KoulutusalaLaurea-ammattikorkeakouluLiiketalous, hallinto ja markkinointi

  • Airbnb-majoittamisen käynnistäminen 

   Jäntti, Juuso (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Airbnb-majoittamistoiminnan käynnistämistä. Tarkoituksena oli selvittää ja tarkastella Airbnb-majoittamisen käynnistämiseen liittyviä vaiheita sekä selvittää eri vaiheisiin liittyvää ...
  • Aistien hankkeen hallinnointi - prosessit ja opiskelijatoiminta 

   Heinonen, Sanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Aistien - avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke on kaksi ja puolivuotinen, Laurea-ammattikorkeakoulun hallinnoima kansallinen hanke, jossa kehitetään moniaistisuutta hyödyntävää pedagogista mallia pilotoimalla ...
  • Aivosähkökäyrämittauksen ja silmänliikeseu-rannan käyttäminen kuluttajatutkimuksessa. Case: Pakkaustutkimus - PTR ry 

   Vesanto, Juho; Suomi, Irina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyönä tehty tutkimus toteutettiin toimeksiantona Pakkaustutkimus - PTR ry:lle osana sen jäsenverkoston kanssa toteuttamaa monivuotista LOHASPACK-projektia. Kyseinen projekti on jaettu kolmeen osa-alueeseen, ...
  • Aivosähkökäyrämittauksen ja silmänliikeseurannan käyttäminen kuluttajatutkimuksessa. Case: Pakkaustutkimus - PTR ry 

   Vesanto, Juho; Suomi, Irina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyönä tehty tutkimus toteutettiin toimeksiantona Pakkaustutkimus - PTR ry:lle osana sen jäsenverkoston kanssa toteuttamaa monivuotista LOHASPACK-projektia. Kyseinen projekti on jaettu kolmeen osa-alueeseen, ...
  • Ajanhallintaohjelmiston käytettävyys 

   Piirainen, Anna (2019)
   Tässä opinnäytetyössä on tarkasteltu valtionhallinnon yhteisen Kieku-järjestelmän Kieku CGI Ajanhallinta -ohjelmiston (Kieku Ajanhallinta) käytettävyyttä Rikosseuraamuslaitoksessa. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli ...
  • Ajo-oikeuskäytännön kehittäminen 

   Nurmi, Timo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan suomalaisen ajo-oikeuskäytännön nykytilaa ja kehittämistarpeita. Työssä pyritään tunnistamaan ajo-oikeuskäytännön toimintaympäristöön sekä käytäntöön itseensä kohdistuvat muutosvoimat ja ...
  • Ajokorttilakiuudistuksen vaikutus poliisin ja Liikenteen turvallisuusviraston väliseen sisäiseen palveluun 

   Sirén, Pia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten ajokorttilakiuudistus vaikuttaa poliisin ja Liikenteen turvallisuusviraston väliseen rajapintatyöskentelyyn. Tutkimus rajattiin koskemaan jatko-opetuksen laiminlyömiseen ...
  • Aktiivisen myyntityön, sen suunnittelun ja seurannan kehittäminen Suomen Messut Osuuskunnan näyttelytoimintayksikössä 

   Ylönen, Jaana (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja löytää tärkeimmät kehityskohteet aktiivisen myyntityön, sen suunnittelun ja seurannan kehittämiseksi Suomen Messut Osuuskunnan näyttelytoimintayksikössä, ...
  • Alaikäinen kuolinpesän osakkaana : opas alaikäisen huoltajalle 

   Vesanen, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin oppaaksi alaikäisen huoltajille kuolinpesän asioiden hoitamista varten, kun kuolinpesän osakkaana on alaikäinen. Opinnäytetyössä perehdyttiin kuolinpesän hallintoon liittyviin asioihin ja ...
  • Alaisten odotukset uudelle johtajuudelle : Case: Riihenmäen koulu 

