• Biokaasumoottorin lämmöntalteenoton ohjauksen toimintakuvaus 

   Rajahalme, Jussi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on tehty Vatajankosken Sähkö Oy:n toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli luoda toimintakuvaus Vatajankosken Sähkö Oy:n Honkajoen biokaasumoottorilaitoksen jäähdytysjärjestelmälle. Toimintakuvauksen tarkoitus ...
  • Välpepuristimen kannattavuus 

   Tapio, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli arvioida Gasum Oulun Biotehdas Oy:n laiteinvestoinnin kannattavuutta. Samalla tuotettiin kannattavuuslaskentapohja, joka helpottaa kannattavuuden arviointia, mikäli laskennan perusteena olevat ...
  • Biokemianlaitoksen pyörivien laitteiden energiansäästö 

   Piirainen, Mika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin SSAB:n Raahen terästehtaan koksaamon biokemianlaitokselle. Työn tavoitteena oli tutkia pyörimisnopeussäädön mahdollisuutta ja kannattavuutta biokemianlaitoksen pumpuille. Työn teoriaosassa kerrotaan ...
  • Lämmönsiirtimen likaantumisen seuranta 

   Tiinanen, Valtteri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Stora Enso Oulu Oy:n sellutehtaalle. Työn aiheena oli lämmönsiirtimen likaantumisen seuranta. Tavoitteena oli tehdä sellutehtaan kuumaa vettä valmistavista lämmönsiirtimistä likaantumisen seurantaa ...
  • Avolavakuivurin sähkönkulutuksen optimointi hakkeen kuivauksessa 

   Åman, Eemeli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Puulla on tärkeä merkitys koko Suomen energiatuotannossa, sillä noin viidesosa kaikesta energiasta tuotetaan puulla tai puupohjaisilla energianlähteillä. Suurimmat uusiutuvan energian kasvutavoitteet kohdistuvatkin ...
  • Öljylämmitteiset rakennukset Iin kunnan alueella ja niiden CO2-päästövähennyspotentiaali 

   Onkalo, Marika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Iin kunnassa on sitouduttu vähähiilisyyteen ja kunnan kiinteistöissä on jo luovuttu öljylämmityksestä. Työn tavoitteena oli selvittää yksityisten öljylämmitteisten rakennusten määrää Iin kunnan alueella sekä laskea niiden ...
  • Yläpalokaminan lämpötekninen tarkastelu 

   Karevuo, Jaana (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä insinöörityössä tarkasteltiin toimeksiantajalta saatujen suunnittelupiirustusten pohjalta uima-altaiden lämmittämiseen tarkoitetun puulämmitteisen yläpalokaminan lämpöteknisiä ominaisuuksia ja selvitettiin kaminan ...
  • Lämmöntalteenotto harmaasta jätevedestä Rita-aukion kohteessa 

   Komulainen, Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Wavin-Labko Oy on kehittänyt harmaiden jätevesien lämmöntalteenottosäiliön. Sillä voidaan ottaa talteen jäteveden mukana viemäriin poistuvaa lämpöä. Säiliön läpi virtaavasta jätevedestä otetaan lämpöä talteen lämmönsiirt ...
  • Mikro-CHP-laitoksen kattilan mitoitus 

   Saarinen, Tapio (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työ tehtiin Oulun yliopiston alaisuudessa toimivalle Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden Tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmälle osana kansainvä-listä projektia. Työn aiheena on mikro-CHP-laitoksen kattilan ...
  • Haukiputaan aseman koulun vaihtoehtoiset energiantuotantomuodot 

   Alakontiola, Timo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Oulun Tilakeskuksen tilauksesta ja osana kansainvälistä e-Lighthouse-hanketta. Tavoitteena oli selvittää vaihtoehtoisia energiantuotantoratkaisuja Haukiputaalla sijaitseviin aseman koulun ja päiväkodin ...
  • Uimahallin lämpötilan laskun säästöpotentiaali kesäkuukausina 

