Uusimmat viitteet

 • Energiansäästön todentaminen teollisuuskiinteistössä 

  Heikkinen, Taavi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee energiansäästön todentamista teollisuuskiinteistössä. Työn tavoitteena on rakentaa yritykselle työkalu, jolla se pystyy todentamaan luvatun energiansäästön toteutumisen tehdaskiinteistössä sekä ...
 • Kemin kaivoksen lämmöntarpeen määrittäminen 

  Jukkola, Henni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivoksen laajennuksen myötä lämpöenergiantarve kaivoksella lisääntyy. Nykyinen lämmöntuotantokapasiteetti ei riitä tulevaisuuden lämmöntarpeeseen, joten kaivokselle investoidaan uusi lämpökattila ...
 • Aurinkosähköjärjestelmien optimointi sähkömarkkinoilla 

  Alamattila, Aleksi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Oulun Sähkönmyynti Oy:lle. Tarkoituksena oli selvittää sähkön markkinahinnan vaikutus aurinkosähköjärjestelmien optimoinnissa. Opinnäytetyönä tuli tehdä Excel-laskuri, jolla voitiin vertailla eri ...
 • Aurinkoenergian hiilidioksidipäästöt 

  Korhonen, Himmi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin aurinkoenergian todellisia hiilidioksidipäästöjä. Aurinkoenergia on uusiutuvaa ja sitä kutsutaan päästöttömäksi energiaksi. Aurinkokennojen ja paneeleiden valmistamiseen käytetään luonnonvaroja ...
 • VOC-päästöjen seuraaminen osana BREEAM-ympäristöluokitusta 

  Kanniainen, Kaisu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suuri osa sisäilman ongelmista johtuu haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöistä. VOC-päästöt voivat aiheuttaa monenlaisia oireita, kuten pahoinvointia, päänsärkyä ja silmien ärsytystä. VOC-pitoisuuksia valvotaan ja ...
 • Pumppukäyttöisen vesivoimalaboratorion suunnittelu opetuskäyttöön 

  Ruokonen, Jani-Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella pumppukäyttöinen vesivoimalaboratorio Oulun ammattikorkeakoululle uudistuviin opetustiloihin. Vesivoimalaboratorion tavoitteena olisi edistää energiatekniikan tutkinto-ohjelman ...
 • Biokaasumoottorin lämmöntalteenoton ohjauksen toimintakuvaus 

  Rajahalme, Jussi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty Vatajankosken Sähkö Oy:n toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli luoda toimintakuvaus Vatajankosken Sähkö Oy:n Honkajoen biokaasumoottorilaitoksen jäähdytysjärjestelmälle. Toimintakuvauksen tarkoitus ...
 • Välpepuristimen kannattavuus 

  Tapio, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli arvioida Gasum Oulun Biotehdas Oy:n laiteinvestoinnin kannattavuutta. Samalla tuotettiin kannattavuuslaskentapohja, joka helpottaa kannattavuuden arviointia, mikäli laskennan perusteena olevat ...
 • Lämmönsiirtimen likaantumisen seuranta 

  Tiinanen, Valtteri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Stora Enso Oulu Oy:n sellutehtaalle. Työn aiheena oli lämmönsiirtimen likaantumisen seuranta. Tavoitteena oli tehdä sellutehtaan kuumaa vettä valmistavista lämmönsiirtimistä likaantumisen seurantaa ...
 • Biokemianlaitoksen pyörivien laitteiden energiansäästö 

  Piirainen, Mika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin SSAB:n Raahen terästehtaan koksaamon biokemianlaitokselle. Työn tavoitteena oli tutkia pyörimisnopeussäädön mahdollisuutta ja kannattavuutta biokemianlaitoksen pumpuille. Työn teoriaosassa kerrotaan ...
 • Avolavakuivurin sähkönkulutuksen optimointi hakkeen kuivauksessa 

  Åman, Eemeli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Puulla on tärkeä merkitys koko Suomen energiatuotannossa, sillä noin viidesosa kaikesta energiasta tuotetaan puulla tai puupohjaisilla energianlähteillä. Suurimmat uusiutuvan energian kasvutavoitteet kohdistuvatkin ...
 • Öljylämmitteiset rakennukset Iin kunnan alueella ja niiden CO2-päästövähennyspotentiaali 

  Onkalo, Marika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Iin kunnassa on sitouduttu vähähiilisyyteen ja kunnan kiinteistöissä on jo luovuttu öljylämmityksestä. Työn tavoitteena oli selvittää yksityisten öljylämmitteisten rakennusten määrää Iin kunnan alueella sekä laskea niiden ...
 • Yläpalokaminan lämpötekninen tarkastelu 

  Karevuo, Jaana (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä tarkasteltiin toimeksiantajalta saatujen suunnittelupiirustusten pohjalta uima-altaiden lämmittämiseen tarkoitetun puulämmitteisen yläpalokaminan lämpöteknisiä ominaisuuksia ja selvitettiin kaminan ...
 • Lämmöntalteenotto harmaasta jätevedestä Rita-aukion kohteessa 

  Komulainen, Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Wavin-Labko Oy on kehittänyt harmaiden jätevesien lämmöntalteenottosäiliön. Sillä voidaan ottaa talteen jäteveden mukana viemäriin poistuvaa lämpöä. Säiliön läpi virtaavasta jätevedestä otetaan lämpöä talteen lämmönsiirt ...
 • Mikro-CHP-laitoksen kattilan mitoitus 

  Saarinen, Tapio (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ tehtiin Oulun yliopiston alaisuudessa toimivalle Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden Tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmälle osana kansainvä-listä projektia. Työn aiheena on mikro-CHP-laitoksen kattilan ...

Näytä lisää