Uusimmat viitteet

 • Energibesparingsåtgärder på Anebyhus 

  Ekblom, Tomas (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Objektet för denna rapport gäller ett småhus i Ingå där det skall utredas vilka energibesparingsåtgärder som är de mest lämpliga ur en ekonomisk och praktisk synvinkel för de personer som bor där. Huset är uppvärmt med ...
 • Vastaavan LVI-suunnittelijan suunnitteluprosessin kirkastaminen 

  Järvinen, Jonathan (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käydä vastaavan LVI-suunnittelijan suunnitteluprosessia läpi sekä koota vastaavaa LVI-suunnittelijaa koskevat asetukset sekä ohjeistukset yhteen ohjeeseen. Työssä haluttiin käydä ...
 • Dimensionering och optimering av fastighetsskötsel 

  Sved, Niko (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Detta arbete är ett beställningsarbete för Granlund Oy, i samarbete med Raseborgs stad. Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur man kan utnyttja dimensioneringsrapportens resultat på bästa möjliga sätt som en ...
 • Energieffektivisering vid fasadsanering 

  Lindblad, Oscar (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Syftet med detta arbete är att ta fram kostnader för energibesparande fasadrenove-ringar i flervåningshus. Den undersökta fastighetens totala energianvändning och väggarnas U-värden uppskattades med simuleringsprogrammet ...
 • Berg- och solvärme som hybridlösning för uppvärmning av egnahemshus 

  Udd, Oscar (Yrkeshögskolan Arcada, 2014)
  Solvärmesystem baserar sig på att absorbera solstrålning i syfte att överföra dess energi till värme. I bergvärme däremot tar man tillvara den värme som solen överfört till jordmånen för att producera värme. Detta arbete ...
 • Jätevesien käsittely elintarvikelaitoksessa : Case: Fazer Makeiset Oy 

  Suominen, Tuomas (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Elintarviketeollisuuden jätevesien käsittelyyn liittyy erittäin paljon haasteita, sillä jätevedet ovat harvoin tasalaatuisia ja niitä tulee sekä tuotannon tukitoimista kuin itse tuo-tannostakin. Opinnäytetyössä on käyty ...
 • Muuttuvien määräysten vaikutus olemassa olevan koulurakennuksen energiatodistukseen 

  Lindfors, Kim (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Suomen rakentamismääräyskokoelma uudistui vuoden 2018 alussa. Tässä opinnäytetyössä on keskitytty energiatehokkuutta koskeviin määräyksiin. Työssä esitellään muutokset verrattuna edellisiin määräyksiin. Määräysten ...
 • Användning av koldioxid i kylanläggningar 

  Åkermarck, Alexander (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  I examensarbetet granskas egenskaperna hos det naturliga köldmediet koldioxid och vad det innebär när man talar om ett naturligt köldmedium som har en del special-egenskaper i en kylprocess. Examensarbetet är indelat i två ...
 • Kaukolämmitteisten asuinrakennusten lämpimän käyttövesijärjestelmän ja lämmönsiirtimen suunnittelun ja mitoitusten eroavaisuudet Suomessa ja Ruotsissa 

  Lehtola, Laura (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Kaukolämmönmyyjät Suomessa ja Ruotsissa eivät nykypäivänä kerää tietoa todellisista lämpimän käyttöveden kokonaiskulutus määristä. Lämmönmyyjät keskittyvät enemmän energiamäärien myyntiin, kuin asuntojen maksimivirtaamien ...
 • Solpanelsystemförbättring 

  Gottberg, Axel (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Det här examensarbetet har forskat i Yrkeshögskolan Arcadas solpanelanläggning. Anläggningen som installerades år 2017 består av 476 solpaneler och har en total effekt på 150 kWp. Panelerna är riktade mot nordväst och ...
 • Utveckling av mätsystem för ventilationsaggregatstestning 

  Raunio, Emil (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Examensarbetet gjordes för Enervent Oy i syfte att effektivera och automatisera testprocessen för uppmätning av ventilationsaggregatens prestationsförmåga ifråga om aerodynamisk förmåga såsom tryck- och luftflödeskarakteristik ...
 • Pris och kvalitetsskillnader vid rörrenovering 

  Bengtsson, Nicklas (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Detta slutarbete behandlar prisskillnader och kvalitetsskillnader mellan de två olika metoderna, stambytes renovering och rörinfodring, i linjesaneringsbranschen. Byggbranschen brukar delas in i två delar, renoveringssidan ...
 • Sanering av belysningssystem i parkeringshall 

  Rikberg, Joakim (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Detta examensarbete utfördes på uppdrag av Sähkö-Huhta Oy. Målet med examensarbetet var att undersöka lönsamheten i att byta ut lysrörsarmaturer mot LED-armaturer i en parkeringshall i Alberga. Syftet med examensarbetet ...