• Käsiteltyjen hakkeiden lämpötilaseuranta konttikokeissa 

   Saajoranta, Sampo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Haketta varastoidaan usein suurissa aumoissa. Suomen haasteelliset sääolosuhteet vaikuttavat hakkeen kuivana pysymiseen ja hakkeen laatuun. Hake voi homehtua tai jopa syttyä palamaan aumassa. Opinnäytetyö oli osa ...
  • Optroniikan testausjärjestelmä 

   Hakala, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää olemassa olevasta automaattisesta typetyslait-teesta optroniikan testausjärjestelmä lisäämällä uusia ominaisuuksia ja parantamalla käyttöliittymää. Uusilla ominaisuuksilla pyrittiin ...
  • Mittaus- ja reunanohjausjärjestelmän käyttöliittymä 

   Hakala, Anssi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vision Systems Oy on suunnitellut ja toimittanut useita mittaus- ja reunanohjausjärjestelmiä teollisuudessa käytettyihin metalli- ja paperikelaimiin. Tähän Vision Systemsin tarjoamaan pakettiin ei ole aikaisemmin kuulunut ...
  • Älykotijärjestelmä : Mikrokontrolleriohjattu älykoti 

   Kuronen, Thomas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kotiautomaatiojärjestelmän toteutusmahdollisuutta mikrokontrollereilla ja muilla halvoilla elektroniikkakomponenteilla. Mikrokontrolleripohjaisia kotiautomaatiojärjestelmiä ei vielä ...
  • Ladontalinjojen ennakkohuoltosuunnitelma 

   Paajanen, Teppo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli tehdä ennakkohuoltosuunnitelma kahdelle vanerin valmistuksessa käytettävälle ladontalinjalle. Työn toisena tarkoituksena oli tehdä selvitys ladontalinjojen mahdollisista parannusehdotuksista, jotta ...
  • Ohjausjärjestelmällä toteutettujen turvatoimintojen määrittely Protaconilla 

   Pekkarinen, Tapio (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Automaation lisääntyminen koneiden ohjauksissa lisää tehokkuutta ja turvallisuutta kaikilla teollisuuden aloilla. Automaattisten järjestelmien luotettavuus on kuitenkin usein kyseenalaistettu turvallisuusmielessä. Koneiden ...
  • Sekvenssien visualisointi operaattorille Siemens TIA Portal -ympäristöön 

   Saukko, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Logiikkaohjelmointi on työläs vaihe automaatioalan projekteissa. Ohjelmointia voidaan kuitenkin nopeuttaa valmiiksi luotujen logiikkaohjelmointipohjien avulla. Näitä ohjel-mointipohjia voivat olla esimerkiksi erilaisten ...
  • Domotics-kotiautomaatiojärjestelmä : Rakennusautomaatiolaboratorion laite- ja käyttöharjoitus 

   Karhunen, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Automaatioteknologian ratkaisuja tekevät yritykset ovat huomanneet helposti muokattavien avoimen lähdekoodin toteutuksien edut, kun niitä verrataan isojen laitevalmistajien tarjoamiin kokonaisratkaisuihin. Tähän liittyen ...
  • Kiinteistön rakennusosien elinkaaren digitalisoiminen 

   Hartikka, Elias (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   KIRA-digi-hankkeet ovat ympäristöministeriön rahoittamia kehityshankkeita. KIRA-digi-hankkeiden tarkoituksena on kehittää kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota. Hankkeiden tavoitteena on luoda tulevaisuudessa ...
  • Ravitsemuksen merkitys sepelvaltimotaudin ennaltaehkäisyyn 

   Ruohonen, Soile (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sepelvaltimotauti on Suomessa yksi merkittävimpiä kansansairauksia ja siihen sairastumisen ennaltaehkäisyssä ravitsemus on tärkeä tekijä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota viimeisintä tutkittua tietoa ravitsemuksen ...
  • Lasten kokemuksia lounaasta ja lounastilanteista päiväkodissa 

