• Avolavakuivurin sähkönkulutuksen optimointi hakkeen kuivauksessa 

   Åman, Eemeli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Puulla on tärkeä merkitys koko Suomen energiatuotannossa, sillä noin viidesosa kaikesta energiasta tuotetaan puulla tai puupohjaisilla energianlähteillä. Suurimmat uusiutuvan energian kasvutavoitteet kohdistuvatkin ...
  • Biokaasumoottorin lämmöntalteenoton ohjauksen toimintakuvaus 

   Rajahalme, Jussi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on tehty Vatajankosken Sähkö Oy:n toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli luoda toimintakuvaus Vatajankosken Sähkö Oy:n Honkajoen biokaasumoottorilaitoksen jäähdytysjärjestelmälle. Toimintakuvauksen tarkoitus ...
  • Biokemianlaitoksen pyörivien laitteiden energiansäästö 

   Piirainen, Mika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin SSAB:n Raahen terästehtaan koksaamon biokemianlaitokselle. Työn tavoitteena oli tutkia pyörimisnopeussäädön mahdollisuutta ja kannattavuutta biokemianlaitoksen pumpuille. Työn teoriaosassa kerrotaan ...
  • Biometaanin liikennekäyttöhanke Oulussa 

   Kela, Sakari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö on toteutettu osana Oulun Jätehuolto Oy:n vetämää hanketta, jonka tarkoituksena on hyödyntää bioreaktorista saatavaa biokaasua liikennepolttoaineena. Hankkeen taustalla ovat lisäksi Iin Micropolis Oy, Oulun ...
  • Comparison of Joutsa Biogas Plant with Other Finnish Biogas Plants 

   Rannaste, Erik (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   The subject for this thesis was received from Metener Ltd. The study was made independently using different public sources and own calculations. This thesis is a brief review of Joutsa biogas plant, where its attributes ...
  • Energiantuotantotavan muutoksen teknistaloudellinen selvitys 

   Tölli, Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työssä selvitettiin Suomen siemenperunakeskus Oy:n (SPK) energiantarve ja suunniteltiin energian käytön tehostustoimia. Tavoitteena oli myös selvittää kolme eri vaihtoehtoista energiaratkaisua nykyisen järjestelmän tilalle ...
  • Energiaraportin kehittäminen 

   Keskitalo, Mira (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Vuonna 2015 astui voimaan energiatehokkuuslaki edistämään energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuutta. Energiatehokkuus tarkoittaa tuotteiden ja palvelujen tuottamista yhä pienenevin energiakulutuksin ...
  • Energiatehokas puhallinmuutos 

   Lång, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli tehdä Excel-työkalu, joka helpottaisi ilmanvaihtopuhallinmuutosten tarjoustyötä, mahdollistaisi ilmanvaihtopuhaltimien vertailun ja laskisi ilmanvaihtopuhaltimien takaisinmaksuajan. Työ tehtiin ...
  • Enkätundersökning om avfallshantering i bostadsområdet Vallen i Haparanda 

   Oinas, Eveliina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Undersökningens syfte var att undersöka vilka åsikter och erfarenheter invånarna i bostadsområdet Vallen har om avfallshanteringen i området. Dessutom var syftet att ta fram förslag på hur det nuvarande läget för ...
  • Erityyppisten lämmönsiirtimien mitoitustapaukset 

   Sinivuori, Mika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Neste Jacobsin Porvoon toimiston laitesuunnittelulle. Opinnäytetyön tavoitteena oli mitoittaa erityyppisiä lämmönsiirtimiä. Mitoituksien tavoitteena oli saada lämmönsiirtimien geometria ja toiminta ...
  • GASEK CHP-VOIMALAITOS -HANKKEEN ESISELVITYS 

   Laatikainen, Kimmo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö toteutettiin osana GASEK Oy:n myynnin asiakasprojektia, jossa kartoitettiin hakeyrittäjän mahdollisuutta toimia energian pientuottajana. GASEKin voimalaitosratkaisut hyödyntävät puuhaketta kaasutusprosessissaan ...
  • Hanhikivi 1 -ydinvoimalan jäähdytysveden käyttö rakennusten ja piha-alueiden lämmityksessä 

   Yliniemi, Emma-Roosa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työssä tutkittiin Hanhikivi 1 -ydinvoimalan jäähdytysveden hyödyntämistä voimalaitoksen tukirakennusten lämmityksessä ja piha-alueen talvisulatuksessa. Tavoitteena oli selvittää lämmitysratkaisun kannattavuus, hyödyt ja ...
  • Haukiputaan aseman koulun vaihtoehtoiset energiantuotantomuodot 

   Alakontiola, Timo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Oulun Tilakeskuksen tilauksesta ja osana kansainvälistä e-Lighthouse-hanketta. Tavoitteena oli selvittää vaihtoehtoisia energiantuotantoratkaisuja Haukiputaalla sijaitseviin aseman koulun ja päiväkodin ...
  • Höyrykattiloiden lämpötekninen suunnittelu 

   Kärenlampi, Kai (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda insinöörin käyttöön soveltuva höyrykattilan mitoitussovellus, joka toteutetaan Excel-pohjaisella taulukkolaskennalla. Sovelluksen käyttäjä voi alustavasti mitoittaa höyrykattilan ...
  • Incidence and distribution of three viruses infecting plants in the family curcubitaceae in Coast and Dar es Salaam Regions of Tanzania 

   Sydänmetsä, Maria (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   The objective of this thesis is to study viruses infecting plants in the family curcubitaceae in Coast and Dar es Salaam regions in Tanzania. The focus is on watermelon, cucumber and pumpkin farms and to study the incidence ...
  • Jatkuvatoimisten ympäristömittauslaitteiden koejakso Stora Ensolla 

   Pieti, Jenni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Stora Enso Oyj, jonka Oulun tehtaasta Oulujokeen laskettavien vesien tilan seurantaan haluttiin etsiä uusia ratkaisuja. Ennen jatkuvatoimisten ympäristömittauslaitteiden ostopäätöstä ...
  • Kationimenetelmien validointi Dionex ICS 5000 -ionikromatografille 

   Häkkinen, Vuokko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tavoitteena oli validoida kationimenetelmät ICS 5000 -ionikromatografille. Pääpaino oli ammoniumionin määrityksessä ja sen virhelähteiden selvityksessä. Tarkoituksena oli saada luotettavat menetelmät kationimäärityksiin ...
  • Kaukolämmön korvaaminen ilma-vesilämpöpumpulla 

   Mäkinen, Jussi-Otto (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Vesnom Oy:n tilauksesta. Työssä tutkittiin kaukolämmön korvaamista ilma-vesilämpöpumpulla. Tavoitteena oli selvittää energiantarpeen, CO2-päästöjen sekä taloudellisuuden avulla kaukolämmön korvaamista ...
  • Kaukolämmön sähköinen mittariraportti 

   Kivelä, Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli uuden www-järjestelmän kehittäminen Oulun Energia Oy lämpöpalveluiden tarpeisiin. Tarkoituksena oli toteuttaa järjestelmä, jonka avulla lämpöpalveluiden mittariasentajat voivat kirjata työtehtäviinsä ...
  • Kaukolämpöjohtojen mitoitus 

   Pulli, Sanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tilaajana toimi Haapajärven Lämpö Oy. Haapajärven Lämpö Oy:llä on kaksi lämpölaitosta, ja kolmannen laitoksen rakentaminen on suunnitteilla. Työn tarkoituksena oli mitoittaa kaukolämpöjohto uudelta laitokselta vanhoille ...