Uusimmat viitteet

 • Study on the situation and the legal framework of social entrepreneurship in Lapland, Finland 

  Harju-Myllyaho, Anu; Kohllechner-Autto, Marlene; Nisula, Sari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  This study report, which was produced in the frame of the Interreg Europe financed “Social Enterprises in Sparsely Populated Areas – SOCENT SPAs” project, focuses on the situation of social entrepreneurship in Finland and ...
 • Arktisen Kestävän Rakentamisen Verkoston osapuolten tarvekartoitus : Tutkimusraportti 2017 

  Sirkka, Antti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä tutkimusraportti toteutettiin Arktisen kestävän rakentamisen verkosto –esiselvityshankkeessa. Lapin AMK on päätoteuttajana EU-rahoitteisessa EAKR –hankkeessa ja osatoteuttajana toimii Kemin Digipolis Oy. Hankkeessa ...
 • Työtä opinnollistamassa 

  Veli, Juola; Helena, Kangastie; Lahja, Karjalainen; Kirsti, Ketola; Hannu, Kotila; Sari, Leppälä; Veikko, Maijala; Janne, Poikajärvi; Raija, Seppänen; Tuija, Syväjärvi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ammattikorkeakouluissa kehitetään parhaillaan erilaisia oppimispolkuja ja vaihtoehtoisia opintojen suorittamisen muotoja. Työn opinnollistaminen on yksi vaihtoehtoinen opiskelumuoto ammattikorkeakoulussa. Tässä ...
 • TKI-hankkeista voimaa koulutuksen ja opetuksen kehittämiseen 

  Arkko-Saukkonen, Anitra; Huovinen, Jaana; Kangastie, Helena; Kantanen, Mari-Selina; Koivumaa, Joonas; Kokkonen, Sirpa; Löf, Jonna; Puustinen, Marjatta; Rautiainen, Tanja; Riihiniemi, Niina; Saari, Päivi; Sirviö, Johanna; Tarvainen, Markku; Torvinen, Sirpa; Turpeenniemi, Sini (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lapin ammattikorkeakoulun tavoitteena on ”Pohjoista tekoa” strategiansa ja lakisääteisten tehtäviensä kautta olla mukana yhdessä muiden kanssa kehittämässä Lappia, sen elinvoimaa, hyvinvointia ja osaamista Tämän julkaisun ...
 • Kehittämistarpeita Pohjois-Suomen kaivoksissa : Louhokselta murskaukseen 

  Sipola, Jani; Leinonen, Jukka; Pikkarainen, Harri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä julkaisussa on esitelty Pohjois-Suomen kaivosten kehittämistarpeita louhinnasta primäärimurskaukseen. Kehittämistarpeet jaoteltiin koskemaan kaivossuunnittelua, kaivosmittausta, louhintaa, materiaalin siirtoa ja ...
 • Kehittyvä Pohjoinen : Monialaiset YAMK opinnäytetyöt pohjoista osallisuutta ja rajapintojen yhteistyötä kehittämässä 

  Koikkalainen, Merja (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pohjoinen kehittäminen teema kokoaa yhteen YAMK-opinnäytetyöt, joista ovat vastanneet monialaisesti YAMK-tutkinnon opiskelijat. Toimeksiantajina opinnäytetöille ovat olleet Lapin liiton toimialaklusterit ja Lapin ...
 • SmartSet Virtual Studio Solution: Validation Phase Test Results 

  Puukko, Timo; Merivirta, Minttu (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  The vision in the SmartSet project is to develop a low cost virtual studio solution that, despite being ten times less than the cost of comparable solutions on the market, will have the same quality of high cost solutions ...
 • Virtuaalisuudesta ammattiosaamista : Metsätalouden uudenlaista oppimista Virtuaalimetsässä 

  Santala, Kalle; Väisänen, Anne-Mari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Virtuaalimetsä-hankkeen tuottama artikkelikokoelma on tiivistelmä Virtuaalimetsä-oppimisympäristön kehittämistyöstä Lapin ammattikorkeakoulussa. Virtuaalimetsä suunniteltiin ja toteutettiin Lapin amkin metsätalouden ...
 • On-line as-built modelling : Learnings from industrial demonstrations 

  Heimonen, Teuvo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  In the New possibilities of 3D measurements and modelling -project, run by Optical Measurement Laboratory of Lapland University of Applied Scienc¬es, a new kind of approach for as-built modelling has been developed. The ...
 • KauKussa Kuhisee 2016 : Katsaus Lapin ammattikorkeakoulun kaupan ja kulttuurin osaamisalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan vuonna 2016 

  Merivirta, Minttu (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hyvinkin käytännönläheisessä ammattikorkea-kouluopetuksessa voisi kuvitella, että TKI ja opetus kulkevat helposti käsi kädessä. Todellisuudessa kuiten-kin nämä monesti näyttäytyvät sekä opiskelijoille että henkilökunnalle ...
 • Lapin energia-alan tarpeet ja mahdollisuudet : Tutkimusraportti 

  Parkkila, Leena; Sirkka, Antti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä julkaisussa esitellään 21 lappilaiselle kunnalle ja 11 yritykselle tehdyn haastattelututkimuksen tulokset. Haastatteluilla selvitettiin kuntien ja yritysten uusiutuvien energioiden ja energiatehokkuuden nyky- ja ...
 • Lapin ammattikorkeakoulun energia-alan toimenpideohjelma 

  Alakunnas, Tuomas; Hirvaskari, Milla; Kuisma, Olli; Kuisma, Petri; Parkkila, Leena; Rintala, Mikko; Ryynänen, Kai; Saari, Seppo; Sirkka, Antti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toteuttaakseen kansallisia ja maakunnallisia tavoitteita Lapin AMK on laatinut energia-alan toimenpideohjelman vuosille 2016-2020. Toimenpideohjelman tavoitteena on edistää energia-alan koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ...
 • CLT – monipuolinen, nopea ja ekologinen rakennusmateriaali 

  Sirkka, Antti; Pirttinen, Valtteri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Artikkelikokoelmassa käsitellään CLT:tä rakennusmateriaalina, sen ominaispiirteitä työmaatoiminnan sekä suunnitteluprosessin kannalta, ympäristövaikutuksia sekä esitellään Suomessa olevia CLT-toimijoita sekä referenssikohteita. ...
 • Lappilaisen nuoren tulevaisuutta tukemassa : SOKU-hankkeessa tehtyä, koettua ja uusia visioita 

  Isometsä, Pirjo; Lindh, Jari; Pietiläinen, Rauno; Pulju, Kaisu; Raappana, Mikko; Romakkaniemi, Marjo; Räty, Rauni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tähän artikkelikokoelmaan on koottu niin teoreettista kuin käytännön kokemustietoakin. Julkaisu on käyttökelpoista luettavaa nuorille ja heidän kanssaan toimiville ammattilaisille, hankkeen yhteistyökumppaneille ja ...
 • CLT-rakentamisen nykytila ja tulevaisuus Suomessa : Haastattelututkimus 2016 

  Vatanen, Mikko; Sirkka, Antti; Pirttinen, Valtteri; Ahoranta, Tytti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä haastattelututkimus toteutettiin Future possibilities for CLT (Nya möjligheter för CLT) -hankkeessa. Future possibilities for CLT (FCLT) -hanke toteutetaan Inter¬reg Pohjoinen EAKR-rahoitteisena tutkimusprojektina, ...

Näytä lisää