Problem in creating the Request

Message: null

Description: No details available.

Sender: org.dspace.app.xmlui.cocoon.servlet.multipart.DSpaceMultipartFilter

Source: Cocoon Servlet

request-uri

/feed/rss_2.0/10024/14

cause

null

Satakunnan ammattikorkeakoulu https://www.theseus.fi:443/handle/10024/14 Tue, 12 Mar 2019 20:56:32 GMT 2019-03-12T20:56:32Z Turvallisuusalan voimankäyttökoulutus https://www.theseus.fi:443/handle/10024/160856 Turvallisuusalan voimankäyttökoulutus Polovtseff-Ponomareff, Nikolai Työn aiheena on turvallisuusalan lainsäädännön ja oikeuskäytännön asettamat vaatimukset voimakeinojen käytölle ja niiden suhde vähimmäiskoulutusmäärään nähden. Työn tarkoituksena on selvittää, onko vartijoiden ja järjestyksenvalvojien voimankäytölle lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä asetetut vaatimukset oikeassa suhteessa edellytettyyn voimankäytön koulutuksen vähimmäismäärään nähden. Toisena työn tarkoituksena on tutkia erilaisia aiheeseen liittyviä oikeustapauksia oikeuskäytännön yhdenmukaisuuden selvittämiseksi. Työ on teemahaastatteluja käyttävä kvalitatiivinen tutkimus. Työn keskeiset sisällöt painottuvat kirjoitettuun lakiin, oikeustapauksiin, oikeuskirjallisuuteen, viranomaisten ohjeistuksiin sekä teemahaastatteluihin. Työssä on empiirisen oikeustutkimuksen keinoin havainnollistettu aiheeseen liittyviä asioita käräjä- ja hovioikeuksien ratkaisuja hyväksi käyttäen. Tuloksien perusteella voidaan todeta, että koulutukseen varatulla ajalla ei ole mahdollista opettaa voimankäyttötekniikoita siten, että ne tehtäisiin teknisesti oikein ja että niiden käyttö olisi turvallista ja tehokasta. Työtä varten kerätyissä oikeustapauksissa on havaittavissa, että samankaltaisina näyttäytyneissä tapauksissa lopputulos saattaa olla toisistaan täysin poikkeava Fri, 22 Feb 2019 08:13:32 GMT https://www.theseus.fi:443/handle/10024/160856 2019-02-22T08:13:32Z BRANDING STRATEGY OF THE VIETNAMESE ROASTED CASHEW NUTS, FOCUSING ON BRAND DEVELOPMENT IN VIETNAMESE MARKET https://www.theseus.fi:443/handle/10024/160854 BRANDING STRATEGY OF THE VIETNAMESE ROASTED CASHEW NUTS, FOCUSING ON BRAND DEVELOPMENT IN VIETNAMESE MARKET Dang, Gam; Dang, Gam The thesis is conducted for the main purpose of developing new product concept- salt roasted cashew nuts for a Vietnamese local business- TAN DINH. Specifically, the thesis’s outcome concentrates on generating ideas for brand orientation of the product. In the thesis, the theoretical background is built upon marketing concepts relating to the thesis outcome. The explanation of marketing and business unit strategic planning at the beginning is a foundation of the theory part. Alongside, SWOT analysis, segmentation, targeting, positioning, Marketing mix 7Ps are engaged in this part. Brand orientation is an inside-out, identity approach; thus, packaging design plays an important role in defining brand orientation. Last but not least, sustainable development, especially in branding, becomes a priority in every marketing activities. The empirical research of this thesis concentrates in answering the two main questions: “what is the difference between Vietnamese cashews and African cashews in term of appearance, taste and price level” and “Are there any more reasons why Vietnamese manufactures prefer importing African cashews, besides acquiring lower cost?”. Primary and secondary- data collection is employed in this research in conjunction with SWOT analysis in Vietnamese market; information is found in an interview with the business owner, the designer of packaging and logo for the product, reliable websites, books and articles. The thesis project focuses on establishing a new product concept which is specified by product orientation and brand orientation. After understanding the market situation, which is clarified in the empirical research, the project is a process of shaping ideas, defining customer-perceived and finally establishing a brand identity (brand name, logo, packaging design) for the Vietnamese roasted cashew nuts. Fri, 22 Feb 2019 07:55:02 GMT https://www.theseus.fi:443/handle/10024/160854 2019-02-22T07:55:02Z Johtamisen haasteet strategisessa muutostilanteessa : Case Yritys X https://www.theseus.fi:443/handle/10024/160853 Johtamisen haasteet strategisessa muutostilanteessa : Case Yritys X Hatanpää, Tiina Finanssimaailma ja sen toimintaympäristö on kokenut suuria muutoksia viimeisten vuosien aikana. Muutosvauhti on ollut kiihtyvä ja muutokset tapahtuvat nopeasti. Muutos edellyttää aina johtamista ja vaatii johtajilta uudenlaisia johtamiskeinoja ja -tapoja. Johtaminen muutoksessa on ihmisten johtamista ja tekemisen johtamista. Johtajan työssä muutokset alkavat olla jokapäiväistä toimintaa. Muutosten johtaminen kuuluu johtajan perustehtäviin. Muutoksiin on valmistauduttava ja johtajan on hankittava hyvät muutosjohtamisen taidot, jotta hän voi menestyä työelämässä. Johtajathan ovat muutosten etulinjassa. Muutokset