inklusion för dessa unga. Den teoretiska referensramen för arbetet ...
 • Fritids aktiviteter för personer med intellektuell funktionsvariation 

  Meyer, Jessica (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Meningsfull aktivitet är kopplat till livsnjutning och välmående och förväntas främja känslor av glädje, spontanitet, kreativitet och självuttryck. När dessa domäner uppfylls i aktiviteten, så förstärks det känslomässiga ...
 • Bokbindningskurs som främjar positiv anpassning för personer med nedsatt syn 

  Seger, Maria (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Examensarbetet är en del av Ura käsillä projektets verksamhet vars tanke är att bevara synskadades traditionella hantverkskunskaper och erbjuda möjligheter för personer med synnedsättning att ägna sig åt hantverksaktiviteter ...
 • Asylsökandes upplevelser av sin aktivitetsidentitet 

  Normann, Nina (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Syftet med mitt examensarbete är att få en djupare förståelse för asylsökandes upplevelser av sin aktivitetsidentitet i vardagen i Finland. Examensarbetet tar fasta på hur delaktighet i vardagens aktiviteter påverkar ...
 • Den jag vill vara på bild : Handbok - fotografering i aktivitetsgrupp för personer med mental ohälsa 

  Kuitula, Heidi; Nordlund, Charlotta (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Målet med examensarbetet var att skapa en handbok för professionella för att leda en aktivitetsgrupp för personer med mental ohälsa. Handbokens mål är att få möjligheten att engagera sig i meningsfulla aktiviteter och ...
 • Personalens attityder till robotkatt inom äldreomsorgen - en kvalitativ studie 

  Murdoch, Pia (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Examensarbetet ingår i ett projekt om robotkatten JustoCat. Projektet handlar om använd-ning av robotkatt i vården med personer med demens och det är en pilot-studie med inter-ventionsupplägg riktad mot personer med demens ...
 • Värdet av arbetsverksamhet inom mentalvården ur ett klientperspektiv 

  Holmsten, Joacim (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Syftet med detta arbete var att undersöka hurdana värden i aktivitet deltagare i arbetsverksamhet för personer med mental ohälsa, upplever samt vilken/vilka värden som lockar till att delta i verksamheten. Detta undersöktes ...
 • Unga vuxnas behov av stöd i arbetssökninsprocessen 

  Holmlund, Daniela (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Syfte med detta arbete är att undersöka vilket stöd unga vuxna med mental ohälsa upplever att de behöver inom ramen för arbetsökningsprocessen. Mental ohälsa har blivit vanligare med åren i Finland och är en av de vanligaste ...

Näytä lisää