Uusimmat viitteet

 • Lunastus- ja korvausvelvollisuuteen liittyvä maaoikeuskäytäntö 

  Oikarinen, Susanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli lunastus- ja korvausvelvollisuuteen liittyvä maaoikeuskäytäntö. Tarkoituksena oli tutkia, millä eri tavoin lunastus- tai korvausvelvollisuus voi syntyä. Velvollisuuden laukeamiseksi on ylitettävä ...
 • Alasca-hankkeen mittausten aineistonkäsittely ja loppuraportointi 

  Selkälä, Jussi; Haavikko, Samuli (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö oli osa Alasca-hanketta, jonka tavoitteena oli luoda uusi lähestymiskulma tieverkon ennakoivaan kunnossapitoon ja laadunvalvontaan. Itse opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä NordicGeoCenter Oy:n ...
 • Rovaniemen vanhan asemarakennuksen laserskannaus 

  Ikonen, Markus (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä yleisesti laserkeilaamiseen ja tuottaa Rovaniemen vanhasta asemarakennuksesta laserskannaamalla piste-pilvimallinnos. Tavoitteena oli oppia laserkeilaamisen työvaiheet aina ...
 • RAKENNUSRASITTEISTA JA NIIDEN KÄSITTELYSTÄ 

  Parpala, Marjo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli käsitellä yleisesti rakennusrasitteita. Työssä tutkittiin, millaisissa tilanteissa rakennusrasitteita käytetään ja mitä rakennusrasitteen perustaminen edellyttää. Lisäksi opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Lentolaserkeilauksen hyödyntäminen kasvillisuuskartoituksessa 

  Majuri, Jussi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten lentolaserkeilausta hyödynnetään kasvillisuuskartoituksessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia puun rungon sijainnin tarkkuutta sekä vaikuttaako puun korkeus ja laji ...
 • Yleisen edun vaikutus tieoikeuden perustamiseen 

  Tuomikoski, Tuomas; Laivamaa, Paavo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia yleisen edun vaikutusta tieoikeuden perustamiseen. Tavoitteet voidaan jakaa kolmeen osaan: yleisen edun kannalta huomioitavat seikat tieoikeutta perustettaessa, yleisen edun ...
 • Kemin Karihaaran alueen puistosuunnitelma 

  Hakso, Juho-Eetu; Rajala, Matias; Moilanen, Tuomas (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tavoitteena oli harjaannuttaa opiskelijoita kaavoituksen ja puistosuunnittelun parissa työskentelyyn sekä suunnittelussa käytettävien ohjelmistojen käyttöön. Opinnäytetyössä perehdyttiin kaavoitusprosessin eri vaiheisiin ...
 • TIETOMALLIPOHJAISTEN INFRAHANKKEIDEN VAATIMUKSET MAARAKENNUSALAN PK-YRITYKSELLE 

  Yli-Pyky, Jaska (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Talorakennusalalla tietomallipohjaisen rakentamisen ja suunnittelun kehitystä on tehty jo yli 20 vuotta. Tietomallipohjaisen toteutustavan on havaittu edistävän työn tuottavuutta, nopeuttavan rakentamista, parantavan laatua ...
 • Ympäristölainsäädäntö ja paperiteollisuus : Jätevesien käsittely 

  Kitti, Samu (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vesilain muutokset ja ympäristönsuojelulain muutoksia. Käsittelin lainsäädäntömuutosten vaikutusta viranomaisten tehtäviin ja yritin selvittää, ovatko lainsäädäntö muutokset vaikuttaneet ...
 • Toteutusmallin tuottaminen ja siirtäminen koneohjausjärjestelmään 

  Kelahaara, Jokke (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa esimerkki kadun toteutusmallin eli koneohjausmallin tuottamisesta ja siirtämisestä koneohjausjärjestelmään. Tavoitteena oli, että opinnäytetyötä voidaan käyttää ohjeistuksena ...
 • Kehittämisideoita maanmittausalan laitteisiin ja sovelluksiin 

  Kemppainen, Iiro (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli pohtia, kuinka voisi kehittää maanmittausalan eri sovelluksia ja laitteita. Kehittämällä kaikkia osa-alueita nykyaikaisemmaksi on maanmittaajan helpompi, yksinkertaisempi ja nopeampi tehdä ...
 • YKSITYISTIELAIN KOKONAISUUDISTUS : Muutokset toimitusinsinöörin työhön hallituksen esityksen HE 147/2017 vp pohjalta 

  Keränen, Risto (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yksityisteitä koskevasta laista on vireillä kokonaisuudistus. Hallitus on lokakuussa 2017 jättänyt esityksen eduskunnalle uudesta yksityistielaista. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää hallituksen esityksestä ne ...
 • Suojelualueen perustaminen ja vaikutus metsästykseen metsästyslain 8 § vapaan metsästysoikeuden alueella 

  Valkola, Martti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Pohjoisen-Suomen runsaiden suojelualueiden vaikutuksia metsästyslain 8 §:n mukaisen vapaan metsästysoikeuden toteutumiseen. Työssäni käsittelen luonnonsuojelualueiden perustamista, ...
 • Viistokuvauksen ja kalansilmäobjektiivin soveltuvuus UAV-kuvauksiin 

  Mäcklin, Kimmo; Pahtaja, Henrik (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin kalansilmäobjektiivi ja viistokuvaus soveltuvat UAV-kuvauksiin. Tätä soveltuvuutta lähdettiin tutkimaan kustannustehokkuuden sekä korkeustarkkuuden osalta. ...
 • Suojelualuekiinteistöt ja niiden muodostuminen 

  Koivu, Henri; Kangasniemi, Markus (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda yhtenäinen ja selkeä kokonaisuus kos-kien suojelualueita ja niiden muodostumista. Työn tavoitteena oli käsitellä tar-peellista tietoa suojelualueista, suojeluohjelmista sekä ...

Näytä lisää