onnistuvat, kun johtajilla on kyvyt tai taidot johtaa muutosta ammattimaisesti. Tämän opinnäytetyön aiheena on johtamisen haasteet strategisessa muutostilanteessa. Case-organisaatio on Yritys X, finanssialalla toimiva yritys. Työn teoriaosuus rakentuu kahdesta osiosta. Ensimmäisessä käydään läpi strategista johtamista ja sen teoriaa. Toinen osio käsittelee muutosjohtajuutta ja johtamista. Tutkimusmenetelmänä on työssä käytetty kvalitatiivista haastattelututkimusta. Haastattelut toteutettiin rajatulle kohderyhmälle yksilöteemahaastatteluina. Tutkimuksen kohderyhmänä oli neljä Yritys X:n johtajaa. Tutkimuksen tulokset osoittivat että muutoksen toteutuksessa olisi ollut parantamisen varaa niin osallistamisen, suunnitelmallisuuden, viestinnän kuin tuenkin kannalta. Muutoksesta tiedottaminen oli hoidettu puutteellisesti ja haastateltavat kokivat muu toksen tulleen ns. ylhäältä alas annettuna. Tämä osaltaan aiheutti haasteita johtajille, jotka johtivat muutosta ns. käytännön tasolla. Tutkimus osoitti myös kohdeyrityksessä tapahtuneen liian monta isoa muutosta samanaikaisesti ja nopealla aikataululla, mikä aiheutti hämmennyksen ja hallitsemattomuuden olotilan organisaatioon. Tämä puolestaan vaikeutti normaaliarjen työn sujumista. Parannusehdotuksina tutkimuksessa esitettiin lopputuloksen selkeämmän visioinnin, muutoksen läpinäkyvyyden lisäämisen, muutosviestinnän avoimuuden ja aikataulujen selkeämmän informoinnin parantamisen. Samoin henkilöstön parempi osallistaminen ja tiimiytymisen tukeminen koettiin kehitettävinä asioina.; The financial world and its operational environment have undergone major changes during over the past few years. Change speed has been accelerating and changes take place quickly. Change always requires leadership and demand managers to use novel ways and means for leading. Leading during change is leading of people and leading of making. In managers work changes begin to be daily actions. Change management is one of the manager’s basic missions. The changes must be prepared and the manager must acquire good change management skills to meet the success in the working life. Managers are at the front line of the changes. The changes will succeed when managers have abilities and skills to lead the change in a professional manner. The subject of this thesis is the management challenges in the strategic change. The case organization is company X, a company in the financial sector. The theoretical part of the study is divided in two parts. The first part deals with the strategic management and its theory. The second part deals with the change management and leadership. The research method in this study is a qualitative case study with individual interviews for a target group of four managers from company X. The results of the study showed that there would have been room for improvement in the implementation of the change concerning participation, orderliness, communication and support. The advising was pour and the interviewees felt that the changes were put out from above. This, for one’s part, builds challenges to those managers who lead the change on so called practical level. The study also showed that there were too many large changes, too fast going on at the same time in the target compa-ny. That caused confusion and uncontrolled feeling in the organization. This in turn, made the normal day work more difficult. Improvement successions in the study were clearer outcome envisioning, increasing transparency in change, openness in communications and improvement for clearer timetable information. As well as better staff involvement and team work support were seen as things to be improved. Fri, 22 Feb 2019 07:52:55 GMT https://www.theseus.fi:443/handle/10024/160853 2019-02-22T07:52:55Z Kääntöupokkaan kunnossapidon kehittäminen https://www.theseus.fi:443/handle/10024/160852 Kääntöupokkaan kunnossapidon kehittäminen Tuomisto, Joonas Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella parannuksia Luvata Pori Oy:n OF-valimossa toimivaan kääntöupokkaaseen. Tavoitteena oli parantaa kääntöupokkaan toimintavarmuutta ja samalla kehittää sen kunnossapitoa. Teoriaosuudessa käsiteltiin kääntölaitteistoon kuuluvia osia ja niiden toimintaa sekä kunnossapitoa. Ennen varsinaista suunnittelua pyrittiin tunnistamaan ongelmakohdat ja niistä aiheutuvat haitat. Näiden tietojen pohjalta ryhdyttiin ideoimaan muutoksia ja uusia ratkaisumalleja, joista parhaimmat ideat mallinnettiin SolidWorks 3D-mekaniikkasuunnitteluohjelmistolla. Parannuksia suunniteltaessa otettiin vahvasti huomioon työntekijöiden näkökulma, jotta suunnitellut muutokset toisivat todellisia parannuksia käytännössä ja kunnossapito sujuisi mahdollisimman jouhevasti. Lopputulokseksi saatiin muutama ratkaisumalli, jotka toisivat selkeitä parannuksia kääntöupokkaan toimintavarmuuteen ja helpottaisivat kunnossapitoa.; The subject of the thesis is designing enhancements to a turning crucible in