• Toiminnanohjausjärjestelmän tehostaminen apuohjelmien avulla 

   Tiili, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä insinöörityössä oli tarkoituksena tehdä selvitys Winshuttlle-tuoteperheen tuotteista ja niiden tuomista merkittävistä hyödyistä SAP-järjestelmän käyttäjille ja yritykselle. Tavoitteena oli tuoda ilmi SAP-järjestelmän ...
  • Pain Assessment in Elderly Residents with Severe Dementia – Nurses’ Point of View 

   Karki, Anita (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Background: Pain is often underrated or under-recognized in people with severe dementia for many reasons. In care unit, both register nurses and practical nurses are equally responsible for pain assessment because practical ...
  • Ulkoinen ja sisäinen työnantajakuva Robert Bosch Oy:ssä 

   Hartonen, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää toimeksiantajan, Robert Bosch Oy:n, sisäisen ja ulkoisen työnantajakuvan tila. Sen lisäksi haluttiin selvittää, ovatko ne linjassa toistensa kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
  • Valmentava johtaminen : Valmentavan johtamisen vaikutus työmotivaatioon 

   Ahonen, Annika; Hasan, Daria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkimme valmentavan johtamisen vaikutuksia työntekijöihin. Valmentavalla johtamisella tarkoitetaan johtamistapaa, jossa korostuu tavoitteellisuus, toisten arvostaminen sekä osallistava ote työhön. ...
  • Portfolio : RA15-ryhmän ensimmäinen opiskeluvuosi 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Hyyti, Kaisa; Lehtinen, Jorma; Söderström, Kai; Sahrman, Aki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Neljä ammattikorkeakoulua - OAMK. TAMK, Savonia ja Metropolia - sai vuoden 2014 alusta mahdollisuuden aloittaa uudelleen vuonna 1996 keskeytetyn rakennusarkkitehtien koulutuksen. Rakennusarkkitehti on korkeakoulututkinto, ...
  • Harjoitustyönä kerrostalo 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Lehtinen, Jorma; Hyyti, Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Asumisen suunnittelu anonyymille käyttäjälle siten, että asunto on myös tulevaisuudessa tilojensa puolesta täyttää monipuolisen asumisen vaatimukset, on vaativa tehtävä. Suunnittelun taustalla ei ole pientalon suunnittelun ...
  • Lämpökeskuksen sähkölaitteiston uudistus 

   Seppälä, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön aiheena oli kartoittaa Vantaan Koivukylässä sijaitsevan lämpökeskuksen sähkölaitteistoa, etenkin laitoksen A-puolen 400 V:n kojeiston osalta. Työn tilaajana Vantaan Energialla oli tarkoitus selvittää A-puolen ...
  • Ajoneuvon sandwich-paneelin kennorakenteen optimointi 

   Wiik, An-Kristiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tarkoituksena oli tutkia, voitaisiinko Formula Student -auton sandwich-rakenteiset sivupaneelit valmistaa kevyemmästä, mutta Formula Student Germany -säännöt täyttävästä lujasta materiaalista. Työn toimeksiantajana ...
  • Teollisen palveluyrityksen hankintatoimen tehostaminen 

   Rönkkö, Saila (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kohdeorganisaation hankintatoimea on hoidettu aikaisemmin pirstaleisesti henkilöstön muiden työtehtävien ohella. Pirstaleisen toimintatavan seurauksena tarvittavaa hankintaosaamista ei ollut kehittynyt ja näin ollen ...
  • Automatisoidun tuotantosolun käyttöönottoprojekti 

   Kontturi, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä insinöörityö toteutettiin vantaalaiselle perheyritykselle KATKO Oy:lle. Yrityksen pää tuotteita ovat turvakytkimet, kytkinvarokkeet sekä sähköliittimet. Työn tehtävänä oli olla osa käyttöönottoprojektia, jossa ...
  • Ensimmäistä kertaa uudestaan : Televisiosarjan toinen tuotantokausi tuottajan näkökulmasta 

