Viitteet 1-15 / 145031

  • Tuulilasi ajoneuvon turvavarusteena 

   Jokinen, Anssi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään henkilöautojen tuulilaseja. Työssä käydään muun muassa läpi niiden kehitystä, valmistusta, lisävarusteita ja vaihto- ja korjausprosessia. Henkilöautojen tuulilasit ovat kehittyneet todella ...
  • Connections of wall precast concrete elements 

   Artemeva, Mariia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   This study was commissioned by Pöyry Finland Oy. The purpose of the thesis was to study how to choose the right capacity of the fixing devices and to research different types of connections of the wall precast concrete ...
  • Kotimaisuuden merkitys kuluttajalle : Case: Pentik Oy/Kokkolan myymälä 

   Rajaniemi, Emma (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työ käsittelee alkuperämaan merkitystä kuluttajalle. Toimeksiantajana työlle toimi Pentik Oy:n Kokkolan myymälä ja työn aihe on Kotimaisuuden merkitys kuluttajalle. Tarkoituksena on selvittää, minkälainen merkitys tuotteen ...
  • Kankaanmäen alueen katurakenteiden ja vesihuollon suunnittelu 

   Taavila, Joonas (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee katurakenteiden ja vesihuollon suunnittelua Kankaanmäen alueelle Orimattilaan. Työn tavoitteena oli saada valmiit rakennussuunnitelmat, joiden avulla pystytään rakentamaan uusi asuinalue. Työssä ...
  • Palvelusetelin ja ostopalvelusopimuksen erot yksityiselle päiväkodille 

   Heikkeri, Juulia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä on tutkittu palvelusetelin ja ostopalvelusopimuksen erojen vaikutuksia yksityiselle päiväkodille. Opinnäytetyössä on pyritty tutkimaan yksityisten päiväkotien toiminnan yleisimpien asioiden erilaisuutta ...
  • Digittävä steinerkoulu : Ehdotuksia digitaalisuuden hyödyntämiseen steinerpedagogiikassa 

   Korhonen, Suvi (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä selvitetään sitä, kuinka digitaalisuus ja digitaaliset välineet voidaan tuoda oppimisvälineiksi ja oppiympäristöiksi steinerpedagogiikassa siten, että ne palvelevat pedagogiikan perustarkoitusta ja ...
  • Markkinoinnin juridiikka suhteessa blogimarkkinointiin 

   Laihanen, Nelli (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin markkinoinnin juridiikkaa suhteessa blogimarkkinointiin. Blogit ovat ajankohtainen ilmiö ja yhteistyökampanjoita esiintyy blogeissa viikoittain. Työssä haluttiin selvittää, kuinka ...
  • Kaiseki workshop 

   Aalto, Milka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   The objective of this thesis was to develop a workshop around the Japanese Kaiseki cui-sine and create a product that could be sold forward later on. The work was done in part-nership with Saimaa University of Applied ...
  • Eläkeläisten matkakohteen valintaan vaikuttavat tekijät 

   Reinikainen, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitkä tekijät vaikuttavat eläkeläisten matkakohteen valintaan. Tutkimuskysymys muodostui mielenkiinnosta matkailua ja eläkeläisiä kohtaan. Opinnäytetyön teoriaosuus ...
  • Polikliinisen fysioterapian mittarit : Mittariston kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirille 

   Jukkala, Sami; Rask, Tiia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää polikliinisen fysioterapian laatu-, vaikuttavuus-, ja uudistumiskykymittarit Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille. Työn pitkän ajan tavoite on parantaa polikliinisen fysioterapian ...
  • "Ensin lapset ja sit katotaan mitä itelle jää"- lapsiperheiden kokemuksia köyhyydestä 

   Hakulinen, Miina; Lehtonen, Laura; Sirjala, Eeva (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössämme tutkittiin lapsiperheköyhyyttä Suomessa. Aihetta lähestyttiin perheiden omien kokemusten kautta. Työssä tuotiin esiin, miten perheen taloudellinen tilanne näyttäytyi aikuisten ja lasten arjessa perheen ...
  • Kuljetusvahingot ja niiden vähentäminen : DB Schenker Viinikkala, Vantaa 

   Ryynälä, Joni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on havainnoida DB Schenkerin Vantaan Viinikkalan terminaalissa tapahtuvaa päivittäistä työtä, etsiä riskitekijöitä ja -paikkoja sekä esittää kehitysehdotuksia kuljetusvahinkojen vähentämiseksi. ...
  • Yhden hengen liikkuvan päivystysyksikön perehdytysprosessin kehittäminen työntekijöiden näkökulmasta 

   Ansas, Katarina; Nuorti, Elina; Papinkivi, Sanni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (Eksote) Lappeenrannassa aloittaneen ensihoidon yhden hengen liikkuvan päivystysyksikön työntekijöiden perehdyttämisen ...
  • Märän kierrätyspolttoaineen polttaminen leijupetikattilassa 

   Tontti, Anni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Savonia ammattikorkeakoulu. Työn tavoitteena oli selvittää millä tavoin märkää ylijäämäpolttoainetta, joka koostuu kuoresta, kantohakkeesta ja jätevedenpuhdistamolietteestä, voidaan ...
  • Ikäihmisten kokemuksia Kohtaamistaideryhmän vaikutuksista elämänlaatuun 

   Laakso, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän tutkimuksen tarkoitus on tuottaa tietoa Kohtaamistaideryhmään osallistuneiden ikäihmisten kokemuksista ja ryhmään osallistumisen vaikutuksista heidän elämäänsä. He ovat osallistuneet Kohtaamistaideryhmään läheisensä ...