Uusimmat viitteet

 • Pyrometrimittauksen kunnossapidon luotettavuuden parantaminen 

  Haapalehto, Sami (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena on tutustua pyrometrimittausten käyttöön ja kunnossapitoon SSAB Raahen terästehtaalla. Lisäksi työn tarkoituksena on selvittää, kuinka korjaamon kalibrointitoimintaa seurataan tehtaan laatujärjestelmässä. ...
 • Pien- ja keskijännitekaapelien käyttöönotto- ja vianpaikannusmittaukset 

  Saartoala, Tomi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maakaapelointi työllistää merkittävästi kaikkia jakeluverkkoyhtiöitä ja ne käyttävät paljon urakoitsijoita. Aikataulut ovat tiukkoja, mikä saattaa johtaa siihen, että työn laadusta joustetaan ja kaapeleita asennetaan maahan ...
 • Kiinteistöautomaatioväylien toteutus ja koestus pienjännitekojeistovalmistuksessa 

  Saukkoriipi, Samuli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin automaatiojärjestelmän väyläkomponenttien suunnittelua ja koestusta pienkojeistovalmistusympäristössä. Opinnäytetyö tehtiin johtavalle sähkönjakelujärjestelmien valmistajalle Norelco Oy:lle. ...
 • KVR-tyyppisten kohteiden tarjouslaskennan kehittäminen 

  Autio, Jarno (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Aro Systems Oy:llä jo olemassa olevaa tarjouslaskentatyökalua helppokäyttöisemmäksi ja koota sille käyttöohjeet. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, miten laskettujen ja toteutuneiden ...
 • Jätevedenpuhdistamon valvomosovellus 

  Väyrynen, Atte (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite oli suunnitella ja tehdä uusi valvomosovellus Äänekoskelle Teräväniemen jätevedenpuhdistamolle Äänekosken Energia Oy:n määritysten mukaisesti. Työ suoritettiin Protacon Technologies Oy:lle Oulussa. ...
 • Hoivakodin Sähkösuunnittelu 

  Hautala, Vili (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella urakkalaskentapiirustukset Ouluun rakennettavaan hoivakotiin. Kohteeseen suunniteltiin seuraavat piirustukset: aluekaapelointi, sähköpisteet ja johdotus, pääkaavio, piirikaavio, ...
 • 3D-mallintamisen ja määrälaskennan hyödyntäminen moduulirakentamisen sähkösuunnittelussa 

  Kiuru, Joonas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Oulun ammattikorkeakoulu Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma, sähkövoimatekniikka Tekijä: Joonas Kiuru Opinnäytetyön nimi: 3D-mallintamisen ja määrälaskennan hyödyntäminen moduulira-kentamisen ...
 • Hirsirakenteisen ryhmäkodin sähkösuunnitelma 

  Ronkainen, Joonas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee hirsirakenteisen ryhmäkodin sähkösuunnitelmien etenemistä. Työn toimeksiantajana toimi Elvak Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kohteeseen vaatimusten mukainen ja kustannustehokas ...
 • 20 kV:n ilmajohtoverkon rakentaminen 

  Suutari, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Oulun Energia Urakointi Oy:n infrarakentamisen yksikölle ajankäyttöä tehostava ohje 20 kV:n ilmajohtoverkon rakentamisesta. Ohjeen tarkoitus on nopeuttaa työnjohtajien projektien ...
 • Kaukolämpöpumppaamon sähkö- ja automaatiosaneerauksen suunnittelu : Laanilan kaukolämpöpumppaamo 

  Mattson, Jonatan (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä käsitellään kaukolämpöpumppaamon sähkö- ja automaatiosaneeraussuunnitelman laatimista. Uusien sähkö- ja automaatiosuunnitelmien laatiminen oli ajankohtaista kaukolämpöpumppaamon iän vuoksi. Opinnäytetyö tehtiin ...
 • Paloilmoitin- ja turvavalaistusjärjestelmän suunnitteluohje 

  Kupila, Joona (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi Elvak Oy. Työn tarkoituksena oli luoda sähkösuunnittelijoille yhtenäinen ohje, joka yhdistää paloilmoitin- ja turvavalaistusjärjestelmässä tarvittavat standardit ja määräykset. Ohjeen ...
 • Sähkönsyötön varmentaminen laitetiloissa 

  Skarevik, Mikael (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää varmennetun sähköverkon heikot kohdat ja tuoda esille uusia tapoja toteuttaa sähköverkon varmennus laitetiloissa. Uusina tapoina on tässä opinnäytetyössä tuotu esille superkondensaattorit ...
 • Sähköverkkoyhtiön tehokkuusanalyysi ja tehostamiskohteiden tunnistaminen 

  Kylmänen, Markku (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy:lle. Lähtökohtana olivat toimeksiantajan kasvaneet kontrolloitavat operatiiviset kustannukset (KOPEX) yli Energiaviraston tehostamiskannustimessa olevan sallitun ...
 • Voimalaitoksen kyky selviytyä häiriötilanteissa 

  Seppänen, Juha (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tutkittiin mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota selvitettäessä voimalaitoksen toimintaedellytyksiä häiriötilanteissa voimalaitoksella ja sen läheisissä sähköverkoissa. Säätö- suojaus- ja automaatiojärjestelmien ...