   Sipilä, Heidi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö tutkii Mäntsälän Riihenmäen koulun opettajien odotuksia uudelle johtajuudelle. Riihenmäen koulussa vaihtui rehtori syksyllä 2010 ja uuden rehtorin haasteena on jatkaa koulun menestyksekästä toimintaa ja ...
  • Alajärven Osuuspankin henkilökunnan työmotivaatio 

   Lindström, Netta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, mitkä tekijät motivoivat Alajärven Osuuspankin työntekijöitä heidän työssään ja kuinka motivoituneita he työssään ovat. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää motivaation nykytaso. ...
  • Alan ammattilaisten odotukset Luksiasta valmistuvilta kauneudenhoitajilta 

   Porrassalmi, Melissa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä odotuksia kauneudenhoitoalan ammattilaisilla on vastavalmistuneille kauneudenhoitajille. Työn toimeksiantajana oli Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ...
  • Alfapet Eläinlääkärit Oy - Markkinatutkimus 

   Lappalainen, Riku (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli tehdä Alfapet Eläinlääkärit Oy -eläinlääkäriklinikalle markkinatutkimus ja auttaa Alfapet-eläinlääkäriyritystä kehittämään sen liiketoimintaosaamista. Markkinatutkimus koostuu kahdesta osasta: ...
  • Alihankintasopimuksen laadinta : case: Firecon Group Oy 

   Mäkelä, Maria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Sopimuksien laadinta on aina tarkkaa työtä huolimatta siitä, onko kyseessä pieni vai iso urakka. Sopimuksen tekovaiheessa siihen käytetty aika ja vaiva voivat tulla moninkertaisena takaisin, jos jotain ongelmia urakassa ...
  • Alihankkijan vastuuvakuutusturvan epäkohdat trukkivahingoissa maaliikenteenterminaalissa 

   Virtanen, Päivi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyöni tarkoitus on tuoda esille maaliikenneterminaalissa toimivan alihankkijan toiminnan vastuuvakuutus turvan aukko joka ilmenee kun hän tai hänen työntekijänsä aiheuttaa työtehtävissä moottorikäyttöisellä trukilla ...
  • Alisuoriutuminen ja siihen vaikuttavat tekijät : Alisuoriutumisen ennaltaehkäisyä 

   Aho, Minna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytteen tarkoituksena oli tutkia alisuoriutumista yleisesti ja selvittää, miten alisuoriutumista voitaisiin ennaltaehkäistä kohdeyrityksessä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selventää mm. työmotivaation, työhyvinvoinnin ...
  • Alkaisinko freelanceriksi? 

   Korpela, Heidi (2020)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli graafisen alan freelancer-työ. Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena oli kartoittaa freelancerina työskentelyn luonnetta. Toisena tavoitteena oli selvittää, minkälaiset yritysmuodot ...
  • Alkavan yrityksen markkinointisuunnitelma - Case: Relaxing Beauty Center 

   Hämäläinen, Sarianne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä markkinointisuunnitelma alkavalle yritykselle. Opinnäytetyössä yritys Relaxing Beauty Center on kauneudenhoitoalan palveluita tarjoava yritys, jota ei ole vielä perustettu. Yritys on ...
  • Alkoholijuoman tuotelanseeraus sosiaalisessa mediassa 

   Lohivesi, Petteri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia alkoholijuoman tuotelanseerausta sosiaalisessa mediassa. Työn toimeksiantajana on alkoholin maahantuontiin keskittynyt espoolainen yritys Astra Wines. Työssä haluttiin selvittää sosiaalisen ...
  • Alkolukko liikenneturvallisuuden parantamiskeinona 

   Salminen, Emmi-Helena (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Alkolukkolaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2008. Lailla vahvistettiin rattijuopumuksesta tuomitulle mahdollisuuden saada alkolukolla valvottu ajo-oikeus ehdottoman ajokiellon sijaan. Liikenne- ja viestintäministeriö on ...