   Aavaluoma, Aliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö pyrkii selvittämään kotimaisten televisiosarjojen toisen tuotantokauden prosessia verrattuna saman sarjan ensimmäiseen kauteen. Lähdeaineistona on käytetty televisiosarjoihin perehtyvää kirjallisuutta, ...
  • Painokuosin suunnittelua ohjaavat tekijät : Case: Nosh Women 

   Puustinen, Iina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää painokuosin suunnittelua ohjaavat tekijät Nosh Women -brändin osalta. Yhteistyöyrityksenä toimii Nosh Women -brändin omistava Nosh Company Oy. Tutkimuksen tavoitteena on saada ...
  • Pelisuunnittelu oppimispeleissä 

   Joensuu, Joel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä tutkittiin oppimispelien suunnittelua ottaen huomioon pelisuunnittelun ja pedagogiikan periaatteita. Työssä toteutettiin ExamVR-virtuaalitodellisuuspeli HTC Vive -laitteistolle. Työ tehtiin, koska oppimispeleistä ...
  • Tilanhallinta ja yksisuuntainen dataflow ReactJS-sovelluksessa 

   Enbuska, Joona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityö pyrkii aukaisemaan, mitä yksisuuntainen dafa flow tarkoittaa ja kuinka sitä hyödynnetään ReactJS-sovelluksessa tilan hallintaan. Vaikka tämän opinnäytetyön tarkastelupohjana käytetäänkin ReactJS:ää, yksisuuntaisen ...
  • Demotila RAU-järjestelmälle 

   Tepponen, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn aiheena on suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle demotila uudesta automaatiojärjestelmästä. Insinöörityössä käsitellään rakennusautomaatiota yleisellä tasolla, uuden rakennusautomaatiojärjestelmän toteutusta ja ...
  • Analysis of microfibers in waste water from washing machines. 

   Lamichhane, Ganesh (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   This thesis shows how the microscopic particle called microfiber is polluting the oceans. Microfiber generated from synthetic fiber in the process of laundering and its concentration in ocean water are the main themes of ...
  • Lapsen äänen kuuleminen : Metku-muistio ammatillisen reflektion tukena 

   Allsopp, Johanna; Nieminen, Satu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Lapsen kuntoutuksen keskeinen tavoite on edistää lapsen toimintakykyä, kehitystä sekä osallistumista ikätasonsa mukaisesti. Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa (LOOK) -lapsen edun arviointi hankkeessa on kehitetty ...
  • Ikääntyneen keuhkokuumepotilaan suun terveyden edistäminen laitoksessa : Näkökulmana sekava potilas 

   Kortetmaa, Elina; Nystén, Sari; Pöld, Merike (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten suun terveys vaikuttaa keuhkokuumeen syntyyn ja esiintymiseen ikääntyneillä laitoshoidossa olevilla potilailla. Mikä merkitys on keuhkokuumeen aiheuttamalla sekavuudella ja ...
  • AccuMark Gerber -kaavaohjelmiston oppimishaasteita ja yritysyhteistyön mahdollisuudet : Oulun seudun ammattiopisto 

   Alajeesiö, Eini (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ja tutkia opettajan näkökulmasta AccuMark Gerber 8.5 -kaavaohjelmiston käyttöä ja oppimista. Työn tarkoituksena oli myös tehdä opiskelijoille oppimateriaalia kaavasuunnittelu-, ...
  • Työntekijöiden motivaatio ja sitoutuminen : Telemarkkinointitiimi YT-neuvotteluiden jälkeen 

   Lavanti, Taija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä kehittämistyön aiheena on telemarkkinointitiimin sitoutumisen ja motivaation ylläpitäminen ja parantaminen muutostilanteen jälkeen. Keinoksi vaikuttaa näihin tekijöihin ovat valikoituneet hyvä esimiestyö, ...