• Planering av ett användbart intranät för företaget Mobile Spa 

   Öhrnberg, Jan (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   I detta examensarbete planerades ett intranät för företaget Mobile Spa Oy. I och med att stor vikt lades på användbarheten och användarvänligheten av det intranät som planerades, följdes existerande regler och riktlinjer ...
  • Utveckling av ett kortbeställningssystem med publiceringsverktyget DotNetNuke 

   Picasso, Nicolas (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Examensarbetet gick ut på att planera och utveckla ett kortbeställningssystem med hjälp av gratisversioner av Microsofts utvecklingsverktyg och webbpubliceringsverktyget DotNetNuke. Projektet skulle ersätta ett gammalt ...
  • Utveckling av nyhetssida med Wordpress och Bootstrap 

   Blomqvist, Thomas (Yrkeshögskolan Arcada, 2010)
   På grund av smarttelefonens popularitet har det blivit viktigt för webbsidor att anpassa sig till mindre skärmar. Nya verktyg inom webbindustrin tillåter utvecklare att bygga sidor som anpassas för både stora och små ...
  • Tillgänglighet på internet : En studie om webbdesign och internethjälpmedel för blinda 

   Åström, Jennifer (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
   Detta examensarbete behandlar webbdesign för blinda ur webbprogrammerarens perspektiv. Eftersom studiens tyngdpunkt ligger på blinda användare berörs varken lindrigt synskadade eller personer med andra funktionshinder ...
  • Sähkösuunnittelutoimiston laatujärjestelmä 

   Mellqvist, Henrik (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
   Tälle opinnäytetyölle asetetut tavoitteet olivat tehdä riittävä tutkimus suunnittelutoimistojen laatujärjestelmien sisällöstä ja vaatimuksista sekä laatia tutkimusten perusteella Sähkösuunnittelu Elbox Oy:n laatujärjestelmä. ...
  • Metoder att minska nattströmsbelastningstoppar 

   Gustafsson, Victor (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
   Syftet med examensarbetet var att analysera olika metoder för att styra påslagningen av nattström, för att minska belastningstoppen som uppstår när alla eluppvärmda hushåll slår på sin elvärme samma minut. När nattströmmen ...
  • Alueellisen loissähköseurannan toteutus Fingrid Oyj:ssä 

   Storbjörk, Martin (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
   Vaihtosähköverkoissa jännitteen ja virran välinen vaihekulma vaihtelevat aiheuttaen il-miön nimeltä loissähkö. Loissähkön siirto kantaverkossa vähentää johtojen ja sähköaseman primäärilaitteiden siirtokykyä sekä lisää ...
  • Bloggarkivering : en jämförelse av insamlingstekniker för långtidsbevaring av bloggar 

   Sandin, Emil (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
   Bloggar är en vanlig uttrycksform på nätet idag, men den dynamiska uppbyggnaden av bloggar gör insamling och arkivering svårare än för statiska webbsidor. Detta examensarbete undersöker tillgängliga tekniker för insamling ...
  • DRC med KRK Ergo i ett rektangulärt lyssningsrum 

   Högström, Axel (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
   Hur väl ljud återspelas i ett rum beror, förutom på ljudåtergivningsutrustningens kvalitet, till hög grad på rummets fysiska egenskaper samt placeringen av högtalarna. Den digitala signalbehandlingens utveckling har dock ...
  • Radiosändningars utveckling och framtid i Finland 

   Gustafsson, Oscar (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
   Detta examensarbete går igenom olika metoder för att sända radio samt funderar på vilken metod som i framtiden skulle kunna vara den mest effektiva och fördelaktiga metoden. Det finns nu två stora olika analoga sändningsmetoder, ...
  • Uppbyggnad av virtuell panoramapresentation av Arcadas utrymmen genom att använda Papervision3D 

   Lindberg, Mikael (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
   Detta examensarbete består av två huvuddelar. Den första delen är en teoretisk analys av hur 3D motorn Papervision3D är uppbyggd. Den andra delen av arbetet är en prak- tisk genomgång av hur panoramapresentationen är ...
  • Loviisan voimalaitoksen MONU-UPS-laitteiden kuormituksien selvittäminen 

   Gustafsson, Christian (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
   Katkeamaton tehonsyöttöjärjestelmä on enenevässä määrin noussut esille tärkeänä osatekijänä muun muassa turvallisuusjärjestelmissä, jotka on pidettävä käynnissä turvallisuuden ylläpitämiseksi tai on suojattava sähköverkon ...
  • Defining requirements in a process and system development project 

   Lindholm, Ron (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   This thesis work is about requirements engineering, a subdiscipline of systems and software engineering. The thesis is divided into two parts, a theoretical and a practical part. The theoretical part describes requirements ...
  • Modular JavaScript : A Comparison of Module Loaders 

   Rask, Matias (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   Det här examensarbetet handlar om hur modulärprogrammering kan implementeras i JavaScript som saknar ett nativt modulsystem. JavaScript har vuxit från ett simpelt skriptspråk till ett fullt utvecklat programmeringsspråk ...
  • Taajuusmuuttajien vaikutus muuntajan kuormitettavuuteen 

   Engström, Joakim (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   Taajuusmuuttajia käytetään laajalti teollisuudessa moottorien ohjauksena niiden tuoman hyödyn vuoksi. Taajuusmuuttajien haittapuolena ovat niiden tuottamat yliaallot sähkö-verkkoon. Yliaalloilla on paljon haitallisia ...
  • Planering av en aktiv filter- och förstärkarmodul för en referenshögtalare 

   Vikström, Rune (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   Jag deltar i ett projekt där min del är att planera en aktiv filter- och förstärkarmodul för en referenshögtalare. Mitt arbete bygger vidare på ett högtalarprojekt som gjorts i en kurs i högtalarteknik. De olika arbetsmomenten ...
  • DSLR-kameror för Full HD-videofilmning – en överblick 

   Lemberg, Jonas (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   Filmning med DSLR-kameror har blir hela tiden populärare, och nya kameramodeller introduceras hela tiden. Detta arbete fungerar som en guide vid köp av DSLR-kamera i filmningssyfte, och ger samtidigt en överblick av ...
  • Utveckling och integrering av kursbokningssystemet Puzzel 

   Hedlund, Ulf (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   Varje år behöver utbildningsinstitutioner planera läsordningar. Rum ska bokas, resurser måste delas på och dubbelbokningar får inte ske. Processen är ofta långdragen och kan ha flera hundra personer inblandade. ...
  • Sökmotoroptimering : Hur man optimerar sin webbplats för sökmotorer 

   Raappana, Emil (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   Detta arbete handlar om hur man optimerar sin webbplats för sökmotorer. Syftet med arbetet är att läsaren lätt förstår de grundliga element som man bör ta i beaktande när man skapar sökmotoroptimerade webbplatser, hur man ...
  • En överblick över förlustbringande komprimering och dess inverkan på ljudåtergivningen av en klassisk gitarr 

   Kackur, Jafet (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   Det finns idag många olika valmöjligheter vad gäller komprimering och lagring av digitalt ljud. Ljudfiler kodas ofta med hjälp av någon kodningsteknik (ett s.k. kodek) som är förlustbringande, dvs. ljudet manipuleras i ...