Uusimmat viitteet

 • Virtsa- ja ulosteinkontinenssin aiheuttamat iho-ongelmat ja niiden hoito 

  Rintala, Johanna; Setälä, Susanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa virtsa- ja ulosteinkontinenssin aiheuttamia iho-ongelmia ja niiden hoitoa sekä laatia aiheesta esite. Tavoitteena on kehittää virtsa- ja ulosteinkontinenssin aiheuttamista ...
 • Psoriasiksen vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin 

  Varhia, Essi; Ylikylä, Jenna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää psoriasiksen vaikutuksia ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Tämän lisäksi selvitettiin, miten psoriasiksen vaikutukset eroavat miehillä ja naisilla. Tavoitteena oli ...
 • Ihomuutosten vaikutus elämänlaatuun : kirjallisuuskatsaus 

  Tenhunen, Essi-Lotta (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa miten ihomuutokset vaikuttavat elämänlaatuun. Tavoitteena oli lisätä hoitohenkilökunnan tietämystä ihomuutosten ja elämänlaadun yhteydestä, sekä selkeyttää niiden ryhmien ...
 • Aseptiikka akuuttitoimenpiteissä 

  Hellman, Marianne; Loit, Helene (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa mitä akuuttitoimenpiteitä sairaanhoitaja voi työssään kohdata ja miten aseptiikka akuuttitoimenpiteissä toteutuu. Tavoitteena oli edistää hoidon laatua ja minimoida aseptiseen ...
 • Sairaanhoitajan osaaminen hoidon tarpeen arvioinnissa terveysasemilla 

  Reinikainen, Eveliina; Taipale, Tuuli; Vahlbäck, Henna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa sairaanhoitajan osaamista asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa terveysasemien vastaanotolla. Lisäksi tarkoituksena on kehittää puolistrukturoitu kyselylomake sairaanhoitajille, ...
 • Alzheimerin tautia, MS-tautia ja Parkinsonin tautia sairastavan potilaan liikkuminen ja asentohoito sairaalassa 

  Halonen, Eveliina; Hännikkälä, Henni; Johtela, Anna-Maria (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa miten Alzheimerin tauti, MS-tauti ja Parkinsonin tauti vaikuttavat potilaan liikkumiseen ja asentohoitoon sairaalassa. Tavoitteena on kehittää näiden neurologisten potilasryhmien ...
 • Kaupunkiluonnon vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin 

  Helin, Elmiina; Lavi, Hanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Luonnon terveysvaikutuksia on tutkittu jo vuodesta 1980 lähtien enenevissä määrin, mutta kaupunkiluonnon tutkiminen on jäänyt selkeästi vähemmälle, eikä tietoa kaupunkiluonnon terveysvaikutuksista ole kovinkaan paljon. ...
 • Alle kouluikäisen lapsen ylipaino ja lihavuus : opas vanhemmille 

  Oksa, Maaria; Verho, Anni (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön teoriaosuuden tarkoituksena oli selvittää alle kouluikäisen lapsen ylipainon ja lihavuuden taustatekijöitä, sekä ylipainon ja lihavuuden seurauksia ja hoitoa. Opinnäytetyön toiminnallisena tarkoituksena oli ...
 • Tunneäly hoitotyössä 

  Koskivaara, Anna; Parkkonen, Ada (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa käsitettä tunneäly ja pohtia sen merkitystä hoitotyössä. Hoitotyössä ollaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten sekä potilaiden, heidän läheistensä että moniammatillisen ...
 • Kaupunkisuunnittelun vaikutukset liikunnan harrastamiseen 

  Kiili, Ada; Rajala, Annika; Sovio, Linnea (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kaupunkisuunnittelun vaikutuksia liikunnan harrastamiseen ja se tehtiin systemaattista kirjallisuuskatsausta soveltaen (n=59). Sen perusteella tehtiin teemahaastattelurunko, jolla ...
 • Potilaiden kokemukset terveyskeskuksen eristyksestä 

  Timonen, Mari (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten eristyksessä oleva potilas kokee eristyksen. Tämä tutkimus tehtiin eristyspotilaan kokonaisvaltaisen hoidon kehittämiseksi. Tässä työssä käytettiin sekä kvantitatiivista ...
 • Nuorten alkoholinkäytön ehkäisy 

  Wickström, Sini (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nuorten alkoholinkäyttö on viime vuosina vähentynyt, mutta kuitenkin alkoholi on edelleen suomalaisten nuorten käyttämä valtapäihde. Nuorten alkoholinkäyttöön on tärkeää puuttua varhaisessa vaiheessa, koska sen on todettu ...
 • Ympärileikatun naisen synnytyksen aikainen hoitotyö 

  Lehto, Emmi; Qvist, Kati (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Naisten ympärileikkaus on maailmanlaajuisesti merkittävä asia hoitotyössä. Naisten ympärileikkauksella tarkoitetaan naisen sukupuolielinten tahallista vahingoittamista. Ympärileikatun naisen synnytyksenaikainen hoitotyö ...
 • Omaisten kokemukset terveyskeskuksen eristyksestä 

  Ruokonen, Anniina; Mänty, Elina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme on kvantitatiivinen tutkimus, jonka tarkoituksena on kartoittaa Varsinais-Suomalaisen terveyskeskuksen vuodeosaston eristystä omaisten kokemana. Työ toteutettiin aineiston keruun pohjalta luodulla ...
 • Robotiikka ja etiikka hoitotyössä : kirjallisuuskatsaus 

  Niemonen, Jani; Vento, Joona; Vuorio, Disa (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kartoittaa eettisiä haasteita robotiikan käytössä hoitotyön alalla. Tutkimuskysymyksenä oli ”mitä eettisiä haasteita on robotiikan käytössä hoitotyössä?”. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...

Näytä lisää