Uusimmat viitteet

 • Professionellt bemötande i vården av den missbrukande gravida kvinnan 

  Myllyvirta, Freja (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Sammandrag: Studien fokuserar på mötet mellan den professionella sjukskötaren och den missbrukande gravida kvinnan. Bakgrunden till temat är att missbruk under graviditeten är ett stigmatiserat ämne, och att stigmat kring ...
 • Acceptans för människor med psykisk ohälsa 

  Byfält, Sonja; Tuisku, Elin (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Detta examensarbete har utarbetats i samarbete med projektet PAD (positive attitude development), vars mål är att öka kunskapen om och förståelsen för människor med psykisk ohälsa, samt motverka marginaliseringen av dessa. ...
 • Personcentrerad vård för minnessjuka 

  Aro, Anna (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Det här examensarbetet är skrivet som ett beställningsarbete åt Sibbo kommun. Exa-mensarbetet är en litteraturstudie och analysmetoden är innehållsanalys. Frågeställning-arna är ”Vad innebär god personcentrerad vård för ...
 • Bidragande faktorer till välbefinnande bland hemvårdens personal : - En deskriptiv litteraturstudie 

  Anderssén, Isabella (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Hemvården befinner sig för tillfället i en fas av utveckling och förändring. Det är tänkt att äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt med hjälp av god hemvård. Regeringens spetsprojekt (2016) har som mål att förbättra ...
 • Användningen av MEWS-skalan i vården av sepsis 

  Grönqvist, Josephine (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Då en patient i den somatiska inhospitala vården uppvisar tecken på försämring eller då sjukskötarens intuition säger att någonting känns fel, kan det vara till hjälp att som ett komplement till vårdarens kliniska kunskap ...
 • Det levda livets betydelse för personer med en minnessjukdom : En productutveckling 

  Törnqvist, Mathilda (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Arbetet är ett beställningsarbete av Hugo och Maria Winbergs-stiftelse och är en produktutveckling som har en litteraturstudie som grund. Frågeställningen för arbetet är: Vad upplever de minnessjuka själva som meningsfullhet ...
 • Faktorer som inverkar på sjukfrånvaron 

  Mountassir, Sara (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Studien är ett beställningsarbete av Ergo Hälsotjänster Ab. Syftet med studien är att utforska vilka faktorer som inverkar på sjukfrånvaron och ifall sjukvården i företagshälsovården förebygger sjukfrånvaron. Företagshälsovård ...
 • Den gravida kvinnans syn på privata mödrarådgivningstjänster 

  Hartikka, Ninni; Roms, Daniela (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Undersökningen var ett beställningsarbete av den privata mödrarådgivningsbyrån Perhe-Arte. Syftet med undersökningen var att utreda kundernas önskemål om de privata mödrarådgivningstjänsterna, för att få en helhetsbild av ...
 • Virtual reality som terapeutiskt hjälpmedel i behandlingen av social ångest 

  Rönnqvist, Daniel; Svensson, Jonatan (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Studien är ett examensarbete under DeDiWe-projektet (Developer of Digital Health and Wellness Services). Projektet är ett samarbete mellan finska, estniska och litauiska skolor. Syftet med denna studie är att utforska ...
 • Sexualfostran för barn i Finland - en litteraturstudie 

  Frondén, Amanda (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Detta examensarbete är ett beställningsarbete av Väestöliitto. Syftet med arbetet har varit att utreda vilka referenser man använt sig av då man studerat ämnet sexualfostran. Frågeställningarna har varit följande: Vilken ...
 • Etiskt svåra situationer för vårdaren i vården av patienter i livets slutskede 

  Hälikkä, Heidi (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Arbetet är en kvalitativ litteraturstudie vars syfte är att ta reda på vilka de mest centrala etiskt utmanande situationerna är för sjukskötaren i vården av den döende patienten, vilka faktorer som kan hjälpa sjukskötaren ...
 • Skyddspåse för intravenösa vätskor : En produktutveckling 

  Ellenberg, Nicola; ellenberg, nicola (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Arbetet har gjorts i samband med projektet Lek, Le och trivs som samarbetar med Project Liv, Project Liv är en förening som arbetar för att öka trivseln på sjukhus för långtidssjuka barn. I forskning och studier framgår ...
 • Patienttillfredsställelse : Lean-principens inverkan på patienternas tillfredsställelse med vården 

  Enberg, Terese; Häyhä, Pia-Maria (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Detta arbete är ett beställningsarbete av barnsängsavdelning 52 vid Kvinnokliniken och är en del av Kvinnoklinikens Lean-projekt. Syftet med denna kvantitativa enkätstudie är att utreda om den resurseffektiverande ...
 • Bemötande av blandmissbrukare inom den somatiska sjukvården 

  Saarinen, Kristoffer; Ellonen, Johanna (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Opinnäytetyö on osa HUS:in eettistä projektia, "Välitämme", työ on tehty kirjallisuuskatsauksena. Opinnäytetyö keskittyy sekakäyttäjän kohtaamiseen somaattisessa sairaanhoidossa. Opinnäyte työ etsii vastausta kahteen eri ...
 • Föräldrars attityder till humant papillomvirus-vaccin : Kvalitativ litteraturstudie 

  Pitkänen, Rebecca (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Denna studie är en del av etikprojektet ”Vi bryr”, som är ett initiativ av Helsingfors universitetssjukhus (HNS). Avsikten med studien är att klarlägga föräldrars attityder till humant papillomvirus-vaccin (HPV-vaccin). ...

Näytä lisää