• PENG-ANALYYSI ALUETIETOJÄRJESTELMÄN NETTOHYÖTYVAIKUTUKSISTA : Pyörteen jatkotutkimushanke: kuvantaminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella 

   Hallipelto, Pirjo; Lepistö, Mervi; Nuutinen, Pasi; Paasovaara, Seija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Hyvinkään sairaanhoitoalueella toteutettiin vuosina 2002 – 2005 laaja Laurea-ammattikorkeakoulun ja julkisen terveydenhuollon seudullinen kehittämishanke. Peng-analyysi aluetietojärjestelmän nettohyötyvaikutuksista tehtiin ...
  • Laurea-ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityshautomo 1996 - 2006 

   Heinonen, Hilkka; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Laurea-ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityshautomo on toiminut 10 vuotta. Yrityshautomo perustettiin laman jälkeiseen tilanteeseen, jossa väestön palvelujen tarve lisääntyi, mutta kuntien mahdollisuudet ...
  • VANKEINHOITAJAT MUUTOKSEN TIELLÄ : Näkökulmia vankeinhoidon henkilöstön muutosmielipiteisiin alan lehdissä vuosina 1965 - 2003 

   Salomäki, Leena; Tiihonen, Päivi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Vankeinhoitajat muutoksen tiellä -julkaisu on tutkimus vankeinhoidon henkilöstön suhtautumisesta alan muutoksiin vuosina 1965 – 2003. Tutkimusaineisto on kerätty vankeinhoitoalan lehdistä ja on koostunut pääosin ...
  • Clinical Needs and Current Standards for Operating Room Air 

   Liljeblad, Teija-Kaisa (VTT - Technical Research Centre of Finland, 2006)
   The purpose of this presentation is to introduce some of the current Finnish and international standards for operating room air and critically discuss their implications to aseptic practices aiming to minimize particle ...
  • Oviympäristö rakennusurakassa 

   Heiniö, Heidi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Oviympäristön urakointiin liittyy useita toimijoita ja järjestelmiä. Mikäli rakentaminen aloitetaan puutteellisilla suunnitelmilla, on kustannuksia runsaasti lisäävien lisä- ja muutostöiden todennäköisyys suuri. Urakoiden ...
  • Vaarallisten aineiden sensorijärjestelmän teoreettinen pilotointihanke : case: Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos 

   Kauranen, Iida (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   The industrial processing, manufacturing, storing and transporting of hazardous substances always brings about a threat of an accident. This sets special demands for rescue work such as the protection of the rescue personnel, ...
  • Puhevammaisten tulkkipalvelun laatu : Käyttäjän ääni kuuluville 

   DeTienne, Saara; Haikara, Pirjo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena on tutkia, millaisia kokemuksia ja toivomuksia puhevammaisilla henkilöillä itsellään on puhevammaisten tulkkipalvelun laadusta. Tavoitteenamme on lisäksi löytää vastauksia siihen, kuinka ...
  • Varusmiesyksikön evakuointiharjoitus rakennusta uhkaavassa tulipalotilanteessa 

   Kelo, Jarno (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää varusmieskoulutusta antavan perusyksikön palo- ja pelastuskoulutuksen varusmiehille antamia valmiuksia toimia rakennusta uhkaavassa tulipalotilanteessa. Oppinäytetyön ...
  • Turvallisuusjohtamisen integrointi tasapainotettuun arviointiin : näkökulma tasapainotettuun turvallisuusjohtamiseen 

   Viljamaa, Janne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Suurimmassa osassa suomalaisista yrityksistä turvallisuus nähdään yhtenä yritystoi-mintaa tukevana toimintona. Monet turvallisuusasiantuntijat puhuvat siitä, kuinka tur-vallisuus ja erityisesti turvallisuusjohtaminen tulisi ...
  • Yksityiset turvallisuuspalvelut kriisinhallinnassa : mahdollisuus vai utopiaa? 

   Bourdache, Kaci; Häkkinen, Sanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia ja uhkia, jotka liittyvät yksityisten turvallisuuspalvelujen hyödyntämiseen kriisinhallintaoperaatioissa. Tutkimuksen aihe on lähtöisin puolustusministeriöstä. ...
  • Standardityökalu turvasuojaukseen 

   Haapamäki, Katja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen ja työelämälähtöinen turvasuojaukseen liittyvä kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena oli luoda turvasuojausta koskevien standardien koulutusmateriaalia, jota voitaisiin hyödyntää ...
  • Ulkoasiainhallinnon henkilöstön turvallisuuskoulutuksen tarve 

   Tammi, Päivi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mistä aiheista ulkoasiainhallinnon henkilöstö omien näkemystensä mukaan tarvitsee turvallisuuskoulutusta. Lisäksi tutkimuksen avulla haluttiin hahmottaa henkilöstön ...
  • Julkisten palvelujen uudet tuotantotavat 

   Rannisto, Pasi-Heikki; Pento, Tapio; Vedenkannas, Matti; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   Suomalaiset julkiset palvelut hakevat uutta muotoaan. Hyvinvointivaltion myötä kuntien tehtäväksi on tullut lukuisten kansalaisille tarjottavien palvelujen tuottaminen. Palvelujen laajuus sekä määrällisesti että laadullisesti ...
  • Laurea-ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmatyön arviointi : Loppuraportti 30.3.2007 

   Auvinen, Pekka; Mäkelä, Jarmo; Peisa, Seppo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   Laurea-ammattikorkeakoulussa on toteutettu perusteellinen ja laaja opetussuunnitelmauudistus, joka käynnistyi vuonna 2004. Keskeisenä syynä uudistusprosessin käynnistämiseen oli pyrkimys saada opetussuunnitelmat vastaamaan ...
  • Osaamispohjainen opetussuunnitelma Laureassa 

   Kallioinen, Outi; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   Laurealla on metropolialueen korkeakouluyhteisössä merkittävä yhteiskunnallinen rooli toimintaympäristöönsä lisäarvoa ja osaamista tuottavana sekä vaikuttavana tutkivana kehittäjänä. Alueella toimii merkittävä korkeakoulujen, ...
  • Kasvava hevosala : Hevosalan kehitysnäkymiä Suomessa 

   Pussinen, Sirpa; Korhonen, Jukka; Pölönen, Ilpo; Varkia, Rauni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   Hevosala on yksi maaseudun kasvavista elinkeinoista. Monipuolinen hevosala tarjoaa mahdollisuuksia niin ammattimaiseen yritystoimintaan kuin harrastukseen. Yritys- ja harrastustoiminnan yleistymisen myötä on hevosalan alue- ...
  • Under a Bright Star : Conceptualisation of Polytechnic Internationalisation, a Case study 

   Mattila, Paula (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   The boom in the internationalisation of education started somewhere at the beginning of the 1990s and seems to have no end. In the process of this study author has tried to shed light on what was understood by higher ...
  • Refurbishing Elderly Care : Strategy of Cost Efficiency in Theory and Practice 

   Erjanti, Helena; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   This publication contains the presentations held during the Second Finland-Sendai Seminar in September 2006, discussing the total cost efficiency and profitability of health and social services in Japan and Finland. ...
  • Learning by Developing 

   Raij, Katariina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   This article examines the various stages of the Learning by Developing process adopted by Laurea University of Applied Sciences. The article is based on ongoing research. The Learning by Developing model is based on a ...
  • The Competence-Based Curriculum at Laurea 

   Kallioinen, Outi; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   In the higher education arena of the Helsinki metropolitan area, Laurea plays a significant societal role as a research-oriented developer that produces added value and competence for its operating environment and influences ...