Viitteet 2565-2584 / 13128

  • Haastattelut käyttäjätutkimuksena - Case: Helsinki Airport -mobiilisovellus 

   Asikainen, Minna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa haastatteluista käyttäjätutkimuksena ja siitä, mitä hyötyä on haastattelututkimuksen tekemisestä osana sovelluskehitysprojektia. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Finavia, ...
  • Haastattelututkimus Espanjan ja Suomen välisistä liikekulttuurieroista 

   Lehtinen, Annakaisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tänä päivänä yhä useampia henkilöitä kiinnostaa kansainvälisyys ja kansainvälisen työkokemuksen hankkiminen ulkomailta. Myös yhä useammat yritykset ovat kiinnostuneita etabloitumisesta ulkomaille, jolloin syitä ...
  • Haastavan lapsen kohtaaminen varhaiskasvatuksessa 

   Suomi, Piia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kuinka haastavasti käyttäytyvää lasta kohdataan varhaiskasvatuksessa. Opinnäytetyön pääkysymyksinä on, kuinka kasvattajat varhaiskasvatuksessa kohtaavat lapsen, joka käyttäytyy ...
  • Haasteena hiljainen tieto, kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle : Case: Yritys X Oyj 

   Pitkänen, Marjut (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle lähivuosina ja useat organisaatiot kohtaavat eläkehuippunsa jo tänä vuonna. Ilmiön seurauksena organisaatioiden on pohdittava millaisia vaikutuksia ilmiöllä saattaa olla sen toimintaan. ...
  • Haasteena kehityskeskustelu - esimies asiantuntijan työtyytyväisyyden edistäjänä 

   Taskinen, Kirsi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tutkimuksessa selvitettiin kehityskeskustelujen ja työtyytyväisyyden yhteyttä asiantuntijaorganisaatioissa. Tapausesimerkkinä tutkimuksessa toimi Kielikeskus, joka on Helsingin yliopiston organisaatioon kuuluva erillislaitos. ...
  • Haasteena pitkäaikaissäästämisen lakiuudistus Case Sampo Pankki Oyj 

   Salmiovirta, Antti (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Vuoden 2010 alussa voimaan astuneen pitkäaikaissäästämiseen liittyvän lakiuudistuksen myötä pankit sekä muut rahoituslaitokset saivat mahdollisuuden lanseerata omat tuotteensa verotuettuun vapaaehtoiseen eläkesäästämiseen. ...
  • HAASTEENA YHTEISTYÖ VANKILAN JA SOSIAALITOIMEN VÄLILLÄ : - kun asiakkaana on jälkihuollossa oleva nuori - 

   Korpelainen, Kristiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on vankilan ja sosiaalitoimen välinen yhteistyö, kun yhteisenä asiakkaana on jälkihuollossa oleva nuori rikoksentekijä. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millaista tämä yhteistyö on ja ...
  • Haasteet lapsiperheen arjessa ja auttamisessa neuvolan terveydenhoitajien näkökulmasta 

   Monte, Marianna; Wallin, Anna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Suomalainen neuvolajärjestelmä tukee merkittävästi pienlapsiperheiden arjen hyvinvoinnin tukemisessa. Lisäksi neuvoloiden resursseista ja toiminnan haasteista puhutaan paljon. Opin-näytetyömme tarkoituksena oli kuvailla ...
  • Haavahoidon helppous - Pikaopas haavojen hoitoon 

   Valve, Miika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä selkeä kuvallinen perusopas haavanhoidosta opiskelijoiden käyttöön. Opinnäytetyön tavoitteena oli perehdyttää opiskelijat erilaisiin haavanhoitotapoihin, haavanhoidon ...
  • Haavahoidon rakenteisen kirjaamisen ohje terveyskeskuksen vuodeosastolle 

