- Selaus julkaisuajan mukaan Lahden ammattikorkeakoulu

  • Punaiset posket puuhailemalla 

   Jäppilä, Johanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä lasten ylipainoa ja liikuntaa koskeva painonhallintalehtinen. Lehtinen on suunnattu 3-6-vuotiaiden ylipainoisten lasten vanhemmille. Useiden tutkimusten mukaan näinä ikävuosina lapsella ...
  • Erkki Ergonomi 

   Naskali, Aki (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa ergonomiaopetusmateriaalia Perttulan erityisammattikoululle. Ergonomiaopetusmateriaalin kehittämisen tarve nousi esiin Kurvinen & Martikaisen (2004) Lahden ammattikorkeakoululle ...
  • Asiakaspalvelu ja esimiestyö 

   Laukkanen, Henrik (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee palvelualan yrityksen työkulttuuria ja työntekijöiden suhtautumista työtään kohtaan case-yrityksessä Shell Lahti-Keskustassa. Työn tarkoituksena on havainnollistaa lukijalle palvelualan ...
  • Sisäisen markkinoinnin ja esimiestoiminnan merkitys työtyytyväisyydelle 

   Tuunainen, Teemu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäyte käsittelee työtyytyväisyyttä ja sitä, miten yritys voi vaikuttaa siihen hyödyntämällä sisäistä markkinointia sekä kehittämällä esimiestoimintaa. Teoriaosuudessa selvitetään yleisesti työtyytyväisyyttä ja ...
  • Kannustava palkitsemisjärjestelmä 

   Tuomalainen, Tuija (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön aihealueena on henkilöstöhallinto ja tutkielma käsittelee kannustavan palkitsemisjärjestelmän osa-alueita. Työn tavoitteena on antaa tietoa esimiehille nykyisen palkitsemisjärjestelmän toimivuudesta ja ...
  • Harjoittelun vaikutus kotipalvelun asiakkaan fyysiseen toimintakykyyn 

   Komi, Sari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutkia liikuntaharjoittelun vaikutusta kotipalvelun asiakkaiden fyysiseen toimintakykyyn. Tavoitteenamme on selvittää, onko fysioterapeutin ohjaama voima- ja tasapainoharjoittelu tehokkaampaa ...
  • Ketäs teillä hoidetaan? 

   Saari, Tarja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Perusterveydenhuollon asiakaskunnan laajuus ja monimuotoiset tarpeet tekevät palveluiden priorisoinnista erityisen vaikean. Fysioterapiapalveluiden, kuten muidenkin terveydenhuollon palveluiden, priorisointi on myös ...
  • Lihasepätasapainon yhteys alaselkäkipuihin jääkiekkojunioreilla 

   Juutilainen, Pia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, onko jääkiekkojunioreiden vartalon lihasepätasapainolla ja alaraajojen lihaskireyksillä yhteyttä alaselän kipuihin. Koehenkilöinä olivat Lahden Kiekkoreippaan B-juniorit, koska ...
  • Word of mouth -markkinointi 

   Tuomi, Riikka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee uutta ilmiötä nimeltään word of mouth -markkinointi. Tutkimusongelmana on selvittää word of mouth -markkinoinnin ja siihen pohjautuvan palvelun tulevaisuuden näkymiä erityisesti markkinointiviestinnän ...
  • Taloushallinnon tradenomien koulutuksen kehittäminen 

   Mustonen, Sanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee taloushallinnon tradenomien koulutusta ja sen kehittämistä sekä tradenomien työllistymistä. Työelämän jatkuvat muutokset vaativat ammattikorkeakoulujen opintojen kehittämistä ja muokkaamista ...
  • Palkanlaskenta kaupan alalla 

   Pykälistö, Piia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee kaupan alan palkanlaskentaa ja palkanlaskennan kehittämistä case-yritys Osuuskauppa Hämeenmaassa. Opinnäytetyö koostuu teoreettisesta viitekehyksestä sekä empiirisestä tutkimuksesta. Teoriaosuuden ...
  • Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös ja toimiminen sijoittajana 

   Pursiainen, Tarja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee asunto-osakeyhtiön tilinpäätöstä ja sijoittajana toimimista. Työssä käytetyllä asunto-osakeyhtiöllä on mahdollisuuksia sijoittaa varojaan, ja taloyhtiön mahdollisia sijoituskohteita käsittelen ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Massive Finland Oy:lle 

   Värränkivi, Timo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Massive Finland Oy:lle tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden mielipiteet yrityksen kriittisistä kohdista ja pohtia ratkaisuja ilmeneviin ongelmiin. Tutkimus kohdistettiin vain yhdelle ...
  • The strategigram 

   Vikström, Mika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on osallistua Strategigram instrumentin kehittämiseen. Instrumentin kehittäjä International Association of Science Parks:n (IASP) toimitusjohtaja Luis Sanz haluaa luoda uuden tavan analysoida ...
  • Nuorten pankkipalveluiden kehittäminen 

   Talvio, Tiina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee pankkien nuorten asiakkaiden palveluihin liittämiä odotuksia sekä kiinnostusta hankkia pankkipalvelut pakettiratkaisuna. Työn toimeksiantajana on Päijät-Hämeen Osuuspankki. Työn teoriaosuudessa ...
  • Yrityskuvan luominen strategisen positioinnin keinoin 

   Ilmola, Maarit (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Mainostoimisto SMOY:n asiakkaiden mielikuvat yrityksestä ja sen toiminnasta verrattuna yrityksen visioon ja missioon. Lisäksi haluttiin selvittää, mitkä osa-alueet ovat SMOY:n ...
  • Asiantuntijapalveluiden palveluprosessin kehittäminen 

   Kangas, Tiia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää palveluprosessin merkitys asiantuntijapalveluorganisaatiossa, ymmärtämällä kokonaisuus ja näkemällä edelleen kehittämisen hyödyt yritykselle. Opinnäytetyön teoriaosa on jaettu ...
  • Voice over IP 

   Mantula, Juha (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Voice over Internet Protocol -tekniikkaa ja sen tuomia mahdollisuuksia yrityselämässä. Teoriaosa käsittelee VoIP:n kannalta tärkeitä pro-tokollia ja standardeja, VoIP:n ominaisuuksia sekä ...
  • Sisäisen laskennan ja seurannan kehittäminen 

   Keskinen, Maiju (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee 3D Render Oy:n sisäisen laskennan ja toiminnan seurannan kehittämistä. Työn painopisteet olivat kustannus-laskennassa ja toiminnan seuraamisessa. Työn tavoitteena oli luoda talouden- ja ...
  • Videoneuvottelujärjestelmät 

   Tietäväinen, Juho (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö tutkii erilaisia käytettäviä mahdollisuuksia videoneuvottelun järjestämiseen sekä avoimessa että suljetuissa verkkoratkaisuissa. Teoriaosassa tutkitaan videoneuvottelua käsitteenä, tietoliikenneratkaisuja, ...