   Alaoja, Tapani (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Oulun kaupungin tilakeskukselle. Tarkoituksena oli teoreettisesti tarkastella Raksilan uimahallin lämpötilan alentamisen edellytyksiä ja laskea sen tuoma energiansäästö kesä-elokuun aikana. ...
  • Energiatehokas puhallinmuutos 

   Lång, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli tehdä Excel-työkalu, joka helpottaisi ilmanvaihtopuhallinmuutosten tarjoustyötä, mahdollistaisi ilmanvaihtopuhaltimien vertailun ja laskisi ilmanvaihtopuhaltimien takaisinmaksuajan. Työ tehtiin ...
  • Mikro-CHP-laitteiston mäntähöyrykoneen mitoitus 

   Kumpulainen, Tuukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä mitoitettiin off-grid-kohteisiin tarkoitetun mikro-CHP-laitteiston osaksi tuleva mäntähöyrykone. Koneelta vaadittu akseliteho generaattorin hyödynnettäväksi oli 6 kW käytettäessä 13 baarin höyryä. ...
  • Kiinteää biopolttoainetta käyttävä mikro-CHP-laitos pientalon energiantuotannossa 

   Tahkola, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kiinteistökohtaisella hajautetulla energiantuotannolla voidaan pyrkiä kohti energiaomavaraisuutta, vähentää energian siirrossa aiheutuvia häviöitä ja polttoaineen kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia. Ennusteiden mukaan ...
  • Tuotantolaitoksen käyttövesimittaroinnin selvitys 

   Rissanen, Elina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Atrian Nurmon tuotantotehdas on Suomen suurin lihavalmisteiden tuottaja. Tuotantotehdas kuluttaa vettä suurimmaksi osaksi pesuvesinä tuotantotilojen ja laitteiden puhdistukseen. Veden käytön tehostamiseksi lähtökohta ...
  • Hanhikivi 1 -ydinvoimalan jäähdytysveden käyttö rakennusten ja piha-alueiden lämmityksessä 

   Yliniemi, Emma-Roosa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työssä tutkittiin Hanhikivi 1 -ydinvoimalan jäähdytysveden hyödyntämistä voimalaitoksen tukirakennusten lämmityksessä ja piha-alueen talvisulatuksessa. Tavoitteena oli selvittää lämmitysratkaisun kannattavuus, hyödyt ja ...
  • Savukaasupesurista saatavan sekundäärilämmön käyttökohteet 

   Jokelainen, Ville (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaalle. Tähän saakka Oulun tehtaalla on savukaasupesurista saatavaa sekundäärienergiaa käytetty ”ilmaisena energiana” eri kulutuskohteissa. Verottaja tulkitsee nykyisin ...
  • Kaukolämmön korvaaminen ilma-vesilämpöpumpulla 

   Mäkinen, Jussi-Otto (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Vesnom Oy:n tilauksesta. Työssä tutkittiin kaukolämmön korvaamista ilma-vesilämpöpumpulla. Tavoitteena oli selvittää energiantarpeen, CO2-päästöjen sekä taloudellisuuden avulla kaukolämmön korvaamista ...
  • Puolangan kunnan energiatehokkuuden parantaminen 

   Vielma, Felix (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on koostettu kohdeprojekteista Puolangan kunnalle. Puolangan kunta on liittynyt kansainväliseen energiatehokkuussopimukseen, jonka tavoitteena on sitoutua vähentämään energiankulutusta ja fossiilisten ...
  • Höyrykattiloiden lämpötekninen suunnittelu 

   Kärenlampi, Kai (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda insinöörin käyttöön soveltuva höyrykattilan mitoitussovellus, joka toteutetaan Excel-pohjaisella taulukkolaskennalla. Sovelluksen käyttäjä voi alustavasti mitoittaa höyrykattilan ...