Uusimmat viitteet

 • Rakentamismääräyskokoelman D1- ja D2-osien muutokset vuosilta 1976-2012 

  Hämäläinen, Petro (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin, miten ympäristöministeriön laatimien rakennusmääräyskokoelmien D1: Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot sekä D2: Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto -osioiden kumotut versiot eroavat ...
 • Energiamääräysten vaikutus korjausrakentamisen suunnitteluun : LVI-suunnittelu 

  Hämäläinen, Dino (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty Granlund Lahti Oy:n toimeksiannosta. Työn tarkoituksena oli kartoittaa, millaisia haasteita korjaus- ja muutoshankkeiden yhteydessä tapahtuva energiatehokkuuden parantaminen asettaa LVI-tekniikan ...
 • Haastatteluselvitys ylipaineen vaikutuksista sisäilmaolosuhteisiin 

  Vuorinen, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin yrittäjä Reino Mantsisen toiveesta, taustaselvityksenä mahdolliselle liikeidealle. Opinnäytetyössä oli tarkoitus tutkia ylipaineen vaikutuksia sisäilmaan. Tarkoituksena oli tutkia, voitaisiinko ...
 • Mallikirjasto sähkösuunnittelun tueksi 

  Heikkilä, Eetu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda mallikirjasto suunnittelutoimiston käyttöön ja kertoa suunnitteluprojektin vaiheista. Mallikirjastoon tehtiin yrityksen suunnittelijoiden käyttöön piirikaavio- ja järjestelmäka ...
 • Pienjännitekeskusten saneeraus 

  Aalto, Tapani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsitellään pienjännitekeskusten laitteiston muuttamisen tai vaihtamisen tarvetta sähkösaneerauksen yhteydessä sekä perehdytään pienjännitekeskusten kunnon arviointiin. Työssä käydään läpi voimassaolevia ...
 • Polttomoottorikäyttöisten varavoimalaitteiden mitoitus ja suojaus 

  Rajala, Roope (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia erilaisia polttomoottorikäyttöisten varavoimalaitteiden mitoitus- ja suojausohjeita. Varavoimalaitteita myyvät monet rauta- ja verkkokaupat. Varavoimalaitteen mitoitus jää monesti ...
 • Sähkönergian kulutuksenseuranta Pirkanmaan palvelurakennuksissa : COMBI-hanke 

  Jalli, Jarkko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Energiatehokkuus on entistä merkitsevämpi tekijä nykyaikaisessa rakentamisessa. Euroopan unionin tasolla on säädetty linjauksia rakentamisen energiatehokkuudesta, lopullisena tavoitteenaan nollaenergiarakentaminen, jossa ...
 • Rautatiealueiden valaistus ja LED-valaistuksen tuomat mahdollisuudet rautatiealuevalaistuksessa 

  Niinivaara, Juuso (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Elohopeahöyrylamppujen poistuttua markkinoilta vuonna 2015 Euroopan komission säädösten johdosta syntyi eräänlainen muutostila katuvalaistukseen. Tällöin myös valotehokkuusvaatimukset muuttuivat, ja näin uusille, ...
 • Kokonaisvastuurakentamisen tarjousprosessin vaiheet 

  Tuominen, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kokonaisvastuurakentaminen eli KVR on urakointimuoto, jossa urakoitsija vastaa kohteen toteutuksesta ja suunnittelusta. Rakennushankkeen toteuttaminen on monimutkainen prosessi, jota hyvin toteutettu KVR-urakointi voi ...
 • Osram Encelium -valaistuksenohjausjärjestelmä ja rakennusautomaatiointegraatio 

  Kuusinen, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin tilaustyönä GreenLED Oy:lle ja lähtökohtana oli tutkia Osramin kehittämää Encelium-valaistuksenohjausjärjestelmää ja sen tarjoamia hyötyjä ja integroitavuutta muuhun rakennusautomaatioon. Työssä ...
 • Pienjännitteisten virtamuuntajien taakka 

  Isomäki, Tommi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia virtamuuntajien taakan merkitystä sähkömittauksissa. Virtamuuntajia käytetään isojen kiinteistöjen sähkömittauksissa, minkä takia on olennaista havainnoida väärin mitoitettujen ...
 • Asuinkerrostalojen PILP-järjestelmät : Jäspi LTO-järjestelmän LVI-suunnittelun teoria ja käytäntö 

  Korkee, Tuomas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomalaisten asuinkerrostalojen poistoilman lämmön talteenottojärjestelmien saneeraustoteutukset ovat viime vuosina saavuttaneet selkeän nousujohteisuuden. Kuitenkaan julkisesti saatavaa ja luotettavaa lähdeaineistoa ...
 • Tiedonsiirtotekniikoiden vertailu taloyhtiöissä 

  Ojanperä, Karri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä vertailtiin neljää eri tiedonsiirtotekniikkaa taloyhtiösovelluksissa. Vertailtavat tekniikat olivat FTTH, VDSL2, G.fast ja DOCSIS 3.0. Työ tehtiin yhteistyössä Lounea Palvelut Oy:n kanssa, joka toimii ...
 • Laatu- ja työturvallisuuskansio LVI-saneerausyritykselle 

  Laurell, Kaisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Laatu ja työturvallisuus ovat rakennusalalla keskeisiä asioita. Laki, yritykset ja asiakkaat asettavat niille omat kriteerinsä, jotka tulee täyttää urakan aikana. Opinnäytetyön tilanneella LVI-Palvelu Hongisto Oy:llä oli ...
 • Valaistuksen energiatehokkuuteenvaikuttavat tekijät : Valaistuksen mallintaminen COMBI-hankkeessa 

  Aaltonen, Juha-Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia valaistuksen energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä palvelurakennuksessa. Valaistus on iso osa rakennuksen energiankulutuksesta, viihtyvyydestä ja turvallisuudesta. Näihin ...

Näytä lisää