Uusimmat viitteet

 • Sidosryhmäanalyysin merkitys rakennusprojektin onnistumisessa 

  Tammi, Mari (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia sidosryhmäanalyysin merkitystä rakennusprojektin onnistumisessa ja saada käsitys sidosryhmäanalysoinnin nykytilasta suomalaisissa pk-rakennusliikkeissä. Kyseessä on laadullinen tutkimus, ...
 • Osaamisen kehittämisen toimintamalli ulosottolaitoksessa 

  Rokala, Ulla (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ulosottolaitoksessa on käynnissä rakenneuudistushanke (URA), jossa täytäntöönpanotehtäviä on tarkoitus uudistaa siten, että jatkossa täytäntöönpano jaettaisiin laajaan täytäntöönpanoon, perustäytäntöönpanoon ja ...
 • Tunteet ja tulevaisuus asiantuntijoiden Twitter-viestinnässä 

  Kunnari, Pia-Marja (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä DEEVA-hankkeen kanssa, jossa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia tiedontuotannossa. Tämän kautta halutaan ymmärtää esimerkiksi asiakkaiden kokemuksia uudella ja syvemmällä ...
 • Asiakassuhteiden johtamisen välineet isännöintiyrityksissä 

  Junnila, Annastiina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan asiakassuhteiden johtamisen nykytilaa ja mahdollisuuksia isännöintialalla. Lisäksi työssä tutkitaan asiakassuhteiden johtamiseen liittyvien työvälineiden hyödyntämis- ja kehittämismahdollisuuksia. ...
 • Hiljainen tieto yrityksen fuusiossa 

  Norri, Kristiina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä hiljaiselle tiedolle tapahtuu, kun yritys fuusioidaan. Samalla tarkasteltiin tunteiden merkitystä hiljaisen tiedon jakamisessa fuusion eri vaiheissa. Tämän opinnäytetyön ...
 • Sisäisen talousraportoinnin ja taloudellisten riskien hallinnan kehittäminen Turun ammattikorkeakoulussa 

  Salmelainen, Krista (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin toimeksiantajaorganisaation talousraportoinnin nykytilaa ja sen kehittämismahdollisuuksia. Lisäksi selvitettiin toiminnassa esiin nousevia taloudellisia riskejä ja niiden hallintakeinoja. ...
 • Kunnan taloussuunnitteluprosessin parantaminen : tapaustutkimus kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluprosessin parantamisesta 

  Mikkola, Valtteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli arvioida kunnan taloussuunnitteluprosessi. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena ja kohteena oli Turun kaupunki. Tutkimuksessa kuvattiin nykytila sekä tehtiin suosituksia prosessin ja siihen ...
 • Vakuutusala vuonna 2025 : LähiTapiolan suurasiakasyksikön asiakkaiden toiveet ja odotukset 

  Lauren, Tommi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia asiakkaiden toiveita ja odotuksia vakuutusyhtiö LähiTapiolaa kohtaan tulevaisuudessa. Tutkimukseen haastatellut yritykset ovat LähiTapiolan suurasiakasyksikön kokoluokan ...
 • Innovaatiokumppanuus kehittämistyön alustana 

  Aho, Emilia; Puistovaara, Janina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää hankintayksiköiden käyttöön ehdotus toimintamallista innovaatiokumppanuusmenettelyn toteuttamiseksi siten, että menettelyn jokainen vaihe (valmisteluvaihe, kilpailutusvaihe ja ...
 • Mediaseurantatyökalun hyödyntäminen myyntityössä 

  Ekmark-Saarela, Heli-Mari (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mediaseurantatyökalun hyötyjä myyntityössä. Työ toteutettiin käyttämällä yhtä markkinoilla olevaa mediaseurantatyökalua keväällä 2018 sekä haastattelemalla kolmea referenssiyritystä, ...
 • Myyntihenkilöstön osaamisen johtamisen prosessimalli 

  Jalonen, Markus (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata osaamisen johtamiseen tarkoitettu prosessi, jossa osaamista kehitetään hiljaista tietoa levittäviä vertaiskoulutusmenetelmiä avuksi käyttäen. Työn tarkoituksena on kuvata prosessin ...
 • Yrittäjyyskasvatus osana tulevaisuuden ammatinopetusta 

  Österlund, Veera (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yrittäjyyden kehittäminen on ajankohtainen aihe koulutuksessa, koska työelämä ja siellä vaadittavat taidot ovat muuttuneet ja osaamisen tiedostetaan vanhenevan nopeasti. Suomalaista koulutusjärjestelmää haastaa nyt ...
 • Twitterin hyödyntäminen B2B-myyjän henkilöbrändin rakentamisessa 

  Ojala, Hanna-Maria (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkitaan Twitterin hyödyntämistä B2B-myyjän työssä. Työssä käsitellään sosiaalisen median ja sosiaalisen myynnin merkitystä tämän päivän myyntiorganisaatiossa, B2B-myyjän henkilöbrändin rakentamista ...
 • Osa-aikaisten ja määräaikaisten työntekijöiden motivointi : ­case Yritys X 

  Annala, Soili (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yritys X on ravintolayhtiö, joka tuottaa ravintolapalvelut tapahtumatalossa. Yrityksessä työskentelee henkilökuntaa hyvin vaihtelevan tarpeen mukaisesti. Tämän ja viimeisten vuosien aikana tapahtuneiden esimiesmuutosten ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto : kriittisten onnistumistekijöiden näkökulmasta 

  Mettälä, Tiina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning System, ERP System) on koko yrityksenlaajuinen tietojärjestelmä, joka yhdistää kaikki organisaation liiketoimintaprosessit sisäisesti, ja nykyisin yhä useammin myös ulkoisesti. ...

Näytä lisää