Uusimmat viitteet

 • Freelance-työ : Mistä syistä freelance-työhön hakeudutaan ja millä keinoin siinä voi menestyä? 

  Back, Anna-Mari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoite oli selvittää, voisiko tutkimuksen tekijälle sopia ura markkinoinnin ja viestinnän freelance-yrittäjänä. Tutkimukseen haastateltavaksi valittiin henkilöitä, jotka toimivat markkinoinnin ja viestinnän ...
 • Live-visualisointipalvelun kehittäminen 

  Jämsä, Tanja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia live-visualisointipalvelun kehitysmahdollisuuksia palvelun tilaajien kokemusten pohjalta. Tavoitteena oli selvittää tilaajien kokemuksia live-visualisoinnista palvelukokonaisuutena, ...
 • Insta-ready retail kivijalkakaupan markkinoinnin välineenä 

  Nokka, Iiris (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten kivijalkakaupat voisivat hyödyntää instaready retailia markkinointinsa tukena. Tutkimuksen avulla selvitettiin, miten suomalaiset kivijalkakaupat ovat tehneet insta-ready ...
 • Uuden työntekijän perehdyttäminen : Perehdytyskansio Kivisalmen Kievarille 

  Kiviniemi, Katariina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön kohdeyrityksenä on oma projektini kesäravintola Kivisalmen Kievari, joka on Konnevedellä sijaitseva kesäravintola. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda perehdytys- kansio kohdeyritykselle uusien ...
 • Kuinka rekrytoida onnistuneesti litteään organisaatioon? 

  Paukkio, Elina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Itseohjautuvuus, itseorganisoituvat organisaatiot ja näiden yhdistelmästä syntyneet litteät organisaatiot ovat uudenlaisia vaihtoehtoja työskennellä ja organisoitua jatkuvasti muuttuvassa yritysmaailmassa. Itseohjautuvasti ...
 • Tiimiakatemialla opitun soveltaminen käytännössä 

  Saukkonen, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiimiakatemian oppimismallin mukaisista yrittäjyysopinnoista on tullut maailmanlaajuinen ilmiö. Tiimiakatemialla oppiminen tapahtuu tiimeissä käytännön projektityöskentelyn kautta. Yli 20-vuotiaasta historiastaan huolimatta ...
 • Muutosjohtaminen digitaalisen tehtävälistan käyttöönotossa : Case Kuljetus ja Muutto O. Jylhä Oy 

  Jylhä, Reetta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantajayritykselle Kuljetus ja Muutto O. Jylhä Oy:lle. Opinnäytetyön tutkimusongelmana oli ajojärjestelijöiden välinen huono sisäinen viestintä. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
 • Tiimin suorituksen kehittäminen Rage Cube yrityksessä 

  Schmidt, Ilari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiimin suorituksen taso ei ole riittänyt tulokselliseen liiketoimintaan Rage Cube – elämyspalveluyrityksessä. Opinnäytetyön tehtävänä on välttää Rage Cube – yrityksen toiminnan lopettaminen. Tavoitteena on löytää heti ...
 • B2B Bisneksen rakentaminen : Näin rakensin tapahtumabisneksen lähes tyhjästä 

  Juuri-Oja, Joonatan (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuonna 2015 otin vastaan johtajan roolin yrityksessämme ja aloin yhdessä muiden osuuskuntamme jäsenten kanssa rakentaa yhteistä bisnestä. Tänä päivänä tämä bisnes keskittyy tapahtumatuotantoon, vaikka melkein ...
 • Virtuaalinen ja vuorovaikutteinen printti : Lisätty todellisuus perinteisessä printtiympäristössä 

  Holmstedt, Marie (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia lisätyn todellisuuden toimintaa ja sen käyttömahdollisuuksia. Teoreettista tietopohjaa rakennettiin useiden tutkimusten, raporttien sekä verkkojulkaisujen pohjalta. Teoreettisen tiedon ...
 • Miten palvelu lanseerataan onnistuneesti? 

  Lampinen, Stiina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan palvelun lanseerauskampanjan menestykseen vaikuttavia tekijöitä. Yksi suurin syy lanseerausprosessien epäonnistumiseen on niiden heikko valmistelu ja puutteellisesti tehdyt suunnitelmat. Toimeksiantajana ...
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen Kahvila Myllytuvalla 

  Aittanen, Heidi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Suovanlahdella sijaitsevan, kesäsesongilla toimivan Kahvila Myllytuvan asiakastyytyväisyyden nykytilaa ja sitä kautta kehittää asiakaskokemusta. Tutkimukselle löytyi suuri tarve, sillä ...
 • Uuden hankintalain vaikutukset pk-yritysten asemaan julkisissa tarjouskilpailuissa 

  Saukkonen, Samuel (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimus uudesta hankintalaista ja sen vaikutuksista pk-yrityksiin julkisissa hankinnoissa valikoitui aiheeksi ajankohtansa vuoksi. Hankintalakimuutos tuli voimaan virallisesti 14.12.2016. Itse lain säädökset olivat jo ...
 • Oreganoa ja elämyksiä : Satamaravintola Laivurin asiakaskokemuksen kehittäminen elämykselliseksi 

  Rönkkä, Anna; Lamminaho, Teemu; Lehto, Mila (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö käsitteli ravintolan asiakaskokemuksen kehittämistä elämykselliseksi. Tutkimus tehtiin Leppuu Oy:lle Satamaravintola Laivurin toiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena oli kehittää ratkaisuja, joiden avulla ravintola ...
 • Keskisuomalaiset pk-yritykset markkinointiautomaation parissa : Mielikuvat, käyttötavat ja tulevaisuus 

  Katajarinne, Ida-Sofia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Toimeksiantajana opinnäytetyöhön toimi Keski-Suomen Yrittäjät Ry. Tehtävänäni oli kartoittaa heidän markkinointiautomaatiota käyttävien jäsenyritystensä määrää. Samalla selvitän yrittäjien mielikuvia ja tulevaisuuden ...

Näytä lisää