• Soten haasteet hyvinvointialan korkeakoulutukselle : 22 artikkelia teemasta 

   Arolaakso, Sari; Heikkinen, Merja; Helavirta, Susanna; Hjulberg, Merja; Huczkowski, Panu; Järvi, Seija; Kantola, Susanna; Kilpiäinen, Seppo; Kuosmanen, Voitto; Kynkäänniemi, Teija; Jääskeläinen, Arja; Muranen, Päivi; Oinas, Sirpa; Paloste, Airi; Pekkala, Tiina; Pyyny, Heidi; Raappana, Mikko; Rissanen, Riitta; Räty, Rauni; Saari, Erkki; Saarnio, Reetta; Seppälä, Leena; Seppänen, Raija; Tohmola, Anniina; Viinamäki, Leena; Välimaa, Leena (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä Lapin AMKin julkaisu on tarkoitettu aktivoimaan keskustelua ja palvelujen kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Toivomme että juuri tämä julkaisu löytää lukijansa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ...
  • Tehopenkin teknillinen kehittäminen 

   Mettiäinen, Henry (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena on harrastetallin dynamometrin mekaanisen puolen teknillinen kehittäminen. Työssä tutkittiin dynamometrin mahdollista tehonmittausalueen nostamista. Opinnäytetyössä pohdittiin myös osien teknillistä ...
  • 3.-6. -LUOKKALAISTEN LASTEN KOULUN JÄLKEINEN VAPAA-AIKA 

   Sainmaa, Mira; Alakunnas, Irene (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää 3.-6. -luokkalaisten lasten vapaa-ajan käyttöä. Koska ensimmäisellä ja toisella luokalla oleville lapsille järjestetään tarpeen mukaan koulun jälkeen iltapäivätoimintaa, ...
  • OPINIONS OF THE ELDERLY ABOUT INDEPENDENT, INSTITUTIONAL AND INTERGENERATIONAL LIVING ARRANGEMENT IN FINLAND 

   Tran, Dung; Korva, Dung (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Living arrangements of older adults are critically important to their quality of life and well-beings. Since Finland’s population is rapidly aging, therefore, the purpose of this thesis is to investigate the Finnish elders’ ...
  • IMPORTANCE OF BUSINESS PLANNING (Recycled Furniture Concept Business Plan) 

   Shamray, Roman (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Recycling is an important element of our daily care of the environment. The business idea represented in this thesis is aiming on popularization of the recycling process and creation of unique furniture items from used ...
  • DIGITALIZATION OPPORTUNITIES FOR MURMANSK TRAWL FLEET COMPANY 

   Shamray, Roman (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ubiquitous spread of technology has already influenced the everyday life and business. The aim of the businesses is to learn how to use the technology and how to adjust existing structure for the new environment. Digitalization ...
  • Animal Welfare in Tourism Services : Examples and Practical Tips for the Well-being of Animals Used for Tourism in Lapland 

   García-Rosell, José-Carlos; , Sanna; , Koljonen; Kähkönen, Outi; Maijala, Veikko; Majuri, Karoliina; Ojuva, Jaana; Raasakka, Eija; Äijälä, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Today, promoting the well-being of animals is a significant and visible part of providing responsible tourism services. International tourists and travel agents arriving in Lapland require that the animal-based companies ...
  • Application of Cloud Technologies in Gaming : Video-Based Cloud Gaming Services 

   Medvedev, Dmitrii (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of the thesis was to survey the application of cloud computing in gaming. The main goal of the practical research was to review cloud gaming services and estimate their usability by different parameters. The ...
  • Systemaattinen kirjallisuuskatsaus osallisuuden tutkimuksesta lastensuojelussa vuosilta 2010-2018 

   Rantalainen, Pia (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena on koota, esitellä sekä luonnehtia valitsemieni ydin-kysymysten pohjalta lastensuojelusta olevaa tutkimustietoa 2010-2018 -luvuilta. Osallisuuden kokemus on aina yksilöllinen ja siksi koin ...
  • Liikkuva Lohja : Yhteistyösuunnitelma terveyttä edistävän liikunnan lisäämiseksi 

