• 13 Signs of the Zodiac : sävellyskonsertin toteuttaminen ja prosessin analyysi 

   Kentala, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö koostuu 13 Signs of the Zodiac -sävellyskonsertin taiteellisesta osasta (DVD- tallenne) ja koko työprosessin - säveltämisen, sovittamisen, orkesterin kokoamisen ja harjoituttamisen, sekä konsertin valmistelun ...
  • 6 ELEMENTTIÄ : Musiikkityöyhteisön työhyvinvoinnin rakentaminen 

   Lehtinen, Vesa Kaleva (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyölläni on kaksi tavoitetta: Ensimmäinen on luoda menetelmä, jonka avulla voi kehittää kestävästi musiikkityöyhteisöjen hyvinvointia lisäämällä henkistä pääomaa psyykkisen ja sosiaalisen pääoman kasvattamisen ...
  • Aika siistii! : pedagogisia sävellyksiä kitaralle 

   Kourula, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Toimiessani klassisen kitaransoiton opettajana Turun konservatoriossa olen huomannut, että on vaikea löytää riittävästi hyvää opetusmateriaalia. Lapset ja nuoret tarvitsevat ja haluavat uutta, tuoretta, hauskaa ja motivoivaa ...
  • Ammattilaisten kokemuksia rumpunuottien lukemisesta ja kirjoittamisesta : taustatutkimus rumpunuotinnusopasta varten 

   Eronen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työni on taustatutkimus rumpunuotinnusopasta varten. Tutkimuksen avulla pyrin selvittämään, millaista rumpunuotinnusopasta Suomessa tarvitaan. Tutkimusmetodina käytin teemahaastattelua. Haastattelin kymmentä rumpalia eri ...
  • Arco Groove sävellykset ja sovitukset viulusektiolle 

   Mantere, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytteeni pohjautuu opetuskokemukseeni viulunsoiton klassisessa ja rytmimusiikissa sekä edelliseen opinnäytetyöhöni Pop & jazz viulunsoiton tasokonsertit 1-3, Stadia AMK, 2003. Esitän tässä opinnäytetyössäni vaihtoehdon ...
  • Argentinian Tango : klassisen laulajan syrjähyppy 

   Hamarila, Tuuli-Eliisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni on konsertti Astor Piazzollan musiikista, sekä työn kirjallinen osa liitteineen sisältäen konserttitaltioinnin. Työni kirjallinen osa on prosessikuvaus, sekä kuvaus matkastani teoksiin, ja siitä, miten tuo ...
  • Arviointihanke musiikkiopistossa : oppimista ja opettelua 

   Tuomela, Helena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäyte kuvaa taiteen perusopetusta antavan musiikkioppilaitoksen Virvatuli – mallin mukaisen itsearviointiprosessin käynnistymistä. Arviointihankkeen perimmäisenä tehtävänä on edistää sekä yksilöiden että yhteisön ...
  • Bassoaapinen : aloittelevan basistin oppikirja 

   Yli-Tepsa, Petrus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Bassoaapinen on bassonsoiton alkeisoppikirja, joka kattaa bassonsoiton perusteet nuotinluvun, tekniikan, rytmiikan, teorian ja harmonian osalta.
  • Cembalonsoiton perusteista : cembalonsoitonopettajan käsikirja 

   Aittola, Kirsi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni esittelee cembalon- ja pianonsoiton opetuksen eroja ja renessanssi- ja barokkimusiikin esittämiskäytäntöihin liittyviä kysymyksiä. Käyn työssäni läpi cembalonsoiton opetuksen työtapoja ja erityispiirteitä ...
  • Digitaalinen rytmipeli : Prototyypistä kohti valmista julkaisua 

   Miettola, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyöni käsittelee digitaalisen rytmiikkapelin prototyypin suunnitelmaa sekä prototyypin valmistamiseen liittyviä prosesseja. Prototyyppi pitää sisällään pelin pedagogisen sisällön suunnitelman ja teknisen toteutustavan ...
  • Du holde Kunst : liedosaamisen kehittäminen Joensuun konservatoriossa 

