Uusimmat viitteet

 • Virtsan bakteeriviljelyseulonnan verifiointi Sysmex UF-5000 -virtaussytometrille 

  Laihotie, Lotta (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Fimlab Laboratoriot Oy ja työn kokeellinen osa suoritettiin yrityksen Tampereen keskuslaboratoriossa syksyllä 2018. Vuoden 2018 aikana Fimlab Laboratoriot Oy:ssä toteutettiin mittava ...
 • Determination of volatile organic compounds in indoor air with GC-MS : method development 

  Riihonen, Vesa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
  An average western person spends most of his life indoors, therefore volatile organic compounds may play a significant role in healthiness. Certain VOCs have been classified as carcinogenic or mutagenic, and elevated TVOC ...
 • Kevätvehnän ponsiviljely : menetelmän optimointi 

  Pekkarinen, Sonja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Boreal Kasvinjalostus Oy. Työn käytännön osuus suoritettiin Borealin Jokioisissa sijaitsevassa solukkolaboratoriossa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia yrityksellä käytössä olevaa ...
 • Tuotteen vaikutus kasvualustan typpipitoisuuteen 

  Romppanen, Annastiina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin biotalousalalla toimivan yrityksen toimeksiantona Tampereen ammattikorkeakoulun ympäristö- ja kemian laboratorioissa kesän 2018 aikana. Työn tavoitteena oli tutkia hyötymikrobeja sisältävästä ...
 • Pohjavesilaitoksen prosessin optimointi 

  Väre, Sanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Tampereen Vesi Liikelaitokselle. Työn tavoitteena oli optimoida pohjavesilaitoksen prosessia ilmastuksen ja suodatuksen osalta. Tavoitteena oli myös ottaa aiemmin käytössä ollut lipeäjärjestelmä käyttöön. ...
 • Keliakia- ja ihokeliakiaspesifisten vasta-aineiden puhdistuksen optimointi 

  Ahonen, Laura (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Tampereen yliopiston Keliakiatutkimuskeskukselle. Työn tavoitteena oli optimoida seerumista ja ohutsuolen limakalvon koepalan kasvatusmediumista keliakia- ja ihokeliakiaspesifisten transglutaminaasi ...
 • Orgaanisen hiilen liukeneminen natriumbentoniitista 

  Ahola, Suvi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön käytännön osuus suoritettiin Tampereen teknillisen yliopiston kemian ja biotekniikan laboratoriossa, Formation and Transportation of Sulphides in Backfill and Buffer (FaTSu) -projektissa. Projektissa tutkitaan ...
 • Analysis of PAHs from soil and solid waste with GC-MS : method development and validation 

  Rinne, Annika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis was commissioned by the chemistry laboratory of Tampere University of Applied Sciences, which is a teaching laboratory that also provides selected analysis services for consumers. The laboratory wanted to be ...
 • Kationimenetelmän validointi ionikromatografille 

  Viljamaa, Emilia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Tampereen teknilliselle yliopistolle kemian ja biotekniikan laboratoriolle. Laboratoriossa toimii tutkimusryhmiä, jotka ovat keskittyneet luonnonvarojen rajallisuuden tutkimiseen. Opinnäytetyön ...
 • Jääpitomittauksen käyttöönotto ja menetelmän kehitys 

  Heinisuo, Topias (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön kokeellinen osuus suoritettiin Nokian Renkaat Oyj:n materiaalikehityksen laboratoriossa fysikaalisella puolella, jossa suoritetaan materiaalinkehityksen lomassa laadunvalvontaa ja kumin ominaisuuksiin liittyviä ...
 • Kokonaistypen määritys lannoitevalmisteista Kjeldahl-menetelmällä : Menetelmän validointi 

  Kokkinen, Anni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistykselle yhdistyksen Tampereen laboratoriossa. Tavoitteena oli saada kokonaistypenmääritysmenetelmä validoitua, jotta se saataisiin akkreditoitua ja sen ...
 • Monolithic Adsorption Filtration for Water Samples 

  Putkinen, Tuomas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis was done at Tampere University of Technology, Laboratory of Chemistry and Bioengineering. When water is contaminated with viruses, the risk of infection is 10-1000 times greater than with bacteria at same level ...
 • Kiviaineksen seulonnan mallinnus : Menetelmän optimointi 

  Adolfsson, Mira (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Metso Minerals Oy ja se tehtiin yrityksen Tampereen toimipisteen tutkimuskeskuksessa sijaitsevaan kivilaboratorioon. Laboratoriossa on kiviaineksen seulontaa mallintava testiseula, jossa ...
 • Ligniinin partikkelikoon tutkiminen : visuaalisen määritysmenetelmän kehittäminen ligniinilietteelle 

  Johansson, Samu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö suoritettiin Kotkassa Stora Enso Oyj Sunilan sellutehtaalla keväällä 2018. Työn tavoitteena oli selvittää käytettävien ajoparametrien vaikutusta ligniinin partikkelikokoon, ja miten ligniinin partikkelikokoon ...
 • Elohopean määrittäminen absorptioliuoksesta PSA-analysaattorilla 

  Viljamaa, Saana (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Labtium Oy:n laboratoriossa Espoossa. Labtium Oy on monipuolisia laboratorio- ja asiantuntijapalveluja tarjoava yhtiö, joka on erikoistunut teollisuuden analyysi- ja testauspalveluihin. Elohopea ...

Näytä lisää