   Nio, Inka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Monet alle kouluikäiset lapset viettävät ison osan valveillaoloajastaan varhaiskasvatuksessa ja syövät suurimman osan päivän aterioista päiväkodissa. Varhaiskasvatuksen ruoka ja ruokailutilanteet ovat siis oleellisia osia ...
  • Lonkkaleikatun ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn edistäminen sairaalajakson aikana - Postoperatiivinen vaihe  

   Huttunen, Katariina; Ahtikallio, Anu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli lonkkaleikatun ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn edistäminen sairaalajakson aikana. Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää keinoja ikääntyneen lonkkamurtumapotilaan toimintakyvyn edistämiseksi ...
  • Hyvinvoinnin edistämisliikkeen alkutilanteen kartoitus Keski-Suomen kunnissa : KeHO:n Meijän polku 

   Kokkonen, Tatu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHO on 16 eri toimijan yhteistyöverkosto. Ensimmäisenä konkreettisena toimijaverkoston toteutuksena syntyi kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliike Meijän polku vuoden ...
  • Luovien työtapojen käyttö klassisen musiikin perusteiden alkeisopetuksessa 

   Arola, Linda; Piipponen, Ronja-Lotta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tulevat muutokset ja havaintomme musiikin perusteiden (mupe) opetuksessa ilmenevistä kehityskohteista inspiroivat meitä pohtimaan, kuinka musiikin perusteiden opetusta voisi klassisella puolella päivittää. Uusi opetussuunnitelma ...
  • Soitonopetusta yli sukupolvien : Ikäihmisten ja työikäisten instrumenttiopetus kanteleopettajan näkökulmasta 

   Valkama, Satu; Vesanen, Senni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomessa instrumenttiopetus on keskittynyt lähinnä lapsiin ja nuoriin. Aikuisten instrumenttiopetus on lisääntynyt, mutta siihen liittyviä tutkimuksia on tehty suhteellisen vähän. Musiikkiharrastus aloitetaan tavallisesti ...
  • Potilasohje toimintakykyä tukevasta toiminnasta AVH-potilaille 

   Sipiläinen, Heli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Aivoverenkiertohäiriöihin sairastuu vuosittain noin 12000 henkilöä. Suomessa AVH on kolmanneksi yleisin kuoleman syy ja merkittävin invaliditeetin aiheuttaja aikuisiällä. Sai-rauden varhaisella ja tehokkaalla kuntoutuksella ...
  • Personal Trainer asiakkaiden TULE-sairaudet Keski-Suomessa yrityksessä X 

   Alasalmi, Topi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yksi yleisimmistä sairausryhmistä ja lähes jokainen joutuu kokemaan tule-vaivoja elämänsä aikana. Tule-sairaudet aiheuttavat satojen miljoonien suorat ja epäsuorat kustannukset yhteiskunnalle ...
  • Hiljentymistuokio varhaiskasvatuksessa 

   Seppinen, Pyry (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda hiljentymistuokio varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön ja tutkia miten luotu hiljentymistuokio soveltuu varhaiskasvatuksen työntekijöiden käyttöön. Samalla kartoitettiin hiljentymisen, ...
  • Valtimotautipotilaiden kokemuksia yhteisvastaanottotoiminnasta JYTE:n alueella vuonna 2015 

   Manninen, Iina; Remonen, Alina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Valtimotaudit vaikuttavat yli miljoonan ihmisen elämään Suomessa. Vaarassa sairastua on satojatuhansia suomalaisia. Sairastavuudella on suuri merkitys yhteiskunnan talouteen, se laskee myös sairastuneen elämänlaatua. ...
  • Laatujohtamisen yhteys työntekijöiden hyvinvointiin 

   Häikiö, Anette (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Viime vuosikymmenien aikana terveydenhuoltojärjestelmä on kokenut suuria muutoksia. Laadun osoittaminen terveydenhuollossa on tullut entistä tärkeämmäksi ja tämän vuoksi laatujohtamista pyritään tuomaan terveydenhuollon ...