Viitteet 6654-6673 / 13041

  • Nagios-verkonvalvontaohjelmiston asennus ja käyttöönotto Laurea-ammattikorkeakoulussa 

   Gröning, Harri; Hernberg, Ilja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Nykypäivänä yritystoiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää on organisaation verkkojen sekä verkon palveluiden hyvä toimivuus. Erinäiset verkon ongelmat ilmenevät verkon käyttäjille verkon hitautena tai mahdollisesti jopa ...
  • Nainen huumeiden käyttäjänä - Päihdetyöntekijän silmin 

   Löfberg, Cassandra; Vuorikoski, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää tuoko naiseus erityispiirteitä huumeiden käyttöön ja jos tuo niin mitä. Opinnäytetyötä varten on haastateltu huumeita käyttävien naisten kanssa työtä tekeviä päihdetyöntekijöitä, ...
  • NAINEN ILMAN PAPEREITA : työntekijöiden kokemuksia paperittomista ja paperittoman kaltaisessa asemassa olevista naisista asiakkaina 

   Hällsten, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössäni tutkin paperittomien ja paperittoman kaltaisessa asemassa olevien naisten elämäntilanteita Suomessa. Paperittomiksi kutsutaan henkilöitä, jotka eivät oleskele maassa laillisesti, eivätkä näin ollen ole ...
  • ”Nainen on timantti” : Maahanmuuttajanaisten vanhemmuuden tukeminen Naapuriäiti-hankkeessa 

   Honkavaara, Johanna; Päivärinne, Karoliina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin osana Niceheart ry:n Naapuriäiti-pilottihanketta. Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmä, joka edistää naisten voimaantumista yhteisö tasolla. Tarkoituksena on vähentää ...
  • Naisasiakkaat autokorjaamossa 

   Järvinen, Anu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö tehtiin autokorjaamolle Autokorjaamo X. Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa autokorjaamopalvelua erityisesti naisasiakkaiden tarpeiden pohjalta. Toisena tavoitteena on tutustuttaa ja sitouttaa autokorjaamon ...
  • Naisena Perun maaseudulla : Naisten käsityksiä omasta sosiaalisesta asemastaan 

   Tamayo Hinojosa, Ana (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän tutkimuksen aiheena on naisena oleminen Perun maaseudulla ja se miten nämä naiset ymmärtävät ja tunnistavat heidän identiteettiinsä ja sen muotoutumiseen vaikuttavat tekijät. Tätä muotoutuvaa identiteettiä tutkitaan ...
  • Naiset ja tytöt henkirikoksen tekijöinä ja uhreina 

   Havinmaa, Heidi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää naisten ja tyttöjen henkirikollisuutta Suomessa. Työssä tutkittiin, minkälaisten henkirikosten uhreiksi naiset ja tytöt joutuvat ja minkälaisia henkirikoksia he tekevät. Työssä ...
  • Naiseus gynekologisen potilaan postoperatiivisessa ohjauksessa ‎ : ‎— potilaiden ja hoitajien kokemuksia ‎ 

   Koponen, Janna; Koponen, Sara; Rekola, Marjaana (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   ‎‎Opinnäytetyö on osa Laurea-ammattikorkeakoulun ja HUS:n HYKS -naistentautien ja synnytysten ‎toimialan hoitotyön laadunkehittämishanketta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tietoa ‎gynekologisen potilaan postoperatiivisesta ...
  • Naiseus somalialaisessa kulttuurissa : muistelua moniaistisessa tilassa 

   Rage, Deqo; Kahim, Samah (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö toteutettiin Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoimassa Aistien – Avoimia op-pimisympäristöjä kehittämässä -hankkeessa. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys tarkastelee naiseuden merkitystä somalialaisessa ...
  • Naisille suunnatun hyvinvointiverkoston kehittämisprosessi : - Case Red Events Wellness 

