Uusimmat viitteet

 • Rahastojen vertailu satunnaissalkkuja hyödyntäen 

  Saras, Niklas (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin aktiivisesti hallinnoitujen rahastojen menestystä suhteessa satunnaisesti tuotettuihin salkkuihin. Tavoitteena oli selvittää pärjäävätkö aktiiviset rahastot paremmin kuin passiiviset satunnaissalkut ...
 • Sosiaalinen media NHL:ssä 

  Kölhi, Tommi; Kiuru, Joni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyömme tarkoitus on selvittää ja analysoida, miten NHL-seurat hyödyntävät sosiaalista mediaa markkinoinnissaan. Eri sosiaalisen median kanavien vertailu sekä, mitkä seikat erottavat seurojen menestymisen ...
 • Kansainvälisen perintäprosessin kehittäminen Yritys X:ssä 

  Huttunen, Susanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu produktiivisena tutkimuksena, jonka myötä syntyi suunnitelma vaihtoehdoista Yritys X:n kansainvälisen perintäprosessin kehittämiseksi. Tutkimuksessa kuvataan opinnäytetyön toimeksiantajan ...
 • Esimiehen vuorovaikutustaitojen vaikutus työssäjaksamiseen työntekijän näkökulmasta 

  Säynäväjärvi, Minna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuorovaikutustaidoilla ja työssä jaksamisella on suuri vaikutus jokapäiväisessä elämässä ja ne näkyvät vahvasti myös työelämässä. Esimiesten ja työntekijöiden välinen vuorovaikutus on monimutkainen prosessi, jonka vaikutukset ...
 • Porvoon Vaihtokalusteen kesäkauden avaustapahtuma 

  Masalin, Kari; Tuominen, Joni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on järjestää kesäkauden avaus tapahtuma Porvoon Vaihtokaluste Oy:lle. Projektin toimeksiantajana toimii Porvoon Vaihtokaluste Oy. Opinnäytetyö sisältää esittelyn yrityksen historiasta ja sen ...
 • Talouden tasapainoilua : Kyselytutkimus korkeakouluopiskelijoiden taloudenhallinnasta ja rahankäytöstä 

  Laaksonen, Enni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin korkeakouluopiskelijat hallitsevat omaa talouttaan ja rahankäyttöään. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on mukana nuorten talousosaamista edistävässä ja talousongelmia ...
 • Tulosvaroitukset: Arviot muutoksista taloudellisissa toimintaedellytyksissä ja tulevaisuudennäkymissä 

  Telén, Niina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Listayhtiöillä on velvollisuus antaa tarvittaessa tulosvaroitus. Tulosvaroitusten julkistamiseen ja niiden sisältöön sisältyy kuitenkin yritysjohdon arvionvaraisuutta. Tulosvaroitusten julkistamisvelvollisuus perustuu ...
 • Suomen verojärjestelmän omaisuuslajijaottelun merkitys arvopapereita omistavalle pienosakeyhtiölle 

  Husu, Niko-Kalle (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen verojärjestelmässä hyödykkeet jaotellaan omaisuuslajeihin. Elinkeinotoiminnan omaisuuslajeja ovat käyttö-, vaihto-, rahoitus- ja sijoitusomaisuus. Jos hyödyke ei täytä minkään edellä luetellun omaisuuslajin ...
 • Kevytyrittäjyys palkkatyön ja yritystoiminnan välimaastossa 

  Risberg, Pasi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsitellään kevytyrittäjyyttä. Kysymyksessä on yrittäjämäinen työskente-ly, jossa kevytyrittäjä laskuttaa työnsä laskutuspalvelun kautta. Laskutuspalvelu laskuttaa asiakasta, käynnistää tarvittaessa mahdolliset ...
 • Asiakaskokemuksen mittaaminen 

  Salorinne, Anna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön päätavoitteena on selvittää millaisen asiakaskokemuksen yritys tarjoaa uusasiakkailleen. Lisäksi työ selventää, miten asiakaskokemus muodostuu ja kuinka sitä voidaan mitata liiketoiminnan kehittämistarkoituksessa. ...
 • Copywriterin työ digitalisoituneella mainosalalla 

  Walin, Jenna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Mainosala on kokenut suuria muutoksia viimeisen kymmenen vuoden aikana digitaalisen murroksen vuoksi. 2010-luvulla digitaalisuuden hallinta on työelämässä välttämätön taito: työnkuvat ja työtavat ovat radikaalisti muuttuneet. ...
 • Esimiehen tuen ja läsnäolon vaikutus työhyvinvointiin 

  Markko, Saana (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työelämä kehittyy muutospaineiden seurauksena ja samalla on kehitettävä myös esimiestyötä. Työn teko ei vaadi enää toimistoa ja työajan käsitys on hämärtynyt. Työntekijöiltä odotetaan jatkuvaa kehitystä ja uuden oppimista. ...
 • Verkkokauppatoiminta Venäjälle - uhka vai mahdollisuus 

  Sindonen, Ekaterina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aihe on Verkkokauppatoiminta Venäjälle – uhka vai mahdollisuus. Opinnäytetyön tekeminen ajoittui syksylle 2017. Aikataulu oli hyvin tiivis ja vajaa kolmen kuu-kauden aikana työ valmistui. Tutkimuksessa ...
 • Some-markkinoinnin käsikirja yhtyeelle 

  Sirola, Valtteri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaalinen media eli some tarjoaa uusia menettelytapoja ja mahdollisuuksia markkinointiin. Näistä mahdollisuuksista on erityisesti hyötyä musiikkialalla yhtyeiden markkinoinnissa. Yhtyeet voivat nykyään markkinoida itseään ...
 • Joukkorahoituskampanjan suunnittelu SoG:lle 

  Väisänen, Valtteri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Shoulders of Giants nimiselle startup yritykselle ja sen päätavoitteena on tehdä heille joukkorahoituskampanjan suunnitelma. Tarkoituksena olisi helpottaa ja mataloittaa heidän kynnystä ...

Näytä lisää