Uusimmat viitteet

 • Kotiutustiimien toiminnan vertailu : Nokian kotiutustiimin kehittäminen 

  Huhtanen, Meri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän kehittämistyön tarkoituksena oli Nokian pilottikokeiluna toimivan kotiutustiimin toiminnan kehittäminen vertailututkimuksen kautta. Tavoitteena oli selvittää ja tuoda esiin kotiutustiimipalvelun kannalta tärkeitä ja ...
 • Kotihoidon perehdyttämismalli Tammerkosken tiimille 

  Karjalainen, Päivi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää kotihoidon perehdyttämismalli Tammerkos-ken tiimille. Kotihoito on haastava osa-alue ja työssä pärjätäkseen tulee huomioida paljon erilaisia asioita. Perehdytys tulisi suorittaa ...
 • Alaistaitojen vahvistaminen palvelukodissa täydennyskoulutuksen avulla 

  Bollstedt, Jenni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä projektimaisessa opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin palvelukodin henkilökunnalle täydennyskoulutuspaketti alaistaidoista. Projektin tavoitteena oli kyseisen palvelukodin hoitohenkilökunnan alaistaitojen ...
 • Kotiuttamistiimin toiminnan kehittämismalli 

  Ketola, Tanja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli kotiuttamistiimin toiminnan kehittämismalli. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kehittää kotiuttamistiimin toimintaa, parantaen asiakkaiden turvallista kotiuttamista sairaalan vuodeosastolta ...
 • Kotiutuskaavio iäkkäiden potilaiden turvallisen kotiutuksen kehittämiseen 

  Lehikoinen, Henna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda selkeä kaavio erilaisista iäkkäiden potilaiden kotiutustilanteista Rauman sairaalalle. Tavoitteena oli ohjata uutta henkilökuntaa erilaisissa kotiutustilanteissa sekä auttaa henkilökuntaa ...
 • "Vempaimet eivät pelota" : Muistipelien kokeilu ikäihmisten päivätoiminnassa 

  Joukanen, Jaana; Kivelä-Peltorinne, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyö on osa HYVÄKSI-hanketta eli hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto satakuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia miten mobiilimuistipelit vaikuttavat ikäihmisen ...
 • Ikääntyvien kaatumistapaturmien sisäiset vaaratekijät -kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Kujanpää, Pirkko-Liisa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimus oli kuvaileva kirjallisuuskatsaus ja sen tarkoituksena oli tuoda esiin ikäihmisten kaatumisiin vaikuttavia tärkeimpiä sisäisiä tekijöitä, sekä keinoja niiden ennaltaehkäisyyn. Murtumavaaran sisäisiä eli henkilöstä ...
 • Valoa ja iloa Vaalanrannan vanhuksille : Psykososiaalisen ryhmätoiminnan suunnittelu ja toteutus Vaalan kotihoidossa 

  Myllymaa, Eeva-Leena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Valoa ja iloa Vaalanrannan vanhuksille oli toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tarkoituksena oli vanhusten yksinäisyyden lievittäminen ja sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen kotihoidon asiakkaina olevien vanhusten arjessa. ...
 • Vastuuhoitajan käyntien toteutuminen 

  Heino, Merja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten vastuuhoitajuus toteutuu Kokemäen kotihoidossa. Yksilövastuisen hoitotyön teorian mukaan asiakkaan vastuuhoitaja suorittaa asiakkaan tarvitsemaa hoitotyötä aina ...
 • Hyvinvointiteknologia ikäihmisten päivätoiminnassa 

  Kollin, Minna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli CASE-tutkimuksen keinoin selvittää, miten teknologia soveltuu ikäihmisten päivätoiminnassa hyödynnettäväksi ja onko sen käyttäminen mielekästä päivätoiminnan asiakaskunnalle, kuten ikäihmisille. ...
 • Palvelutalo Keinupuistokeskuksen asukkaan ja hänen omaisen kokemuksia etäläsnäolosta 

  Myllymäki, Helena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaalista toimintakykyisyyttä osoittavat osallistuminen ja aktiivinen toiminta eli kuinka yksilö osallistuu erilaisiin yhteisön ja yhteiskunnan tilanteisiin. Yksi keino lisätä toimintakykyisyyttä ja ehkäistä sosiaalista ...
 • Eloa ja iloa Vuollekodilla- tapahtuma : Toiminnallinen opinnäytetyö 

  Sinkko, Jaana (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallinen tapahtuma järjestettiin 25. elokuuta 2017 palvelutalo Vuollekodissa. Tapahtuman suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta vastasi opinnäytetyön tekijä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Päivän sisältöä ...
 • Kartoitus hämeenkyröläisten ikäihmisten kiinnostuksesta yksityisiä hoito- ja hoivapalveluita tuottavaan yritystoimintaan 

  Suni-Laine, Marika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa hämeenkyröläisten ikäihmisten kiinnostusta ja koettua tarvetta hoito- ja hoivapalvelua tuottavaan yritykseen. Lisäksi tavoitteena oli ohjata ikäihmisiä löytämään itselleen ajankohtaiset ...
 • Geriatrisen poliklinikan toiminta Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä 

  Ojala-Seppä, Soile (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän geriatrisen poliklinikan toimintaa, ja laatia siitä kirjallinen toimintamalli. Geriatrinen poliklinikka on gerontologisen ...
 • 80-vuotiaiden raumalaisten hyvinvointi vuonna 2016 

  Pulliainen, Anu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa raumalaisten vuonna 2016 80 vuotta täyttäneiden ilman säännöllisiä palveluita kotona asuvien omia kokemuksia asumisesta, ympäristöstä, terveydestä, toimintakyvystä, hyvinvoinnista, ...

Näytä lisää