   Hurskainen, Lotta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena on naisille suunnatun hyvinvointiverkoston kehittämisprosessi. Opin-näytetyön tavoitteena on selvittää, millä tavoin naiset haluavat verkostoitua, liikkua yhdessä ja pysyä samalla hyvässä kunnossa. ...
  • Naisjohtajan urakehitykseen vaikuttavat tekijät 

   Heiskanen, Noora (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat naisjohtajan urakehitykseen pankissa, josta tässä työssä käytetään nimeä Pankki X. Urakehitykseen vaikuttavia tekijöitä käsitellään neljällä eri tasolla. ...
  • Naisjohtajien koulutusohjelman vaikutukset Nordeassa 

   Sjölund, Johanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan Nordean pankkikonsernissa järjestettyjä naisjohtajien koulutusohjelmia ja niiden vaikutuksia organisaatiossa. Tutkittavia asioita ovat muun muassa koulutukseen osallistuneiden palkkauksen ...
  • Naisjohtajuuden piikkilanka-aidat ja tikapuut 

   Kurkela, Essi; Rantalainen, Mira (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä haluttiin selvittää syitä siihen, miksi naiset kohtaavat uransa varrella lasikattoja ja miksi naisjohtajia on liike-elämässä niin vähän. Lasikatolla tarkoitetaan organisaatioissa pitkään vallinnutta ...
  • Naisjohtajuuden urapolun haasteet 

   Lagerblom, Rosalotta (2019)
   Tämän tutkimuksen tarkoitus on tutkia naisjohtajuuden urapolun haasteita. Tämä opinnäytetyö käsittelee nykypäivänä paljonkin puhuttavaa naisjohtajuutta kokonaisuutena, sen sisällä pitämiä ennakkoluuloja ja vaikutuksia ...
  • Naisjohtajuus : Naiseuden voimavara johtajuudessa 

   Fagerholm, Petronella (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Laurea-ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Laurea Lohja Liiketalouden koulutusohjelma Petronella Fagerholm Naisjohtajuus: Naiseuden voimavara johtajuudessa Vuosi 2013 Sivumäärä 49 Työn ...
  • Naiskansanedustajien työhyvinvointi : työn ja perhe-elämän yhdistämisen haasteet sekä niiden vaikutus työhyvinvointiin 

   Aromäki, Eveliina; Kare, Maria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia naiskansanedustajien työhyvinvointia sekä työ- ja perhe-elämän yhdistämisen haasteiden vaikutusta siihen. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat perheelliset naiskansanedustajat, joita ...
  • Naisliikematkailija hotellin asiakkaana, Case: Radisson Blu Marina Palace Hotel Turku 

   Lehtonen, Milla (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ja parantaa hotellin palveluja ja tuotteita naisliikematkailijoiden näkökulmasta. Jotta naisliikematkailijat pystyttäisiin tulevaisuudessa huomioimaan paremmin, haluttiin ...
  • Naisten brändivaateliikkeen menestymisen edellytykset Lahdessa 

   Kemppi, Solja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee yrittäjyyttä ja menestymisen edellytyksiä Lahdessa. Huomiota kiinnitetään niin maailmantalouden tilanteeseen kuin kaupungissa tällä hetkellä toimiviin brändivaateliikkeisiin. Menestymisen ...
  • Naisten ja miesten eroavaisuudet suhtautumisessa sydänsairauteensa 

   Niemi, Sanna; Horttanainen, Johanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää naisten ja miesten eroavaisuuksia suhtautumisessa omaa sydänsairauttaan kohtaan. Tarkoituksena oli kartoittaa, minkälaisia muutoksia he ovat sairastuttuaan tehneet elintavoissaan ...
  • Naisten matka johtajuuteen ja osakkuuteen asianajotoimistossa 

   Levänen, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä haluttiin selvittää syitä siihen, miksi naisia on edelleen niin vähän osakkaina isoissa asianajotoimistoissa. Työssä haluttiin erityisesti etsiä vastausta siihen, mitkä tekijät edesauttavat naisten nousua ...