• Saneerauskonseptin kehittäminen - esimerkkejä keittiöprojekteista 

   Laaksonen, Pyry (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä insinöörityö tehtiin TA-konserniin kuuluvalle, hankinnoista vastaavalle, Tapartia Oy:lle. Työn tavoitteena oli hankkia tietoa TA-konserniin kuuluvan TA-Asumisoikeus Oy:n yhden keittiön saneeraushankkeesta ja ...
  • Puiset runkorakenteet pientaloissa 

   Laukkanen, Otto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tutkia vakiintuneita suunnitteluratkaisuja puurakenteisissa pientaloissa, sekä löytää niistä kehitysideoita. Tavoitteena oli rankarunkoisten pientalojen runkojaon kasvattaminen, sekä ...
  • Etäluettavien kulutusmittareiden integrointi rakennusautomaatiojärjestelmiin 

   Rättel, Georgi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli kehittää työohjeistus etäluettavien mittareiden integrointiin taloautomaatiojärjestelmissä. Työn toimeksiantajana oli Siemens Osakeyhtiö. Työssä esitellään rakennusautomaatiotekniikan yleisimpien ...
  • Visio näkyväksi : Visuaalinen identiteetti osana yrityksen brändiä 

   Puumalainen, Anette (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä esitellään, kuinka visuaalinen identiteetti suunnitellaan tukemaan yrityksen keskeisiä arvoja, sekä millainen rooli visuaalisella identiteetillä on osana yrityksen brändiä. Aihetta ...
  • Syöpäpotilaan kokemuksia voimaannuttavista tekijöistä hoitojen jälkeen : katsaus kirjallisuuteen 

   Vainio, Miia; Vehniäinen, Terhi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on toteutettu osana Näe minut näin- hanketta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata tietoa nuoren syöpäpotilaan kokemuksista voimaannuttavista tekijöistä syöpähoitojen jälkeen. Opinnäytetyömme tutkimuskysymys ...
  • Kuvittajan henkilöbrändin luominen 

   Toikkanen, Milka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Toiminnallisessa opinnäytetyössä tarkastellaan kuvittajan henkilöbrändin luomista. Ensisijaisena tavoitteena on selvittää mistä hyvä henkilöbrändi rakentuu ja mitä kuvittajan tulisi ottaa huomioon henkilöbrändiä luodessaan. ...
  • Pyhän profeetta Elian kirkon interiöörin värikerrostumien analyyttinen selvitys 

   Oksanen, Ekaterina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on Pyhä Profeetta Eliaan kirkon interiöörin värimaailman valintaan perustuvien syiden tarkastelu ja päällimmäisen värikerroksen sideaineen mahdollinen määritteleminen. Työn yhteydessä on ...
  • Arpikudoksen manuaalinen käsittely gynekologisen leikkauksen jälkeen : Integroitu kirjallisuuskatsaus 

   van Veldhoven, Mervi; Yrjänheikki, Satu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Gynekologiset operaatiot johtavat arpikudoksen syntymiseen, mikä tutkimusten mukaan aiheuttaa merkittävälle osalle potilaista toimintakyvyn heikkenemistä, kipua ja psykologista tai kosmeettista haittaa. Haavan paranemisprosessia ...
  • Massastabilointikoneen ohjaus- ja paikkatietojärjestelmän kehitystyö 

   Autio, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä paneuduttiin uudistuviin infrarakentamisen yleisiin laatuvaatimuksiin, joihin on tulossa merkittäviä uudistuksia mm. massastabiloinnin tekemiseen liittyviin vaatimuksiin ja valmiin stabiloidun rakenteen ...
  • Tiedonsiirto Consignor-ohjelman avulla 

   Ubushaev, Maxim (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia tietokoneohjelma Consignoria sekä kehittää sen toimintaa yrityksessä nimeltä Hahle Oy. Tässä työssä käytiin läpi tiedonsiirron yleisiä asioita, tutustuttiin sähköisen tiedonsiirron ...
  • Jaettu johtajuus varhaiskasvatuksessa 

