Uusimmat viitteet

 • Kerrostalon automatisoitu valvontajärjestelmä 

  Takala, Janne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nykyajan kerrostalokiinteistöissä on rakennustekniikan kehityksen myötä alettu yhä enemmän käyttää automatisoituja valvontajärjestelmiä. Nykyaikaisissa rakennusprojekteissa tarvitaan lisää kiinteistöautomaation osaajia. ...
 • Energiamonitori 

  Taipale, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli rakentaa kotiautomaatiojärjestelmä, joka kykenee näyttämään kotitalouden hetkellisen tehonkulutuksen. Lisätavoitteina oli mitatun datan tallennus johonkin myöhemmin käsiteltävään ...
 • XR-teknologia voimalaitosten kunnossapidossa 

  Äijälä, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin XR-teknologioiden käyttöön voimalaitosten kunnossapidossa. Työ toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Työn tarkoituksena oli saada kattava kuva virtuaalitekniikoiden nykytilanteesta ja ...
 • SCADA-järjestelmän käyttö ja hyödyntäminen 

  Kirstua, Jonne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan ja perehdytään, kuinka TAKK:n sähköverkossa käytetään SCADA-järjestelmää. Tarkoituksena on kehittää harjoitus, jota pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti osana sähkövoimatekniikan ...
 • Laatujärjestelmä sähköalan liiketoimintaan 

  Oranen, Tommi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ tehtiin Suomen Talotekniikka-konsernille. Työn tarkoituksena oli luoda laatujärjestelmä konsernin sähköliiketoiminnalle. Tarve laatujärjestelmän luomiselle syntyi konsernin sähköliiketoiminnan kasvaessa uusille ...
 • Sähköauton latauslaitteen verkkovaikutukset 

  Laine, Erno (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kiinteistön jakeluverkon sähkönlaatua mittaamalla sähkönlaatuanalysaattorilla jakokeskusta, jossa ladattiin täyssähköajoneuvoja sekä hybridi ajoneuvoja. Mittaukset suoritettiin PlugIt ...
 • Väyläohjattujen laitteiden komponenttitestauksen pilottitoteutus 

  Järvenpää, Jani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Laatu on monelle yritykselle yksi merkittävimmistä kriteereistä tuotteidensa valmistuksessa. Tavallisesti laadun testaus toteutetaan vaiheittain eri tuotantovaiheissa. Kuitenkin Sandvik Mining and Contruction (SMC) Oy:ssä ...
 • Aurinkosähköjärjestelmän etähallinta 

  Saarikko, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on löytää alle sadan euron hintainen ohjainlaite, joka pystyy vastaanottamaan HTTP-viestejä siihen liitettävän releen ohjaamiseksi. Laitetta tulee pystyä ohjamaan internetissä sijaitsevan ...
 • Järjestelmäsuunnittelun laadun parantaminen 

  Kaunisto, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli viedä loppuun jo aikaisemmin aloitettu Excel pohjaan rakennettu Initial Data-sheet eli Esitietolomake. Lomake toimii järjestelmäkeskussuunnittelun, hankinnan ja valmistuksen tukena ja ...
 • Sähkönjakeluverkon suojareleet ja relekoestus 

  Karstinen, Mika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Tampereen ammattikorkeakoulun sähkövoimatekniikan laboratorion relesuojaustyön suoritusohje. Laboratoriotyö oli tarkoitus saada käyttöön käyttämällä nykyaikaista ABB:n ...
 • Suojareleen konfigurointi ja kommunikaatio 

  Seiko, Niko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda Elomatic Oy:lle konfiguraatioohje keskijännitelähdön suojaamisessa käytettävään suojareleeseen. Työssä kerrotaan valitun laitevalmistajan suojarelemalleista, valintaperusteista sekä ...
 • Sähköauton ajonseurantalaitteisto 

  Helminen, Lauri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia vanhaa sähköautoa ja kehittää sitä. Tavoitteena oli rakentaa käyttö- ja rakennuskustannuksiltaan edullinen kaupunkiauto. Aihiona käytettiin 10 vuotta puun alla seissyttä, ennestään ...
 • Formula Student kilpa-auton DRS-järjestelmä 

  Pärnänen, Tuomas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Formula Student kilpa-auton ilmanvastusta vähentävän järjestelmän toimintaa, hyötyjä ja toteutusta. Tarkoituksena on parantaa kilpa-auton suorituskykyä radalla ja kilpailun staattisissa ...
 • Rimoituslaitoksen valvomonäytöt 

  Salonen, Aleksi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda valvomonäytöt Indusoft Web Studio -ohjelmalla rimoituslaitokseen, joka on yksi osa sahalaitoksesta. Tarkoituksena ei ole luoda valvomonäyttöjä tiettyä projektia varten, vaan ...
 • Pihattonavetan automatisointisuunnitelma 

  Haataja, Tommi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyönä tehtiin selvitys pihattonavetan automatisoinnista. Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä markkinoilla oleviin automatisoituihin järjestelmiin, joita käytetään karjankasvatukseen liittyvissä työtehtävissä. ...

Näytä lisää