Uusimmat viitteet

 • Lean-työkalujen käyttöönoton haasteet A-Insinöörit Oy:ssä 

  Eroma, Emmi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Muutos on nykyajan liiketoiminnassa pysyvä tila. Yritysten tulee vastata yhä nopeammin muuttuviin asiakkaiden toiveisiin, kiristyneeseen kilpailutilanteeseen sekä teknologian kehityksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Tästä ...
 • Rakennussuunnitelmien toteutuskelpoisuuden kehittäminen : hankintakortit 

  Aarnio, Marko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena oli parantaa suunnitteluprosessin sujuvuutta sekä rakentamisen tuottavuutta tarjoamalla tuotannon lähtötiedot ja kriteerit suunnittelijoiden käyttöön ennen työpiirustuksien laatimista. Työssä perehdytään ...
 • Tilaajan laadunhallinta rakennushankkeessa 

  Mikkonen, Milla (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehdään Turun ammattikorkeakoululle. Turun ammattikorkeakoulussa on suoritettu laajaa tutkimustyötä tilaajaosaamisen kehittämisestä vuodesta 2014 alkaen. Tutkimustyötä on suoritettu ylemmän ammattikorkeakoulun ...
 • Riskienhallinnan kehittäminen 

  Hakala, Tuomas (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä Skanska Oy:n riskienhallintaan. Tavoitteen saavuttamiseksi työssä tutkittiin kahden ydinprosessin prosessikaaviot ja -kuvaukset riskienhallinnan osalta. Toisena tavoitteena on ...
 • Aurinkopaneelin käyttö julkisivumateriaalina 

  Aaltonen, Kari (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää aurinkopaneelin käyttöä julkisivumateriaalina sekä sen taloudellisia vaikutuksia Kiinteistö Oy Jyrkkälänpolussa tehdyn esimerkkikohteen avulla. Aurinkoenergian käyttö maailmassa on ...
 • Rakennuttaminen ROPE-infrahankkeessa 

  Lindroos, Risto (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Routa on yksi Liikenneviraston ratarakenteisiin liittyvän Elinkaaritehokas rata -tutkimusohjelman (TERA) tutkimusalueista. Tutkimusohjelmassa pyritään löytämään Suomen oloihin sopivia menetelmiä ja materiaaleja routavaurioiden ...
 • Infratek-konsernin alihankintaprosessi 

  Maikola, Janne (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli tehdä alihankintaprosessi Infratek Finland Osakeyhtiölle. Infratek ASA on norjalainen yritys. Infratek ASA on konserni, joka toimii Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Infratek Finland Osakeyhtiö ...
 • Talonrakennus- ja laivateollisuuden tuotannon teollistamisen hyödyt 

  Turunen, Vesa (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työssä tarkastellaan talonrakennus- ja laivateollisuuden tuotannon teollistamiseen johtavaa kehitystä, sekä sen tuomaa hyötyä aloille. Tuloksena esitellään molempien teollisuusalojen tuotannon teollistamisesta saatuja ...
 • Sillan jännepunoksien laskennan kehittäminen FEM-ohjelmalla 

  Rohila, Jyrki (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää sillan ja kaikkien jännitettyjen rakenteiden jännepunoksien laskentaa. Opinnäytetyön aiheena on mallintaa FEM-laskentaohjelman (finite element program) avulla jännepunoksien ...
 • Työturvallisuuden huomioiminen toimittajavalinnoissa 

  Mäklin, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työturvallisuuden parantamiseen on panostettu ja panostetaan maailmalla ja myös Suomessa kaikilla toimialoilla. Rakentaminen on aina ollut yksi vaarallisimmista toimialoista ja on sitä edelleen, vaikka työturvallisuus on ...
 • Betonisten julkisivurakenteiden lisä- ja seurantakuntotutkimukset 

  Ranki, Tuuli (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:lle selkeä, yhtenäinen ohjeistus lisä- ja seurantakuntotutkimuksien teosta. Opinnäytetyössä Mehtolle luotiin prosessikuvaukset, yhtenäiset ohjekortit ...
 • Onnettomuuskehityksen seuranta : onnettomuuskehityksen huomioiminen asiantuntijaohjauksessa 

  Salmi, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Pelastuslaissa on säädetty pelastuslaitoksille velvoite seurata onnettomuuksien määrän ja syiden kehitystä ja niistä tehtävien johtopäätösten perusteella ryhtyä osaltaan toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja ...
 • Yrityksen sijoituspaikkapäätökset Nurmijärven kunnassa 

  Oksanen, Juha (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
  Työn keskeisenä tavoitteena on ollut selvittää seikkoja, jotka vaikuttavat yritysten sijoittumiseen kunnassa. Asemakaavoituksella luodaan edellytykset tonttien myynnille. Prosessit ovat usein vuosia kestäviä, ja niiden ...
 • Teollisuuden vallitilojen ja tyhjennyspaikkojen saneeraus 

  Kannisto, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
  Teollisuuskohteiden uudisrakentaminen on Suomessa toimivaa ja tehokasta, mutta saneerauskohteet luovat erityisiä haasteita. Toiminnassa olevan teollisuusalueen sisäpuolella tehtävät saneeraus- ja ylläpitotyöt ovat ongelmallisia ...
 • Ammattioppilaitos rakentaa : selvitys ammattioppilaitosten opetusrakentamisen järjestämisestä 

  Mettälä, Seppo (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tässä opinnäytetyönä tehdyssä selvitystyössä käsitellään toisen asteen ammatillisen opetuksen opetusrakentamistoimintaa. Asiaa kartoitettiin kuuden oppilaitoksen rakennusosaston koulutuspäällikölle tehdyillä haastattelulla. ...

Näytä lisää