Lahden ammattikorkeakoulu - Selaus julkaisuajan mukaan

  • Tuotannon parantaminen 

   Heino, Petri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Puusepänliike Tamminen Oy:n tuotannon parantamista. Työn tarkoituksena oli koota yrityksen puuntyöstöosastolle työohjeet ja asete- ja ohjelmakansiot. Työohjeisiin tuli sisällyttää myös turvallisuus- ...
  • Mukkulan ostoskeskuksen ympäristön ja alueen kehittäminen 

   Malkki, Tuomo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Työn tavoitteena oli Mukkulan ostoskeskuksen ympäristön ja alueen parantaminen. Tiedot kerättiin osittain kirjallisuudesta, osittain omien kokemusten perusteella ja osittain tekemällä ekskursioita eri lähiöihin Lahdessa ...
  • Mastot yhdyskuntarakenteessa 

   Kinttula, Mari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä opinnäytetyössä selvitetään mastorakentamisen vaikutuksia ja niiden huomioon ottamista mastojen suunnittelun yhteydessä.;Työn teoriaosuudessa selvitetään ensin mastorakentamiseen liittyvät lait, asetukset ja ohjeet. ...
  • Sianlannasta vapautuvien hajupäästöjen vähentäminen Lactobacillus plantarum- ja hiilihydraattilisäyksillä 

   Hämäläinen, Noora (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, voidaanko sianlannan hajuun vaikuttaa bakteeri- ja hiilihydraattilisäysten avulla. Tavoitteena oli laskea lannan pH:ta ja vähentää lannasta haihtuvan ammoniakin ja hajuyhdisteiden ...
  • Tiivis ja matala asuinalue 

   Gröndahl, Hanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyöni tavoitteena on suunnitella Lahden kaupungin, Pirttiharjun kaupungin osaan, nykyiselle Koneharjun teollisuus alueelle tiivis ja matala asuinalue. Suunnittelualue sijaitsee lähellä Lahden Hollolan rajaa, ...
  • Tavaran toimituksen ja varastotoimintojen kuvaus 

   Tielinen, Mirva (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tutkimus koostuu saapuvan ja lähtevän prosessin kuvauksesta yhteistyöyrityksen, L-Fashion Group Oy:n ja sen logistiikkakeskuksen, näkökannalta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selventää myös asiapapereiden - pakkalistan ja ...
  • Icepeakin toiminnan kuvaus 

   Stenroos, Sanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyö käsittelee suomalaisessa L-Fashion Group-konsernissa toimivan Icepeak-tuotemerkin toimintaa. Työssä kuvataan Icepeakin työtiimin toiminnan keskeiset työvaiheet sekä kirjallisesti että kuvallisesti ja pohditaan ...
  • Tiivis ja matala pientaloalue Helsingin Suursuolle 

   Koukku, Sari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee tiivistä ja matalaa rakentamistapaa. Työn case- osana on tiiviin ja matalan asuinaluekaavan tekeminen Helsingin Suursuolle. Teoriaosassa käydään läpi tiivis ja matala -tyyppisen rakentamisen ...
  • Arseenin määrittäminen maanäytteistä AAS-hydridimenetelmällä 

   Aholainen, Tuomas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Arseenin määrittäminen maanäytteistä AAS-hydridimenetelmällä. Tässä opinnäytetyössä käsitellään arseenin ja sen hapetusasteiden, As(+III) ja As(+V), määrittämistä maanäytteistä atomiabsorptiospektrometrian erikoismenetelmällä, ...
  • Hyvinkäänkylän solmukohdassa 

   Tanner, Charlotta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää ja koota yhteen kaavoituksen tarjoamia keinoja ja mahdollisuuksia kulttuuriympäristön ja sen erilaisten arvojen säilyttämi-seen. Tavoitteena on soveltaa työssä kerätty tietoa ja ...
  • REACH-kemikaaliasetus 

   Palomäki, Piia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut selvittää REACH-asetuksen päävaiheet ja se, miten asetus tulee vaikuttamaan Wihuri Oy Wipakiin. Opinnäytetyö koostuu REACH-asetuksen teoriaosasta, Wipakin esittelystä ja ...
  • Lieson kyläkaava 

   Pyhälä, Susanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyön tavoitteena on ollut kyläkaavan laatiminen Lieson kylään Lammin kunnassa Hämeen läänissä. Kyläkaava on epävirallinen osayleiskaavaluonnos. Lieson kylä on maakunnallisesti tarkasteltuna kulttuurimaiseman, ...
  • Elektro-osmoosin soveltuminen maan pesuprosessin suotopuristinsakan puhdistamiseen 

   Rikkinen, Johanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään öljy-yhdisteillä saastuneen tiiviin maan puhdistamista bioteknisellä menetelmällä. Puhdistettava maa on Salvor Oy:n maan pesuprosessista syntyvää hyvin hienojakoista maa-ainesta, johon ...
  • Hulevesikuormituksen vaikutus Lahden Joutjärveen 

   Lammi, Pirjo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Lahden Joutjärveen johdettavien hulevesien koostumus ja vaikutus Joutjärven vedenlaatuun. Tutkimuksen toimeksiantajana oli Päijät-Hämeen järvien kuormituksen vähentäminen ...
  • Sairaanhoitajien kuvauksia psykiatrisessa hoidossa olevan potilaan vastentahtoisista lääkitystilanteista 

   Kärkkäinen, Ari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää suljetulla psykiatrisella vastaanotto-osastolla työskentelevien sairaanhoitajien kokemuksia potilaan vastentahtoisesta lääkityksestä. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa ...
  • PK-yrityksen visuaalinen identiteetti 

   Nurmi, Anne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössäni olen tehnyt yritysilmeen uudelle aloittavalle pienyritykselle (Manette), jonka toimiala on viestintä, mainonta ja toimittaminen. Alustuksena on kerrottu mikä on visuaalisen ohjeiston merkitys yrityksen ...
  • Laatu miesten paidoissa 

   Valonen, Sanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään laatuvaatimuksia, joita kuluttajat asettavat miesten paidoille, sekä keinoja, joilla yritykset voivat nämä vaatimukset täyttää. Käsitteenä laatu on vaikea määritellä tarkasti. Sen sisältö ...
  • Rantakaavoitus ja kansalaisen valta 

   Moisanen, Pekka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee rantayleiskaavoitusta ja siihen liittyvien keskeisten maankäyttö- ja rakennuslain soveltamisen mahdollisuuksia. Yhtenä kokonaisuutena on kansalaisen vaikuttamisen mahdollisuus elinympäristöään ...
  • Muinaisjäännökset kaavoituksessa 

   Uronen, Carita (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia kaavoituksen merkitystä muinaisjäännösten suojelussa ja selvittää asemakaavoitusprosessin eteneminen muinaisjäännösalueella.; Teoriaosassa selvitetään esihistoriallisen ja ...
  • Melulta suojautuminen ekologisin keinoin 

   Ukkonen, Riikka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Melulta suojautuminen ekologisin keinoin Ekologiset meluesteet - Case: Lahden Tapparankadun päiväkoti. Tämä opinnäytetyö käsittelee uusia ekologisempia meluesterakentamisen mahdollisuuksia. Työ on toteutettu Lahden kaupungin ...