• Skördefestens Gästabud : Projektarbete 

   Häger, Natalie (Högskolan på Åland, 2017)
   Detta arbete handlar om att undersöka hur ett projekt planeras, genomförs och utvärderas, både teoretiskt och praktiskt. Inledningsvis presenteras teorierna angående projekt och projektets uppbyggnad. Jag har även delat ...
  • Evenemang på Åland : planeringsfasens betydelse 

   Dzene, Kristine (Högskolan på Åland, 2017)
   Evenemang är idag en egen industri. För att samhället ska kunna nyttja fördelarna som kommer ur ett väl utfört evenemang, krävs det planering och marknadsföring. Syftet med detta arbete är att få mera kunskaper om det hur ...
  • Djurturism - moraliskt rätt? 

   Sandström, Camilla (Högskolan på Åland, 2017)
   Det här examensarbetet är en litteraturstudie med syftet att undersöka ifall djurturism är moraliskt rätt samt att informera läsaren om den bristfälliga kunskapen angående djurturism. Teoridelen består av förhållandet ...
  • Fananammas matlådor : Utveckling av en nylanserad produkt 

   Sirén , Patricia (Högskolan på Åland, 2017)
   Detta arbete är en kvantitativ studie gjord för företaget Fananamma AB. Arbetets uppbyggnad består av en beskrivning av företaget och en analys av marknaden för produkten Fananammas matlådor. Den teoretiska delen består ...
  • Sjöbefälsutbildning på Filippinerna och på Åland : -En jämförande studie 

   Friberg, Jonas (Högskolan på Åland, 2017)
   Det har varierat kraftigt var den största delen av sjömännen kommer ifrån. Dock är det ett land som under en längre period har varit överrepresenterat, Filippinerna. Andelen filippinska sjömän runt om i världen är hög. ...
  • Employer branding inom hotellindustrin 

   Koutila, Katariina (Högskolan på Åland, 2017)
   Mitt examensarbete är en litteraturstudie om employer branding inom hotellindustrin. Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur en hotellchef kan locka, hitta och behålla sina drömanställda, som kan leverera hotellets ...
  • Affärsplan - Hotell Elvira 

   Vuoriluoto, Ruut (Högskolan på Åland, 2017)
   I mitt examensarbete skriver jag om teorier för en affärsplan och en affärsplan för ett hotell. Syftet med detta examensarbetet är att skriva en affärsplan för hotell Elvira i Eckerö. Resultatet baseras på följande ...
  • Kundlojalitet mot åländska frisörsalonger 

   Gustafsson, Elin; Andersson, Anna (Högskolan på Åland, 2017)
   Eftersom det finns många frisörsalonger på Åland är viktigt för frisörer att öka sin förståelse om relationen till kunden för att vara lönsamma och kunna locka till sig kunder. Syftet med denna undersökning var att ta reda ...
  • Kopplingen mellan ledarskap och psykiskt välmående på arbetsplatsen : Kvantitativ studie om ledarskapets inverkan på psykiska välmåendet bland anställda i restaurangbranschen 

   Heino, Ida (Högskolan på Åland, 2017)
   Detta examensarbete är en kvantitativ studie med syftet att undersöka vilka faktorer i ledarskapet påverkar anställdas psykiska välmående inom restaurangbranschen i Finland. Bisyftet är att få reda på hur anställda i ...
  • Kommunikation i ledarskap : En undersökning om kommunikationen mellan chefer och medarbetare på ett hospitalityföretag med olika enheter 

   Åkerström, Rebecca (Högskolan på Åland, 2016)
   Detta examensarbete är en kvalitativ och kvantitativ studie med syfte att undersöka hur kommunikationen mellan chefer och medarbetare fungerar på en mindre hotellkedja. Bisyftet är att ta reda på hur medarbetarnas motivation ...
  • Energibesparing på Mariehamns pumpstationer för avloppsvatten 

