Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Saneerauskonseptin kehittäminen - esimerkkejä keittiöprojekteista 

  Laaksonen, Pyry (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin TA-konserniin kuuluvalle, hankinnoista vastaavalle, Tapartia Oy:lle. Työn tavoitteena oli hankkia tietoa TA-konserniin kuuluvan TA-Asumisoikeus Oy:n yhden keittiön saneeraushankkeesta ja ...
 • Puiset runkorakenteet pientaloissa 

  Laukkanen, Otto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tutkia vakiintuneita suunnitteluratkaisuja puurakenteisissa pientaloissa, sekä löytää niistä kehitysideoita. Tavoitteena oli rankarunkoisten pientalojen runkojaon kasvattaminen, sekä ...
 • Etäluettavien kulutusmittareiden integrointi rakennusautomaatiojärjestelmiin 

  Rättel, Georgi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli kehittää työohjeistus etäluettavien mittareiden integrointiin taloautomaatiojärjestelmissä. Työn toimeksiantajana oli Siemens Osakeyhtiö. Työssä esitellään rakennusautomaatiotekniikan yleisimpien ...
 • Visio näkyväksi : Visuaalinen identiteetti osana yrityksen brändiä 

  Puumalainen, Anette (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä esitellään, kuinka visuaalinen identiteetti suunnitellaan tukemaan yrityksen keskeisiä arvoja, sekä millainen rooli visuaalisella identiteetillä on osana yrityksen brändiä. Aihetta ...
 • Syöpäpotilaan kokemuksia voimaannuttavista tekijöistä hoitojen jälkeen : katsaus kirjallisuuteen 

  Vainio, Miia; Vehniäinen, Terhi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on toteutettu osana Näe minut näin- hanketta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata tietoa nuoren syöpäpotilaan kokemuksista voimaannuttavista tekijöistä syöpähoitojen jälkeen. Opinnäytetyömme tutkimuskysymys ...
 • Kuvittajan henkilöbrändin luominen 

  Toikkanen, Milka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toiminnallisessa opinnäytetyössä tarkastellaan kuvittajan henkilöbrändin luomista. Ensisijaisena tavoitteena on selvittää mistä hyvä henkilöbrändi rakentuu ja mitä kuvittajan tulisi ottaa huomioon henkilöbrändiä luodessaan. ...
 • Pyhän profeetta Elian kirkon interiöörin värikerrostumien analyyttinen selvitys 

  Oksanen, Ekaterina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on Pyhä Profeetta Eliaan kirkon interiöörin värimaailman valintaan perustuvien syiden tarkastelu ja päällimmäisen värikerroksen sideaineen mahdollinen määritteleminen. Työn yhteydessä on ...
 • Massastabilointikoneen ohjaus- ja paikkatietojärjestelmän kehitystyö 

  Autio, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä paneuduttiin uudistuviin infrarakentamisen yleisiin laatuvaatimuksiin, joihin on tulossa merkittäviä uudistuksia mm. massastabiloinnin tekemiseen liittyviin vaatimuksiin ja valmiin stabiloidun rakenteen ...
 • Tiedonsiirto Consignor-ohjelman avulla 

  Ubushaev, Maxim (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia tietokoneohjelma Consignoria sekä kehittää sen toimintaa yrityksessä nimeltä Hahle Oy. Tässä työssä käytiin läpi tiedonsiirron yleisiä asioita, tutustuttiin sähköisen tiedonsiirron ...
 • Jaettu johtajuus varhaiskasvatuksessa 

  Kakkonen, Outi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tarkastella millaisena Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksessa työskentelevät kokevat ja näkevät jaetun johtajuuden. Opinnäytetyössä etsittiin vastauksia siihen mitä jaettu johtajuus on ...
 • Mikä sua liikuttaa? : kyselytutkimus Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistyksen liikuntaryhmien kävijöille 

  Harju, Hanna; Ylimäki, Inkeri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkastelun kohteena on MS-tautia sairastavien henkilöiden kokemukset ryhmämuotoisesta ohjatusta ja soveltavasta liikunnasta. Opinnäytetyön yhteistyötahona on Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry. ...
 • Arpikudoksen manuaalinen käsittely gynekologisen leikkauksen jälkeen : Integroitu kirjallisuuskatsaus 

  van Veldhoven, Mervi; Yrjänheikki, Satu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Gynekologiset operaatiot johtavat arpikudoksen syntymiseen, mikä tutkimusten mukaan aiheuttaa merkittävälle osalle potilaista toimintakyvyn heikkenemistä, kipua ja psykologista tai kosmeettista haittaa. Haavan paranemisprosessia ...
 • Maatilan sähköenergian laadun ja sähkölaitteiston kunnon selvitys 

  Radin, Denis (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Siuntiossa sijaitsevan maatilan sähkölaitteiston sähkön laatua mittaamalla SFS-EN 50160 -standardin mukaisesti yhden viikon ajan yhtämittaisesti Chauvin Arnoux PEL 103 -teho- ...
 • Movesole älypohjallisilla mittaaminen 

  Kallio, Alexina; Manselius, Lauri; Mellavuo, Kari; Tarvainen, Milla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jalkapohjaan kohdistuvien voimien arviointi on todettu yhdeksi tärkeäksi menetelmäksi arvioitaessa jalkaterän toimintoja. Erilaisia mittausmenetelmiä on kehitetty ammattilaisten käytettäväksi asiakasvastaanottotilanteissa. ...
 • Fyysinen väkivalta ja siihen varautuminen ensihoidossa : Verkko-opiskelumateriaali ensihoidon opiskelijoille 

  Molander, Peter; Pulkki, Joel; Syvälähde, Eira (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Väkivallan uhka ja sen kokeminen ovat ensihoidossa työskenteleville aiheena varsin ajankohtainen ja koskettaa jokaista ensihoitajaa. Suomessa vastikään tehtyyn kyselytutkimukseen vastanneista ensihoitajista jopa 70 % on ...

Näytä lisää