Viitteet 3349-3368 / 6063

  • OBD-järjestelmät : Diagnoosityökalu Texa OBD Log 

   Hernesniemi, Joni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä käytiin läpi OBD-järjestelmää, joka valvoo ajoneuvojen pakokaasupäästöihin vaikuttavien komponenttien toimintaa. Aluksi työssä perehdyttiin tarkemmin OBD-järjestelmän kehittymiseen ja eri standardien ...
  • Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja personointi Windows-palvelinympäristössä : Case: Nordic Kaluste Ky 

   Hahtola, Jesse (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön päätarkoituksena oli suorittaa avoimen lähdekoodin Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän asennus, käyttöönotto sekä personointi. Toimeksiantajana toimii keittiökalusteita valmistava Nordic Kaluste Ky. Yritysten ...
  • Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto openSUSE Linux -järjestelmässä. 

   Hietala, Jesse (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Seinäjoen ammattikorkeakoululla on käynnissä projekti teollisen internetin laboratorion rakentamiseksi. Laboratoriota tullaan käyttämään opetukseen ja tutkimiseen. Tämän työn tarkoituksena oli tuottaa toimiva toiminnanoh ...
  • Oheistuote- ja lisensiointitoimiala Suomessa – Case Dibitassut 

   Björklund, Anna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni oli toimeksianto MTV3:lta. Tehtävänäni on suunnitella styleguide uudelle animoidulle lasten tv-sarjalle nimeltään Dibitassut. Styleguide jakautuu neljään eri osaan: visuaalisiin elementteihin, kuviosuunnit ...
  • Ohjaajapankki 

   Mäkinen, Satu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön taustalla on seuratoiminnan kehittäminen sekä seuroihin kohdistuvat uudet odotukset julkisen vallan taholta. Pula ohjaajista ja valmentajista koettelee seurojen toimintaa. Liikuntaseurojen pyörittäminen ...
  • Ohjaajien kokemuksia diabetesta sairastavan nuoren kasvatuksesta nuorisokodissa. 

   Kiukkonen, Heini; Rajamäki, Miika (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia ohjaajilla on diabetesta sairastavan nuoren kasvatuksesta nuorisokodissa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Aineistonkeruumenetelmänä ...
  • Ohjaamoiden ja hitsauskiinnittimien laaduntarkkailu 

   Vainionpää, Jukka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laaduntarkkailun suunnittelu ja toteutus, Faro-mittauslaitteen hallinta sekä laadun varmistaminen yrityksessä. Opinnäytetyö on tehty Fortaco Ostrobothnia Oy:lle. Yrityksessä määriteltiin ...
  • Ohjaamorungon mittalaitteen mittauskyvyn varmistaminen 

   Ekola, Harri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   MSK Cabinsilla on konenäköön perustuva mittauslaite Quality Gate, jolla mitataan jokainen hitsaamosta valmistunut turvaohjaamon runko. Työn tarkoituksena oli varmistaa tämän laitteen mittauskyky. Työn teoriaosuudessa ...
  • Ohjaavaa koulutusta työttömille : Kuvaus työttömien ohjaavasta koulutuksesta ja ohjaajana toimimisesta koulutuksessa 

   Polvi, Tuija (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni on kuvaus työttömien ohjaavasta koulutuksesta ja ohjaajana toimimisesta koulutuksessa. Opinnäytetyössäni selvitetään mitä ohjaava koulutus on, kenelle se on ja mikä sen tarkoitus on, sekä mitkä tehtävät ...
  • Ohjauksen ja viestinnän kehittäminen silta-opinnoissa: markkinointiviestinnän näkökulmasta 

   Annunen, Riitta (2019)
   Hallituksen kärkihankkeita Osaamisen ja koulutuksen painopistealueella ovat toisen asteen koulutuksen reformi (kärkihanke 2) ja työelämään siirtymisen nopeuttaminen (kärkihanke 3). Molempien kärkihankkeiden tavoitteena on, ...
  • Ohjauksen monet kasvot : Kehitysvammaisten henkilöiden ohjaaminen työ- ja päivätoiminnassa 