   Gröhn, Robin; Bergholm, Simon (Högskolan på Åland, 2015)
   Detta arbete har utförts på begäran av Mariehamns stad och Lotsbroverket. Syftet har varit att föra fram och utreda olika metoder för att optimera driften och spara energi på Mariehamns pumpstationer för avloppsvatten.Vi ...
  • Energiåtervinning vid biogasframställning 

   Vördgren, Jonatan; Grunér, John (Högskolan på Åland, 2017)
   Detta arbete har utförts på begäran av Ålands Centralandelslag. Syftet med arbetet är att göra undersökningar för att se om det är möjligt att använda sig av värmeenergin i avloppsvattnet på ett energieffektivt sätt. De ...
  • Sjöfartsspråk : ursprung och släktskap 

   Leman, Karl; Boman, Fredrik (Högskolan på Åland, 2017)
   Syftet med vårt arbete var att visa på sjöfartsspråkets internationella ursprung och släktskap. Ett delsyfte var att väcka intresse för detsamma, och för främmande språk i allmänhet. Vi har på så sätt valt ut vissa språk, ...
  • Fysisk aktivitet för cancerpatienter 

   Jansson, Ida; Schrey, Cecilia (Högskolan på Åland, 2017)
   Bakgrund: Personer som lever med cancer upplever fysiska och psykiska symtom och biverkningar som påverkar både den fysiska, psykiska och sociala hälsan negativt. Att pendla mellan lidande och uthärdande är något som ...
  • Transpersoners möte med hälso- och sjukvården : Vårdande och icke-vårdande upplevelser 

   Liewendahl, Ida; Verho, Gabriella (Högskolan på Åland, 2017)
   Bakgrund: Sjukskötare upplever att de har bristande kunskap om vad det innebär att vara transperson, vilket kan leda till negativa attityder och bristfälligt bemötande. För att kunna ge personcentrerad omvårdnad krävs att ...
  • Mariehamns bostadsmarknad : Risker och möjligheter kommande fem år 

   Antfolk, Dennis (Högskolan på Åland, 2017)
   Framtidsutsikt för bostadsmarknaden i Mariehamn, med riktgivande och uppskattande möjligheter till utveckling eller poteniella risker. Studien baserar sig på intervjuer med personer inom fastighetsförmedlingsbranschen och ...
  • Sjukskötarens kunskap inom läkemedel och läkemedelshantering : en litteraturstudie 

   Ingström, Amanda; Udovicic, Nemanja (Högskolan på Åland, 2017)
   Bakgrund: Sjukskötaren använder 40% av sin arbetstid åt läkemedel och läkemedelshantering och därför är det av största vikt att sjukskötaren har kunskap inom området. Att främja säkerheten för att undvika risken för fel ...
  • Nyutexaminerade sjukskötares erfarenheter av handledning : En litteraturstudie 

   Öhman, Gisela; Mäkilä, Maria (Högskolan på Åland, 2017)
   Bakgrund: Känslor av osäkerhet är vanligt förekommande hos nyutexaminerade sjukskötare. Fångas inte dessa känslor upp kan detta i förlängningen leda till att nyutexaminerade sjukskötare lämnar professionen. Benner och ...
  • Hjärt-lungräddning och fria luftvägar på barn : en enkätstudie om föräldrars kunskap på Åland 

   Rusk, Anders; Gironès Aragó, Manel (Högskolan på Åland, 2017)
   Bakgrund: Då barnet råkat ut för en olycka som kan orsaka stopp i luftvägarna är det viktigt att föräldrar har kunskap i att fria luftvägar och hjärt-lungräddning för att kunna hjälpa barnet innan professionell hjälp ...
  • Betydelsen av basala hygienrutiner : - vårdarens följsamhet och ansvar 

   Pettersson, Rido; Czajkowski, Ilona (Högskolan på Åland, 2017)
   Syftet med studien är att beskriva vårdarens följsamhet (compliance) beträffande den basala hygienen i vårdarbetet inom Ålands hälso- och sjukvård. Enligt Europeiska Unionen (2009) orsakar vårdrelaterade infektioner 37 ...