• A-klinikkasäätiön verkkopalveluiden IT-palvelunhallinnan prosessien kehittäminen 

   Korhonen, Susanna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä tutkimus on A-klinikkasäätiön toimeksiannosta tehty opinnäytetyö. Tutkimus-kohteena ovat olleet A-klinikkasäätiön suurimmat ja vanhimmat Päihdelinkki ja Lasinen lapsuus verkkopalvelut ja näiden IT-palvelunhallinta. ...
  • BEST PRACTICES FOR PROJECT HANDOVER IN MIDDLE-SIZE 

   Laine, Markus (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   It is challenging to run a project and hand it over into daily processes. This thesis examines Nord Pool Spot AS’ (later NPS) issues in current project and operational processes. It has been a common problem in NPS that ...
  • Bonusaineistovalvonnan kehittäminen ulkoistamisen avulla 

   Ukkola, Antti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän työn aiheena on Bonusaineistovalvonnan prosessien kehittäminen ulkoistamisen avulla Leania hyödyntäen. Bonus on ostojen määrän perusteella maksettava ostohyvitys, joka on keskeinen osa S-ryhmän asiakasomistajien ...
  • Case Contoso: Muutosviestinnän kehittäminen paikallisessa organisaatiossa 

   Päivinen, Ville (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tuotettiin osana asiakkaan projektitoimeksiantoa globaalille teknologiayhtiölle. Kuten moneen muuhunkin teknologiayritykseen, liike-elämän toimintaympäristön ulkoiset sekä sisäiset paineet ovat ajaneet ...
  • Dedicated Server Infrastructure Transformation to AWS Cloud In Lean Organisation 

   Pyy, Harri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   The thesis tries to solve whether in the Schibsted Media Group (Tori.fi) it is possible to give up hosting dedicated servers and move the services Amazon's cloud using Amazon Web Services components. The starting point of ...
  • Documentation Management System for R&D 

   Virta, Tiina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
   The target organisation is a payment industry software company. It has developed its own software for transmitting the money transactions. This software is continuously developed mainly in Finland. Research and development ...
  • Documenting and Managing Service Oriented Software Architectures 

   Väyrynen, Marko (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Arek Ltd. provides IT services to pension insurance sector of Finland. The earnings logic of Arek is based on SaaS business model. The technological environment in Arek is heterogeneous and technology landscape consists ...
  • Eduskunnan kanslian tietohallinnon riskienhallinnan kehittäminen 

   Laulajainen, Antti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Eduskunnan kanslian tietohallintotoimisto tuottaa eduskunnan toiminnan kannalta keskeiset tietojärjestelmät, joiden toimivuus on oltava korkealla tasolla eduskunnalle asetettujen tehtävien saavuttamisen mahdollistamiseksi. ...
  • Future Trends and Development Methods in Software Quality Assurance 

   Williams, Päivi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   The main purpose of this thesis is to study the future trends and development methods in software quality assurance from a testing point of view. The main scope of this thesis is to study what views and expectations customers ...
  • Governance Model for HR Information Systems 

   Anturaniemi, Kirsi (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
   Henkilöstöhallinnan järjestelmillä (Human Resources Information Systems, HRIS) hallitaan useita liiketoiminnalle tärkeitä prosesseja, kuten palkkahallintoa, resurssisuunnit-telua, ajanhallintaa sekä rekrytointia. ...
  • Improving business intelligence data quality in sales insight area 

   Anturaniemi, Ari (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Business intelligence (BI) management is an ability of a business organization to gather and analyze systematically information about its business operations and the business environment it is having business in, and turn ...
  • IT-kehittämistoiminnan prosessit : Prosessiajattelua julkishallinnon toimijan tietojärjestelmäkehityksessä 

   Alaja, Mikko (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä tutkimus on Haaga-Helian Ylemmän Ammattikorkeakoulun Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelman opiskelijan, Mikko Alajan, opinnäytetyönään tekemä kehittämistehtävä. Tutkimuksen tavoitteena on ollut kartoittaa ...
  • IT-palvelunhallinnan kehittäminen ja laatusertifiointiselvitys 

   Vesterinen, Tiia (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö on tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelman opiskelija Tiia Vesterisen opinnäytetyönään tekemä kehittämistehtävä. Tapaustutkimuksena tehty tutkimus käsitteli IT-palvelunhallintaa, sen kehittämistä ...
  • Kohti Ketterää ja Palvelusuuntautunutta Organisaatiota - Taljan Kehysmalli Digitalisaatiostrategian Ytimessä 

   Talja, Sauli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä työssä esitellään Taljan kehysmalli, jota noudattamalla organisaation eri yksiköt omaksuvat horisontaalinen, palveluiden väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön perustuvan ketterän yrityskulttuurin. Taljan kehysmalli ...
  • Kohti yritysarkkitehtuuria : Case: Yritys Oyj 

   Simula, Tuija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö on tehty keskisuureen yritykseen, jolla ei ollut yritysarkkitehtuurin menetelmää käytössä. Tarkoituksena oli tuottaa yritysarkkitehtuurin perustiedot ja käsitteet, mitä se on ja mitä se ei ole, sekä osoittaa ...
  • Kokonaisarkkitehtuuri tietojärjestelmien kehityksen tukena kohdeyrityksessä 

   Asplund, Henrik (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän työn tavoitteena on tutkia, millaisia haasteita yrityksen sisäiset ja ulkoiset muutokset tuovat kohdeyrityksen IT-kehitystyöhön, ja voidaanko haasteisiin vastata kokonaisarkkitehtuurin keinoin. Tutkimus toteutettiin ...
  • Kokonaisarkkitehtuuriosaamisen kehittäminen osana arkkitehtuurityön käynnistämisen tukemista: Case Valtiokonttori 

   Suckcharoen, Sami (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Kokonaisarkkitehtuuriosaamisen on todettu olevan yksi merkittävimmistä tekijöistä organisaation kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen onnistumiselle. Myös Valtiokonttorissa on tunnistettu tarve kehittää ylimmän johdon, ...
  • Matka- ja kulujenhallintaohjelmiston tehostamisella kohti kustannussäästöjä 

   Rautiainen, Sami (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tutkimusongelmana oli selvittää Visma Enterprise Oy:n SaaS-palveluna toimittaman M2 -matka- ja kulujenhallintaohjelmiston käytettävyyttä ja nykyisten prosessin toimivuutta Helen-konsernissa. Tutkimustuloksia oli tarkoitus ...
  • Metrics for agile requirements definition and management 

   Jussilainen, Nina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   “You Can't Manage What You Don't Measure” (Origin unknown) was the starting point for this research. The goal of this research was to define metrics to support and monitor the requirements defi-nition and management in the ...
  • Muutoksen johtamisen malli palveluntarjoajalle 

   Kivimäki, Heidi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön kohdeorganisaationa on HUS-Tietohallinto. Kyseessä on asiantuntijaorganisaatio, jossa pääsääntöisesti oman alan asiantuntijat vastaavat itsenäisesti palveluista. Tietohallinto on palveluntarjoaja, joka tuottaa ...