Uusimmat viitteet

 • Tukeeko simulaatioharjoittelu asiantuntijatason harjoittelua? : Harjoituksien evaluointi sekä järjestäjänä toimiminen 

  Latva-aho, Markus (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Simulaatioharjoittelua käytetään keskeisenä osana nykyään monien alojen asiantuntijataitojen koulutuksessa. Simulaatioharjoittelua on käytetty hyvin pitkään, mutta perinteisessä mielessä se on tarkoittanut yksittäisten ...
 • Turvallisuusjohtamisjärjestelmän kehittäminen OHSAS 18001 –standardin mukaan 

  Mäkilä, Tuomo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää kohdeyrityksen turvallisuusjohtamista vastaamaan kansainvälisen turvallisuusjohtamisstandardin vaatimuksia. Opinnäytetyössä selvitettiin turvallisuusjohtamisstandardin vaatimukset ...
 • Alkuperäiskielen tunnistaminen ulkomaalaisen henkilön identifioinnissa 

  Kuikka, Mikko; Salmi, Jyrki (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Poliisin toimintaympäristö on muuttunut viime vuosien aikana. Ympäri Eurooppaa ja maailmaa tapahtuneet terrori-iskut ovat luoneet pelon ilmapiiriä myös Suomeen ja Suomessakin on jo koettu terrori-isku. Toisaalta taas sota ...
 • Palotarkastuspöytäkirja hyvän hallinnon näkökulmasta 

  Päivärinta, Ari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää minkälaisia vaatimuksia hyvä hallinto ja pelastuslaki (379/2011) asettavat palotarkastuspöytäkirjalle. Sen perusteella työssä on myös tutkittu sitä, miten nämä vaatimukset täyttyvät ...
 • Palontutkinnan kenttäkäsikirja Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle 

  Kytömäki, Linnea (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kartoitetaan Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palontutkintaan liittyvät prosessit. Tavoitteena on kehittää ja yhdenmukaistaa kohteessa tehtävää paikkatutkintaa. Teorian ja tutkimuksesta saadun tiedon pohjalta ...
 • Complexity, Unpredictability and Maritime Safety 

  Salokannel, Johanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Shipping is considered a relatively safe form of transport, but seafaring is still seen as a high-risk profession. Increasing automation, high economical pressure, decreasing crew size, increasing ship size, and new high-risk ...
 • Yksityisen elinkeinonharjoittajan riskienhallinta 

  Juusola, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää yksityisen elinkeinonharjoittajan riskejä ja kehittää kohdeyrityksen riskienhallintaa. Asiaa käsiteltiin Tmi Arirent -nimisen yksityisen elinkeinonharjoittajan näkökulmasta. ...
 • Siviilitiedustelulainsäädännön vaikutukset yritysten liiketoiminnassa 

  Saalamo, Antti (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yritysten omistaman tiedon suojaamisen tarpeet korostuvat digitalisoituvassa ympäristössä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Suomessa käynnissä olevaa siviilitiedustelulainsäädännön kokonaishanketta sekä sen ...
 • Ulkomaanjaksojen turvallisuus ammattikorkeakoulun toiminnassa: Case Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

  Jokivaara, Jussi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ammattikorkeakoulujen valveutuneisuus ja varautuminen kansainvälistymisen tuomiin riskeihin vaihtelee merkittävästi. Strategisella tasolla lähes kaikki suomalaiset ammattikorkeakoulut ovat tunnistaneet kansainvälistymisen ...
 • TEMPEST hyökkäykset ja suojautumiskeinot 

  Velemir, Jokso (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee sähkömagneettista hajasäteilyä hyödyksi käyttäviä hyökkäyksiä ei-valtiollisten toimijoiden taholta, sekä suojautumiskeinoja tällaisia hyökkäyksiä vastaan. Opinnäytetyö on tehty Senaattikiinteistön ...
 • Jatkuvuuden hallinnan lähtökohdat matkustajasatamissa Helsingin Satama Oy:ssa 

  Laaksonen, Eero (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Liiketoiminnan kannalta yrityksen pitää kyetä selviämään erilaisista toimintaan kohdistuvista häiriötilanteista. Tämän vuoksi organisaation on luotava tehokas ja toimiva jatkuvuuden hallinnan prosessi sekä jatkavuussuunnitelma ...
 • Henkilösuojaustyön psykologiaa ja käytännön haasteita 

  Hägglund, Jarkko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Henkilösuojauksen tarve lisääntyy koko ajan samalla, kun maailma ympärillämme raaistuu. Henkilökohtaisten uhkausten määrä on ollut kovassa kasvussa viime vuosien aikana, myös Suomessa. Siinä missä viranomaisilla on ollut ...
 • Hyvinvoinnin merkitys organisaatiolle 

  Vallenius, Arttu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoite oli tarkastella työhyvinvoinnin merkitystä organisaation tulokselle. Työssä selvitettiin hyvinvoinnin merkitystä taloudelliselle tulokselle sekä hyvinvoivasta henkilöstöstä saatavaa immateriaalista hyötyä. Työ ...
 • Jatkuvuudenhallinnan kehittäminen Finavia Oyj:ssä osana varautumista 

  Tanni, Markku (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ilmailuala on koko olemassaolonsa ajan merkitystään lisännyt kasvuala, jonka on sanottu muodostavan yhden osan globalisaation ja maailmantalouden verisuonistosta. Lentoliikenne ja sitä tukevat funktiot ovat voimakkaasti ...
 • Improving recurring cycle of observe-orient-decide-act decision-making model 

  Luoma, Ari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  How do we illustrate the mental concepts to support decision-making and action? Mental concepts observed reality, orient for upcoming circumstances, complete the decision and act. OODA-loop, recurring cycle of observe-or ...

Näytä lisää