   Koivuporras, Juha (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tulevaisuuden skenaarion mukaan liikkumattomuus lisääntyy Suomessa. Tästä seuraa vakavia terveys- ja talousongelmia, jos emme tee asialle jotain. Kehittämistehtäväni tavoitteena oli luoda työpaikkani Liikunta- ja ...
  • Personal training -palvelun kehittäminen Esport liikuntakeskukset 

   Kurvinen, Pekka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Esport tunnetaan viimeisen 40 vuoden ajalta monipuolisia liikuntapalveluita tarjoavana yrityksenä. Kehittämistyössä selvitettiin Esportin asiakkaiden kokemuksia ja kehitysideoita personal training -palvelusta. Kehittämistyö ...
  • SONOPALPAATIO “Nice to know or Need to know”? : Lantionpohjaan erikoistuneiden fysioterapeuttien kokemuksia sonopalpaatiosta 

   Pitkänen, Arto; Pinosto, Joni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kokemusperäistä tietoa millaisia kokemuksia sonopalpaatiokoulutuksesta, -osaamisesta ja -käytöstä on lantionpohjaan erikoistuneiden fysioterapeuttien keskuudessa. Tavoitteena ...
  • Työhyvinvointia edistävä työn kehittäminen poronhoitotyössä 

   Väärälä, Tuulia; Iivari, Mari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä tutkimus- ja kehittämistyössä tarkoituksena oli selvittää poronhoitotöissä tapahtuneita muutoksia ja niiden vaikutuksia poronhoitajien työhyvinvointiin. Tarkoituksena oli myös järjestää poronhoitajille kehittämistyöpaja, ...
  • ”Pitää olla rohkea ja hakea ja mennä eteenpäin” : Kokemuksia sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon tuomasta osaamisesta ja sen käytettävyydestä työmarkkinoilla 

   Siekkinen, Suvi; Ylevä, Liisa; Takkunen, Jenni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinto on korkeakoulututkinto, mikä sijoittuu eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasolle 7, yhdessä muiden ylempien korkeakoulututkintojen kanssa. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen ...
  • KAUPAN AUKIOLOAIKOJEN VAPAUTTAMISEN VAIKUTUS TYÖNTEKIJÖIDEN HYVINVOINTIIN 

   Jauhiainen, Jonna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan kaupan aukioloaikojen vapauttamisen vaikutuksia henkilökunnan jaksamiseen ja hyvinvointiin. Taustana työlle on vuoden 2016 alussa voimaan tullut lakimuutos, joka kumosi vähittäiskauppojen ...
  • Yrityksen toimintatapojen kehittäminen toimintajär-jestelmän näkökulmasta 

   Söderlund, Elisa (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö sisältää yrityksen toimintajärjestelmän kuvauksen, siihen liittyvien sertifikaattien vaatimusten kuvauksen sekä tutkimuksen yrityksessä olevien ongelmakohdista ja kehitysideoista. Työssäni tutkin myös ...
  • Langattoman verkon salauksen murtaminen 

   Kivelä, Severi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli langattoman verkon salausten murtaminen. Salausprotokollina murrettavissa langattomissa verkoissa olivat WEP ja WPA/WPA2. Käyn läpi IEEE 802.11-standardeja ja langattoman verkon salauksen ...
  • SAFARTICAN LIIKETILOJEN LAAJENNUS 

   Pykäläinen, Jarkko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja suunnitella, miten liiketilojen laajennus tapahtuu sekä käydä läpi minkälainen lupamenettely työhön liittyy. Opinnäytetyössä käytiin läpi myös kustannuslaskentaa. Opinnäytetyö auttaa ...
  • Asemakaavasta poikkeava maankäyttö Suomen suurimmissa kunnissa 

   Valkealaakso, Heidi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskuksen toimeksiannosta. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, milloin Suomen suurimmissa kunnissa on päädytty poikkeamispäätökseen ja milloin ...
  • Rovaniemen koulutuskuntayhtymän strategian tarkastaminen ja päivittäminen 

   Heikkilä, Pertti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä kehitettiin Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) strategista johtamista ennakoimaan paremmin tulevaisuuden muutoksia. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ennakoida REDUn tulevaisuutta systemaattisin ja ...