Uusimmat viitteet

 • Korkoriskin tiedostaminen korkopainotteisissa omaisuuslajiallokaatioissa 

  Topra, Jari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Korkopainotteiset sijoittajat ovat pitkään saaneet riskitasoon nähden hyvää tuottoa laskevan korkotason seurauksena. Korkotason pohja on kuitenkin nähty ja korkojen suunta on ollut nouseva. Ymmärtävätkö sijoittajat, miten ...
 • Taloustieto osana tiedolla johtamista : case Espoon sivistystoimi 

  Lauhikari, Anni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Resurssien ja voimavarojen vähetessä ja samalla tarpeiden kasvaessa tarvitaan julkisissa organisaatioissa ja niiden johtamisessa tarkempaa kustannusten hallintaa ja ymmärrystä taloudesta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ...
 • Uudiskohteen hankinnan riskit 

  Toivanen, Erja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Oman kodin ostaminen on yksi elämän tärkeimmistä päätöksistä. Kodin hankinta uudiskohteesta tuntuu turvalliselta ja riskittömältä valinnalta. Hankintapäätös tehdään usein vain myyntidokumenttien perusteella, sillä uudiskohteen ...
 • Digitalisaation vaikutus päivittäiseen esimiestyöhön pankkialalla 

  Heiskanen, Elli-Noora (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miten digitalisaatio vaikuttaa päivittäiseen esimiestyöhön pankkialalla. Tarkoituksena oli saada selville, miten esimiehet kokevat jatkuvan muutoksen. Lisäksi selvitettiin myös ...
 • Asunto-osakkeen arvo osana asunto-osakeyhtiön strategista johtamista 

  Saira, Miia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on asunto-osakkeen arvo asunto-osakeyhtiön strategisessa johtamisessa. Asunto-osakkeen arvo määritellään tutkimuksessa asuntokysyntään vaikuttavien tekijöiden avulla ja arvon määritteenä käytetään ...
 • Valtion palkkausjärjestelmä johtamisen välineenä 

  Lauren, Kirsi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää valtionhallinnossa käytössä olevan suoriutumiseen perustuvan palkkausjärjestelmän toimivuutta johtamisen välineenä. Tutkimuksessa haluttiin kerätä kokemusperäistä tietoa valtion ...
 • Digitalisaatio : tulevaisuuden näkymät Destiassa 

  Korhonen, Mikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tarkastelee rakennusalalla tapahtuvaa digitalisaatiota toimihenkilöiden näkökulmasta. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin digitalisaatiota, joka pyrkii muuttamaan organisaation strategiaa, teknologiaa ja ...
 • Asiakaskokemuksen muodostuminen 

  Haukemaa, Nina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten räätälöityjen koulutuspalveluiden koulutettavien asiakaskokemus muodostuu. Tutkimuksessa haluttiin selvittää minkälaiset tekijät vaikuttavat asiakaskokemukseen. Tutkimuksen ...
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttäjälähtöinen kehittäminen julkishallinnossa : Case: Rakennerahastotietojärjestelmän viranomaisen palvelut 

  Laaninen, Maria (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimusongelmana oli, millainen käyttäjäkokemus EU:n rakennerahastoja hallinnoivien välittävien toimielinten rahoittaja- ja maksajaviranomaisille syntyy rakennerahastotietojärjestelmän käyttämisestä ja miten tätä ...
 • Motivaatio johtaa 

  Latvala, Emma (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen aiheena oli johtajien työmotivaatio Etelä-karjalaisissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitä työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä johtajat tunnistavat omasta ...
 • Vuoronumeropalveluiden kehittäminen, case OP Etelä-Karjala 

  Mankki, Riikka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vuoronumeropalvelun kehittämiskohteet sekä luoda konkreettisia toimenpide-ehdotuksia vuoronumeropalvelun kehittämiseksi. Tarkoituksena oli myös saada uutta tietoa vuoronumeropalveluiden ...
 • Työhyvinvoinnin johtamisen kehittäminen kuntaorganisaatiossa Sulkavalla 

  Pylkkänen, Henna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä kehittämistehtävä on tehty toimeksiantona Sulkavan kuntaorganisaa-tiolle. Kehittämistehtävän tavoitteena oli selvittää organisaation työhyvin-voinnin johtamisen nykykäytänteisiin perustuen työhyvinvoinnin johtamisen ...
 • Valmentavan johtamisen kehittäminen ja hyödyntäminen kohdeorganisaatiossa 

  Heikkilä, Susanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen aiheena oli valmentavan johtamisen kehittäminen osana kohdeyrityksen esimiesten johtamista. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten valmentavaa johtamistapaa voidaan kehittää ja hyödyntää yrityksen ...
 • Johtamisen kehittäminen Poliisihallituksessa : Valmentava johtaminen osaksi asiantuntijaorganisaation johtamista. 

  Roitto, Jaana (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää näkemyksiä ja tuntemuksia asiantuntija-esimies-kaksoisroolista ja sen vaikutuksista esimiestyöhön, valmentavan johtamisotteen aktivoimista osaksi organisaation johtamista sekä mitä ...
 • Kelan toimistoasiakaspalvelun laatujohtaminen toimeentulotuen siirron jälkeen 

  Kärkäs, Miia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä haluttiin syventyä Kelan toimistoasiakaspalvelun laatujohtamiseen toimeentulotukisiirron jälkeen. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia toimeentulotukiasiakkaiden palvelutarpeita palveluneuvojien ...

Näytä lisää