   Kakkonen, Outi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tarkastella millaisena Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksessa työskentelevät kokevat ja näkevät jaetun johtajuuden. Opinnäytetyössä etsittiin vastauksia siihen mitä jaettu johtajuus on ...
  • Mikä sua liikuttaa? : kyselytutkimus Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistyksen liikuntaryhmien kävijöille 

   Harju, Hanna; Ylimäki, Inkeri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkastelun kohteena on MS-tautia sairastavien henkilöiden kokemukset ryhmämuotoisesta ohjatusta ja soveltavasta liikunnasta. Opinnäytetyön yhteistyötahona on Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry. ...
  • Maatilan sähköenergian laadun ja sähkölaitteiston kunnon selvitys 

   Radin, Denis (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Siuntiossa sijaitsevan maatilan sähkölaitteiston sähkön laatua mittaamalla SFS-EN 50160 -standardin mukaisesti yhden viikon ajan yhtämittaisesti Chauvin Arnoux PEL 103 -teho- ...
  • Rautatiealueiden arvon määritys lunastustoimituksissa 

   Romppainen, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomessa on vajaat 6 000 kilometriä rautateitä. Rautateiden läheisyydessä tapahtuu paljon kiinteistötoimituksia, joihin usein olennaisesti liittyy alueiden haltuunotto. Alueiden haltuunotto tapahtuu joko sopimuksin tai ...
  • Vatsalihaserkaumaa kartoittavan esitietolomakkeen laatiminen raskaana oleville ammattitanssijoille 

   Perämäki, Varpu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö on osa raskaana olevien ammattitanssijoiden vatsalihaserkauman syitä ja seurauksia kartoittavaa tutkimusta. Metropolia Ammattikorkeakoulun, Kansallisoopperan sekä HUSin edustajista koostuva tutkijaryhmä ...
  • Terveydenhoitajaopiskelijoiden näkemykset maahanmuuttajien rokotusohjauksen opetusmateriaalien kehittämiseen 

   Ahonen, Tiina; Jukarainen, Elli; Tarenius, Katariina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa millaisia opetusmenetelmiä ja opintojen sisältöä Terveydenhoitajaopiskelijat kaipaavat maahanmuuttajien rokotusohjaukseen. Tavoitteena oli tuottaa aiheesta luotettavaa ja ajantasaista ...
  • Movesole älypohjallisilla mittaaminen 

   Kallio, Alexina; Manselius, Lauri; Mellavuo, Kari; Tarvainen, Milla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Jalkapohjaan kohdistuvien voimien arviointi on todettu yhdeksi tärkeäksi menetelmäksi arvioitaessa jalkaterän toimintoja. Erilaisia mittausmenetelmiä on kehitetty ammattilaisten käytettäväksi asiakasvastaanottotilanteissa. ...
  • Fyysinen väkivalta ja siihen varautuminen ensihoidossa : Verkko-opiskelumateriaali ensihoidon opiskelijoille 

   Molander, Peter; Pulkki, Joel; Syvälähde, Eira (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Väkivallan uhka ja sen kokeminen ovat ensihoidossa työskenteleville aiheena varsin ajankohtainen ja koskettaa jokaista ensihoitajaa. Suomessa vastikään tehtyyn kyselytutkimukseen vastanneista ensihoitajista jopa 70 % on ...
  • Synnytyssuunnitelman ja synnytyskeskustelun merkitys matkasynnytyksessä 

   Hongisto, Iina; Laitinen, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun Synnytys sairaalan ulkopuolella -hanketta. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda matkasynnytysilmiötä laajempaan tietoisuuteen sekä selvittää kirjallisuuden esiin ...
  • Integroitu perhevalmennusohjelma : Venäjän- ja suomenkielisten äitien vertaistukiryhmäpilotointi II, 2017 

   Einiö, Helmi; Laurila, Sara (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli pilotoida Helsingissä venäjän- ja suomenkielisille äideille suunnattua yhteistä perhevalmennusohjelmaa. Tavoitteena oli edelleen kehittää Gulmira Akbulatova-Loijaksen ja Laura Hämäläisen ...