Uusimmat viitteet

 • Biokaasumoottorin lämmöntalteenoton ohjauksen toimintakuvaus 

  Rajahalme, Jussi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty Vatajankosken Sähkö Oy:n toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli luoda toimintakuvaus Vatajankosken Sähkö Oy:n Honkajoen biokaasumoottorilaitoksen jäähdytysjärjestelmälle. Toimintakuvauksen tarkoitus ...
 • Välpepuristimen kannattavuus 

  Tapio, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli arvioida Gasum Oulun Biotehdas Oy:n laiteinvestoinnin kannattavuutta. Samalla tuotettiin kannattavuuslaskentapohja, joka helpottaa kannattavuuden arviointia, mikäli laskennan perusteena olevat ...
 • Lämmönsiirtimen likaantumisen seuranta 

  Tiinanen, Valtteri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Stora Enso Oulu Oy:n sellutehtaalle. Työn aiheena oli lämmönsiirtimen likaantumisen seuranta. Tavoitteena oli tehdä sellutehtaan kuumaa vettä valmistavista lämmönsiirtimistä likaantumisen seurantaa ...
 • Biokemianlaitoksen pyörivien laitteiden energiansäästö 

  Piirainen, Mika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin SSAB:n Raahen terästehtaan koksaamon biokemianlaitokselle. Työn tavoitteena oli tutkia pyörimisnopeussäädön mahdollisuutta ja kannattavuutta biokemianlaitoksen pumpuille. Työn teoriaosassa kerrotaan ...
 • Avolavakuivurin sähkönkulutuksen optimointi hakkeen kuivauksessa 

  Åman, Eemeli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Puulla on tärkeä merkitys koko Suomen energiatuotannossa, sillä noin viidesosa kaikesta energiasta tuotetaan puulla tai puupohjaisilla energianlähteillä. Suurimmat uusiutuvan energian kasvutavoitteet kohdistuvatkin ...
 • Öljylämmitteiset rakennukset Iin kunnan alueella ja niiden CO2-päästövähennyspotentiaali 

  Onkalo, Marika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Iin kunnassa on sitouduttu vähähiilisyyteen ja kunnan kiinteistöissä on jo luovuttu öljylämmityksestä. Työn tavoitteena oli selvittää yksityisten öljylämmitteisten rakennusten määrää Iin kunnan alueella sekä laskea niiden ...
 • Yläpalokaminan lämpötekninen tarkastelu 

  Karevuo, Jaana (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä tarkasteltiin toimeksiantajalta saatujen suunnittelupiirustusten pohjalta uima-altaiden lämmittämiseen tarkoitetun puulämmitteisen yläpalokaminan lämpöteknisiä ominaisuuksia ja selvitettiin kaminan ...
 • Lämmöntalteenotto harmaasta jätevedestä Rita-aukion kohteessa 

  Komulainen, Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Wavin-Labko Oy on kehittänyt harmaiden jätevesien lämmöntalteenottosäiliön. Sillä voidaan ottaa talteen jäteveden mukana viemäriin poistuvaa lämpöä. Säiliön läpi virtaavasta jätevedestä otetaan lämpöä talteen lämmönsiirt ...
 • Mikro-CHP-laitoksen kattilan mitoitus 

  Saarinen, Tapio (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ tehtiin Oulun yliopiston alaisuudessa toimivalle Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden Tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmälle osana kansainvä-listä projektia. Työn aiheena on mikro-CHP-laitoksen kattilan ...
 • Haukiputaan aseman koulun vaihtoehtoiset energiantuotantomuodot 

  Alakontiola, Timo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Oulun Tilakeskuksen tilauksesta ja osana kansainvälistä e-Lighthouse-hanketta. Tavoitteena oli selvittää vaihtoehtoisia energiantuotantoratkaisuja Haukiputaalla sijaitseviin aseman koulun ja päiväkodin ...
 • Uimahallin lämpötilan laskun säästöpotentiaali kesäkuukausina 

  Alaoja, Tapani (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Oulun kaupungin tilakeskukselle. Tarkoituksena oli teoreettisesti tarkastella Raksilan uimahallin lämpötilan alentamisen edellytyksiä ja laskea sen tuoma energiansäästö kesä-elokuun aikana. ...
 • Energiatehokas puhallinmuutos 

  Lång, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tehdä Excel-työkalu, joka helpottaisi ilmanvaihtopuhallinmuutosten tarjoustyötä, mahdollistaisi ilmanvaihtopuhaltimien vertailun ja laskisi ilmanvaihtopuhaltimien takaisinmaksuajan. Työ tehtiin ...
 • Mikro-CHP-laitteiston mäntähöyrykoneen mitoitus 

  Kumpulainen, Tuukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä mitoitettiin off-grid-kohteisiin tarkoitetun mikro-CHP-laitteiston osaksi tuleva mäntähöyrykone. Koneelta vaadittu akseliteho generaattorin hyödynnettäväksi oli 6 kW käytettäessä 13 baarin höyryä. ...
 • Kiinteää biopolttoainetta käyttävä mikro-CHP-laitos pientalon energiantuotannossa 

  Tahkola, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kiinteistökohtaisella hajautetulla energiantuotannolla voidaan pyrkiä kohti energiaomavaraisuutta, vähentää energian siirrossa aiheutuvia häviöitä ja polttoaineen kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia. Ennusteiden mukaan ...
 • Tuotantolaitoksen käyttövesimittaroinnin selvitys 

  Rissanen, Elina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Atrian Nurmon tuotantotehdas on Suomen suurin lihavalmisteiden tuottaja. Tuotantotehdas kuluttaa vettä suurimmaksi osaksi pesuvesinä tuotantotilojen ja laitteiden puhdistukseen. Veden käytön tehostamiseksi lähtökohta ...

Näytä lisää