   Yliviitala, Salla; Suutari, Helena (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työmme tarkoituksena on selvittää kehitysvammaisten henkilöiden ohjaamisen monimuotoisuutta työ- ja päivätoiminnassa; Mitä on onnistunut ohjaus ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Millaisia haasteita ohjauksessa on. Miten ...
  • Ohjaustyökalujen suunnittelu ja kehitys 

   Saari, Jussi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä käydään raportinomaisesti läpi vaihe vaiheelta Excel-pohjaisten suunnittelutyökalujen valmistaminen yhteistyöyrityksen tuotannonohjauksen käyttöön. Työn tavoitteena oli paitsi täyttää yrityksen toivomukset ...
  • Ohje pinnalliseen rakkosyöpään sairastuneelle potilaalle 

   Valkonen, Hannele; Varis, Pirkko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää pinnalliseen rakkosyöpään sairastuneiden potilasohjausta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Seinäjoen keskussairaalan urologian osastolla ja poliklinikalla. Pinnallisen rakkosyövän ...
  • Ohjeistus tautisuojauksen toteuttamiseksi kotitarvekanaloille : Tautisuojaus ja tarttuvat taudit 

   Petman, Annika (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kotitarvesiipikarjan tautisuojan ohjeistus oli tarpeen, sillä elinkeinokäyttöön laadittujen ohjeistusten soveltaminen pienempään mittakaavaan on vaikeaa. Kotitarvekanaloiden suosio on jatkuvasti kasvanut, mutta niiden ...
  • Ohjeistusesitteen laatiminen : Postilaatikon ympäristön kunnossapidon ohjeistus 

   Seppänen, Jussi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen ja sen tarkoituksena on luoda ohjeistusesite postilaatikon ympäristön kunnossa pidosta, ja sijoittelusta. Tarve ohjeistusesitteen laatimiseen tulee postilaatikoille pääsyn esteellisyydestä ...
  • Ohjeita kuntoarvion suorittamiseen puurakenteisessa elementtitalossa 

   Kesti, Marika (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä ohjeita ja neuvoja helpottamaan kuntoarvion suorittamista. Tässä opinnäytetyössä on tietoa erilaisista riskeistä ja ongelmista kiinteistön eri rakenneosissa ja rakenteissa, sekä ...
  • Ohjeita rakentajalle rakennuslupakäsittelyyn Järvi-Pohjanmaan alueella 

   Keisala, Johanna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa Alajärven kunnalle kirjallinen selvitys helpottamaan rakentajan rakennuslupaprosessia ja siihen ryhtymistä ja selventää lakien ja määräysten keskeisimmät tavoitteet rakentajalle. ...
  • Ohjelmisto osana palveluprosessia 

   Anttila, Anu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tietojärjestelmien käytön tulisi olla sekä sujuvaa että aikaa säästävää. Toimeksiantajan käytössä olevan oppilashallinto-ohjelman käytön tuki ja ohjelman kehittäminen ovat erittäin vähäisiä. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • Ohjelmistolisenssien hallinta Microsoft System Center Configuration Managerilla 

   Kalliomäki, Jukka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä työssä pyritään selvittämään, miten hyvin ohjelmistolisenssien hallinta onnistuu Microsoft System Center Configuration Managerin (SCCM) Asset Intelligence -ominaisuudella. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten ...
  • Ohjelmiston suunnittelun ja testauksen kehittäminen: : Case Gapassi -projekti 

   Vainionpää, Johanna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön kehityshankkeena on tuottaa ohjelmistoprojektiin liittyvää dokumentaatiota Gapassi-ohjelmistoprojektiin Galileo Oy:n käytettäväksi. Gapassi-projekti käsittää tarjousten- ja tilaustenhallintasovelluksen ...