   Hynninen, Anneli; Korhonen, Otto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän toimintatutkimuksen tarkoituksena oli kehittää lied-osaamista Joensuun konservatoriossa. Kehittämiseen kuului lied-oppijakson oppisisällön kehittäminen ja lied-opettajien pedagogisen osaamisen päivittäminen. Joensuun ...
  • Eläinten karnevaali - taideintegraatioprojekti päiväkodissa : tutustuminen Camille Saint-Saënsin teokseen musiikin, liikkeen, draaman ja kuvataiteen keinoin 

   Valtonen, Minna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni on ylempään ammattikorkeakoulu-tutkintoon liittyvä toimintatutkimus ja kehittämisprojekti, jossa toteutettiin musiikillinen taideintegraatioprojekti Espoon Laajalahden päiväkodissa tammi-huhtikuun 2013 aikana. ...
  • Elämys kulttuurin kannattelijana : oppilas- ja ammattimuusikoiden orkesteriyhteistyö 

   Vanhanen, Salla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Elämys kulttuurin kannattelijana -opinnäytetyössä tutkittiin oppilas- ja ammattimuusikoiden yhteistyökonsertteja. Opinnäytetyön tarkoitus oli koota yhteen ja kehittää yhteistyömuotoisten konserttien hyviä käytänteitä. ...
  • Erityisherkkä lapsi musiikkiopistossa : Erityisherkkyyden huomioiminen musiikkiopinnoissa 

   Mäkinen, Maarit (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan miten opettajat voisivat huomioida erityisherkkyyden musiikkiopisto-opinnoissa. Erityisherkkyys on synnynnäinen temperamenttipiirre, joka tulisi huomioida opetustilanteessa ja siihen ...
  • Esteetön musiikkipedagogiikka : pohdintaa koulutuksen kehittämistarpeista 

   Ryökkynen, Sanna-Maria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän työn tavoitteena on nostaa esille musiikkipedagogikoulutuksen kehittämistarpeita, jotta opettajilla olisi tulevaisuudessa paremmat ammatilliset valmiudet kohdata työssään erilaisia oppijoita, vastata yksilöllistämisen ...
  • Ettette lähtis peräs? : Osallistava musiikkielämys päiväkodeille 

   Laitila, Johanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Projektini tarjoaa innostavan ja osallistavan musiikki- ja taide-elämyksen alle kouluikäisille lapsille. Toteutin projektini yhteistyössä Kajaanin varhaiskasvatuksen ja Kainuun sotilassoittokunnan kanssa. Tavoitteenani ...
  • Fantasia sävellystyylinä vuosina 1535 - 1782 

   Huopainen, Niina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä tutkitaan fantasiatyylisiä sävellyksiä pääasiassa kosketinsoitinmusiikin osalta ajanjaksolla 1535-1782. Vuonna 1535 Luis de Milán määritteli fantasian soitinsävellykseksi, joka juonsi juurensa pelkästään ...
  • For Those About to Rock : Naislaulajat rock-genressä 

   Herranen, Linda (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   For those about to rock – naislaulajat rock-genressä antaa lukijalleen kokonaisvaltaisen käsityksen naisista rock-genressä: rockin historiasta, sukupuolittuneisuudesta, seksismistä, suomalaisten naislaulajien menestyksestä. ...
  • Hengittävä muusikko : hengitys muusikon psykofyysisen hyvinvoinnin tukena 

   Strandman, Saara-Maija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Psykofyysisyydellä tarkoitetaan kehon ja mielen vuorovaikutusta, jossa hengityksellä on tärkeä rooli. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten muusikon psykofyysistä hyvinvointia voi tukea hengityksen avulla. Tutkimus ...
  • Histoires.... : Musiikkia sanoina ja kuvina 

   Laukkarinen, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   ”Histoires: musiikkia sanoina ja kuvina” -kehityshankeen ytimenä on Jacques Ibertin Histoires -pianosarjan ympärille rakentuva LUOMUS -kurssi ja siihen liittyvä teemakonsertti. Kurssi järjestettiin Josette Tuomiston ...