• Jatkuvatoimisten ympäristömittauslaitteiden koejakso Stora Ensolla 

   Pieti, Jenni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Stora Enso Oyj, jonka Oulun tehtaasta Oulujokeen laskettavien vesien tilan seurantaan haluttiin etsiä uusia ratkaisuja. Ennen jatkuvatoimisten ympäristömittauslaitteiden ostopäätöstä ...
  • GASEK CHP-VOIMALAITOS -HANKKEEN ESISELVITYS 

   Laatikainen, Kimmo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö toteutettiin osana GASEK Oy:n myynnin asiakasprojektia, jossa kartoitettiin hakeyrittäjän mahdollisuutta toimia energian pientuottajana. GASEKin voimalaitosratkaisut hyödyntävät puuhaketta kaasutusprosessissaan ...
  • Toiminnanohjausjärjestelmän valinta ja käyttöönotto 

   Häggman, Arsi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena ja tavoitteena oli toiminnanohjausjärjestelmän valinta ja käyttöönotto Volter Oy:lle. Toiminnanohjausjärjestelmällä ohjataan esimerkiksi yrityksen myynnin, oston, tuotannon ja taloushallinnon toimintoja. ...
  • Biometaanin liikennekäyttöhanke Oulussa 

   Kela, Sakari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö on toteutettu osana Oulun Jätehuolto Oy:n vetämää hanketta, jonka tarkoituksena on hyödyntää bioreaktorista saatavaa biokaasua liikennepolttoaineena. Hankkeen taustalla ovat lisäksi Iin Micropolis Oy, Oulun ...
  • Leijukerroskattila K3:n minimikuorma : ilmajako ja kiertokaasun käytön vaikutukset NOx-päästöihin 

   Kuuppo, Mika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö on tehty Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaiden voimalaitokselle. Leijupetikattila K3 toimii voimalaitoksen höyryjärjestelmän säätävänä kattilana ja kattilalla ajetaan käytännössä aina osakuormilla. Energian käytön ...
  • Nestekaasun ja raskaan polttoöljyn korvaaminen LNG:llä Kemin kaivoksella 

   Lippo, Saara (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Outokummun Kemin kaivoksella maanalaiseen kaivokseen puhallettavaa raitisilmaa lämmitetään talvella nestekaasulla. Lisäksi kaivoksen alueella on kaksi raskaan polttoöljyn kattilaa, joilla tuotetaan kaukolämpöä sekä höyryä ...
  • Kaukolämpöjohtojen mitoitus 

   Pulli, Sanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tilaajana toimi Haapajärven Lämpö Oy. Haapajärven Lämpö Oy:llä on kaksi lämpölaitosta, ja kolmannen laitoksen rakentaminen on suunnitteilla. Työn tarkoituksena oli mitoittaa kaukolämpöjohto uudelta laitokselta vanhoille ...
  • Puupohjaisten polttoaineiden savukaasuanalyysit GC-menetelmillä 

   Tero, Liisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tilaajana oli Oulun ammattikorkeakoulu. Työn tavoitteena oli tehdä Shimadzu GC-2010 -kaasukromatografille (GC-FID) käyttöohje ja tutkia laitteen soveltuvuutta savukaasujen määrittämiseen. Samalla testattiin ...
  • Comparison of Joutsa Biogas Plant with Other Finnish Biogas Plants 

   Rannaste, Erik (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   The subject for this thesis was received from Metener Ltd. The study was made independently using different public sources and own calculations. This thesis is a brief review of Joutsa biogas plant, where its attributes ...
  • Energiaraportin kehittäminen 

   Keskitalo, Mira (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Vuonna 2015 astui voimaan energiatehokkuuslaki edistämään energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuutta. Energiatehokkuus tarkoittaa tuotteiden ja palvelujen tuottamista yhä pienenevin energiakulutuksin ...
  • Erityyppisten lämmönsiirtimien mitoitustapaukset 

   Sinivuori, Mika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Neste Jacobsin Porvoon toimiston laitesuunnittelulle. Opinnäytetyön tavoitteena oli mitoittaa erityyppisiä lämmönsiirtimiä. Mitoituksien tavoitteena oli saada lämmönsiirtimien geometria ja toiminta ...
  • Pientalon maalämpöjärjestelmän kulutuksen vertailu sähkölämmitykseen 

   Keränen, Ossi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia maalämpöä ja sitä hyödyntävää lämmitysjärjestelmää. Työssä tutkittiin kohderakennusta, jolle tehtiin sähkönkulutusvertailu ennen maalämmön käyttöä ja käyttöönoton jälkeen. Tavoitteena ...
  • Incidence and distribution of three viruses infecting plants in the family curcubitaceae in Coast and Dar es Salaam Regions of Tanzania 

   Sydänmetsä, Maria (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   The objective of this thesis is to study viruses infecting plants in the family curcubitaceae in Coast and Dar es Salaam regions in Tanzania. The focus is on watermelon, cucumber and pumpkin farms and to study the incidence ...
  • Small-scale wind power in the arctic region 

   Leppänen, Petri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Thesis was done for Iin Micropolis Oy, as a part of an Arctic Energy project. The project is founded by European development fund Interreg Nord, Regional Council of Lapland, BusinessOulu, Länsstyrelsen Norbotten and ...
  • Tulitorvi-tuliputkikattilan suunnitteluprosessi 

   Nyman, Samuli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työssä tutkitaan höyry- ja kuumavesikattilan suunnittelun eri vaiheita lähinnä tulitorvikattiloiden osalta. Tulitorvikattilat luokitellaan paineastioiksi, ja niiden mitoitus noudattaa standardia SFS-EN 12953. Tavoitteena ...
  • Tehtaan höyryenergian kulutuksen jakautuminen 

   Kyröläinen, Ville (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Fermion Oy Oulun lääkeainetehtaalla otetaan käyttöön energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+. Järjestelmää käytetään energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen työkaluna. Järjestelmä asettaa yritykselle vaatimuksen muun muassa ...
  • Nisäkässolujen kasvatus bioreaktorissa 

   Lempinen, Minna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työ tehtiin Oulun yliopistolle Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnalle. Opinnäytetyön aiheena oli nisäkässolujen kasvatus bioreaktorissa. Työn tavoitteena oli ottaa käyttöön eläinsolujen kasvatukseen tarkoitettu ...
  • Enkätundersökning om avfallshantering i bostadsområdet Vallen i Haparanda 

   Oinas, Eveliina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Undersökningens syfte var att undersöka vilka åsikter och erfarenheter invånarna i bostadsområdet Vallen har om avfallshanteringen i området. Dessutom var syftet att ta fram förslag på hur det nuvarande läget för ...
  • ULEAN SAHAN ALUELÄMPÖVERKKO: : LÄMMÖNSIIRTOKYVYN JA TOIMIVUUDEN PARANTAMINEN 

   Karjalainen, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tarkoituksena on selvittää Pölkky Oy:n toimeksiantona Ulean sahalle in-vestoitavan kanavakuivaamon vaikutukset aluelämpöverkkoon, mitoittaa kierto-pumpun uudelleen sekä tarkastella lämpölaitoksen energian riittävyyt ...
  • Kationimenetelmien validointi Dionex ICS 5000 -ionikromatografille 

   Häkkinen, Vuokko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tavoitteena oli validoida kationimenetelmät ICS 5000 -ionikromatografille. Pääpaino oli ammoniumionin määrityksessä ja sen virhelähteiden selvityksessä. Tarkoituksena oli saada luotettavat menetelmät kationimäärityksiin ...