• Dynaaminen varastointi 

   Nieminen, Veikka (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyö suoritettiin Steran Paimion tehtaalla. Työn tarkoituksena oli kehittää ja ottaa käyttöön dynaaminen varastointijärjestelmä. Tavoitteena oli saada joustavampi varastointitapa, jonka seuranta olisi mahdollista ...
  • Osavalmistuksen esikäsittelylinjan ennakkohuolto-ohjeen luominen : Meyer Turku Oy 

   Savolainen, Erno (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyö tehtiin Meyer Turun telakan palveluksessa. Työn tarkoitus on luoda mekaanisen puolen kunnossapidolle koneiden ennakkohuolto-ohjeet teräslevyjen ja profiiliterästen esikäsittelylinjalle. Esikäsittelylinja on ...
  • Moottoritutkimuskontin layoutin ja jäähdytysjärjestelmän suunnittelu 

   Tenho, Niko (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella lay-out sekä jäähdytysjärjestelmä siirrettävään moottoritutkimuskonttiin. Toimeksiantajalla oli valmiina Schenck W-400 -dynamometri ja moottoritutkimuspeti, joita oli tarkoitus ...
  • Tuotantolinjan liittäminen lähiverkkoon 

   Kortesmaa, Mika (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä toteutettiin Orion Oyj:n Salon tehtaan tuotantolinjan liittäminen tehtaan lähiverkkoon. Orionilla tuotantolaitteet ovat vain muutaman vuoden vanhoja ja niiden automatisointiaste on korkea, joten laitteet ...
  • Mobiilirobotin vetokyvyn testaus ja optimointi 

   Pettinen, Juha-Matti (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee VMP Interiorin NEROBOT-mobiilirobottia ja sen prototyyppiasteella olevaa tarttujaa. NEROBOT on pienehkö itsenäisesti työskentelevä kuljetinrobotti, jonka tarkoituksena on vapauttaa henkilöstövoimaa ...
  • Kokoonpano-ohjeiden luominen piirilevyjyrsimen moduuleille 

   Akkanen, Elias (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda suomenkieliset kokoonpano-ohjeet Cencorp Automation Oy:n valmistamaa 1000 BR Evolution -piirilevyjyrsintä varten. Piirilevyjyrsin koostuu erilaisista moduuleista, jotka kukin kootaan ...
  • Sekundäärioptiikan simulaation ja mittauksen poikkeamat 

   Tulonen, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia tuotteiden simuloinnissa havaittuja ongelmia ja poikkeamia verrattuna optisesti mitattuihin tuotteisiin. Epäkohdat ja poikkeamat havaitsi tuotekehitysosasto, ja ongelmiin lähdettiin ...
  • Hitsauksen laadun parantaminen 

   Sellami, Gharbi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoitus on ollut tutkia MIG- ja MAG-hitsausprosesseja ja selvittää, mistä yleisimmät hitsausvirheet kohdeyrityksessä eli avoimet imuontelot, huokoset ja roiskeet, syntyvät. Lisäksi oli tarkoitus selvittää, ...
  • Standardityön ohjeistus ja kirjallisten työohjeiden laatiminen : Kaukora Oy, Raision tehdas 

   Kangas, Toni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimeksiantajalleni selkeät standardoidut työohjeet tuotannon kokoonpanolinjastoille, sekä samalla tarkastella työn suorittamista ja sen tehokkuutta. Lean-ajattelulla pyritään ...
  • Tuotannon työntekijöiden toimenkuvadokumentointi 

   Aflecht-Kolehmainen, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tehtiin Sandvikin Turun tehtaan palveluksessa. Työn tarkoitus on luoda dokumentoidut toimenkuvat yrityksen työntekijöille. Toimenkuvien pääpiirteet ja keskeiset tehtävät tunnistetaan mutta tarkempi kuvaus ja ...
  • Hitsausrobottisolun käyttöönotto 

   Helminen, Teppo (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Naantalissa toimiva konepaja yritys Sihy Oy oli hankkinut hitsausrobottisolun teollisuusputkistojen hitsaamiseen tavoitteena tuotannon kehittäminen ja automatisointi. Opinnäytetyön tavoitteena oli käyttöönottaa hitsausrobottisolu ...
  • Lähettämön toiminnan kehittäminen : case: Wipro Infrastructure Engineering Oy 

   Willgren, Valtteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Wipro Infrastructure Engineering Oy:n lähettämön toimintaa ja tehdä ratkaisuja lähettämön ongelmien ratkaisemiseksi, joita olivat lähetysten virheitten suuri ...
  • Voiteluöljynlisäaineen vaikutukset dieselmoottorin suorituskykyyn ja pakokaasupäästöihin 

   Mrva, Jan (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Green Saver -öljynlisäaineen vaikutuksia dieselmoottorin suorituskykyyn ja pakokaasupäästöihin. Öljynlisäaine on moottoriöljyyn lisättävää ainetta, jonka pitäisi parantaa erilaisia ...
  • Hitsaajien arvoa lisäävän työskentelyn kasvattaminen 

   Sintonen, Tomi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tehtiin Meyer Turku Oy:n toimeksiantona, ja sen tavoitteena oli tutkia lohkokoontiyksikön hitsaajien työskentelystä syntyvää hukkaa sekä löytää ratkaisuja hukan vähentämiseen. Idea opinnäytetyön aiheeseen ...
  • Kappaleen tunnistaminen konenäön avulla 

   Karkinen, Miro (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee konenäön käyttämistä kappaleiden tunnistuksessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa konenäköjärjestelmä, jolla pystytään toteuttamaan vertailua erilaisten kappaleiden kesken. Opinnäytetyössä ...
  • Suunnitteluprosessin kehittäminen : EV Group Oy:lle 

   Larko, Henri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö suoritettiin toimeksiantona EV Group Oy:lle, paperiteollisuuden ratkaisuja kehittävälle yritykselle. Työn tavoitteena oli kartoittaa nykyisen suunnittelutyön toimintamallia ja luoda tätä kautta kehitysehdotuksia ...
  • Levynleikkausjärjestelmän automaation toiminnankuvaus 

   Piipponen, Joni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin uuden levynleikkausjärjestelmän ja siihen liitettävien laitteiden ja tietojärjestelmien toimintaa. Selvityksen tavoiteena oli luoda yksi selkeä ohjeistus levynleikkausjärjestelmän toiminnasta ...
  • Yritysten automaation tason ja osaamistarpeiden kartoitus 

   Kiviperä, Lauri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on koota tietoa yhteistyössä Koneteknologiakeskus Turku Oy:n kanssa heidän yhteistyöyrityksiensä tämänhetkisestä automaation tasosta ja osaamistarpeista. Opinnäytetyön teoriaosuudessa ...
  • Älykäs kuivanapitolämmitys 

   Ojanen, Miika; Duktig, Anssi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomessa on tuhansia vapa-ajan asuntoja, joiden lämmittämiseen käytetään useita megawattitunteja energiaa etenkin talviaikaan. Rakennuksien kunnossa pysymisen kannalta lämmittäminen on tarpeellista. Tyhjillään olevia ...
  • 3D CAD/CAM -ohjelmiston käyttöönotto : Salomaan Konepaja Oy 

   Jokioinen, Susanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää koneistettavien kappaleiden tuotantoprosessia Salomaan Konepajassa ottamalla käyttöön 3D CAD/CAM -ohjelmisto NC-työstökeskuksessa ja -sorvissa. Uusille tuotteille haluttiin saada ...