   Kivikoski, Ville (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa haavahoidon rakenteisen tiedon kirjaamisohje Hyvinkään kaupungin terveyskeskusvuodeosasto 12:n käyttöön. Hyvinkään kaupunki oli siirtynyt rakenteiseen kirjaamiseen ...
  • Haavanhoito-ohjeistuksen malli 

   Asukka, Teemu; Kervinen, Jaakko; Ojala, Joona (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa yliopistosairaalan ortopedian vuodeosaston työntekijöiden kokemuksia siitä, että millainen haavanhoito-ohjeen malli palvelisi työntekijöitä parhaiten. Tutkimus toteutettiin ...
  • Haavanhoito-opas Espoonlahden terveysasemalle 

   Mäki, Eija; Erola, Eira; Holgeri, Mikko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Useimmiten sairaanhoidossa tavattavat haavat, erityisesti traumaperäiset, parantuvat kohtuullisen nopeasti ensimmäisten viikkojen tai kuukausien aikana. Haavan paranemisnopeus on suoraan verrannollinen elimistön kykyyn ...
  • Haavanhoito-opas Suursuon sairaalan osasto 10 henkilökunnalle 

   Kontsas, Heini; Miettinen, Veera (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa haavanhoito-opas Suursuon sairaalan osasto 10 henkilökunnalle. Oppaan tarkoitus on koota tietoa haavanhoidosta. Opinnäytetyön tavoite on kehittää ja yhtenäistää ...
  • Haavapotilaan ravitsemus ja vajaaravitsemusriskin tunnistaminen Hyvinkään sairaalan kirugian vuodeosastolla 

   Pennanen, Satu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa tietoa hyvästä ravitsemuksesta ja erityisesti haavapotilaan ravitsemuksesta sekä vajaaravitsemusriskissä olevan potilaan tunnistamisesta Hyvinkään sairaalan kirurgian ...
  • Haavapotilaan sähköinen hoitoketju Lohjan sairaanhoitoalueelle 

   Salmi, Riikka; Iivarinen, Maarit (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa haavapotilaan sähköinen hoitoketju Lohjan sairaanhoitoalueelle. Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella haavapotilaan hoitoketjusta selkeä ja käytännöllinen apuväline päivittäiseen ...
  • Haavapotilaiden vajaaravitsemusriskin seulonta plastiikkakirurgisella osastolla 

   Ylöstalo, Emmi; Numminen, Henna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin kvantitatiivisen tutkimuksen avulla vajaaravitsemusriskin esiintyvyyttä ja –laatua Töölön sairaalan plastiikkakirurgisella osastolla. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kyseisen ...
  • Haavoittuvuusanalyysi pk-yrityksessä : Case Richco Finland 

   Vuohio, Heidi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa yrityksen kannattavuus sekä kilpailukyky ja turvata toiminnan jatkuvuus sekä työntekijöiden hyvinvointi. Tämän projektityyppisen opinnäytetyön tavoitteena oli pyrkiä aloittamaan ...
  • Haavoittuvuusanalyysityökalu golfseuraympäristöön 

   Kotilahti, Jyri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Riskienhallinnan tarkoituksena on turvata liiketoiminnan kannattavuus ja kilpailukyky sekä työntekijöiden hyvinvointi. Riskienhallinnan yrityksessä voi aloittaa monella tavalla. Yksi kätevimmistä on PK-yrityksen ...
  • Hackathon as a platform for inbound open innovation − case study of a public hackathon 

   von Behr, Timo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   The objective of this thesis is to study the use of inbound open innovation in a context of a hackathon and provide development ideas on how to organize a successful hackathon. The research questions that guide the study ...
  • Hackathonilla kohti ketterää ajattelutapaa ja toimintamallia : Case Veikkaus 

   Jaatinen, Saija (2019)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli vahvistaa organisaation ketteryyttä yhteisenä ajattelutapana ja toimintamallina. Opinnäytetyön tutkimuksellisena tavoitteena oli selvittää, miten ketterää ajattelutapaa ja toimintaa voidaan ...