• CRM-järjestelmän hyödyt ja haitat: Case ICT-alan yritys 

   Äikäs, Kasperi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön aiheena on tutkia CRM-järjestelmän hyötyjä ja haittoja ICT- alan pienyrityksessä. Työn tarkoituksena on perehtyä suomalaisen ICT-alan yrityksen käyttämään CRM- eli asiakkuudenhallinta ...
  • Digitaalisten palveluiden kartoitus – Case Laurea-ammattikorkeakoulu 

   Lähdeaho, Sami; Liukkonen, Petteri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Laurea-ammattikorkeakoulun henkilökunnan digitaalisten palveluiden tilannetta. Työn tilaajana oli Laurea ServiceDesk. Työn tavoitteena oli antaa kehitysehdotuksia Laurean digitaalisiin ...
  • Ekologisuus ja kestävä kehitys Suomen tapahtumissa 2021 Case: Factor Nova Oy 

   Kivistö, Linda (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Työn tavoite oli tutkia, miten tapahtumayritys Factor Nova Oy:n asiakasyritysten ja alihankkijoiden mielestä ekologisuus ja kestävä kehitys näkyvät tulevissa Factor Novan Suomessa järjestämissä tapahtumissa seuraavan 2 ...
  • Etätyön mahdollisuudet ja tutkimustulosten soveltaminen Etäpalveluun 

   Viitanen, Timo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö käsittelee toimeksiantajayrityksen uutta Etäpalvelu-nimistä palvelumahdollisuutta. Toimeksiantaja on innovatiivisten teknologioiden, ratkaisujen ja asiantuntijapalveluiden toimittaja. Yrityksen liiketoimintasektoreita ...
  • GDPR:n vaikutukset yhdistyksen toimintaan — Case Opintokeskus Visio 

   Farin, Antero; Karisto, Linda (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa toimeksiantajamme, Vihreä Sivistysliitto ry:n Opintokeskus Vision, haasteita ja muutoksia toimintatavoissa tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen. Opinnäytetyö keskittyy ...
  • Google Appsin hyödyt ja haitat yrityksessä 

   Vähäkari, Kalle (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön aiheena on tutkia Googlen yrityksille suunnatun Google Apps – paketin hyötyjä ja haittoja grafiikka-alan yrityksen käytössä. Paketti on laajassa käytössä yrityksen jokapäiväisessä ...
  • Henkilöarviointimenetelmiä rekrytoinnissa 

   Ripatti, Henri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työssä tarkastellaan työelämässä käytettäviä henkilöarviointimenetelmiä tarkoituksena saavuttaa pohjatietämys henkilöarvioinnin psykologiselta osa-alueelta. Henkilöarviointimenetelmät ovat osa rekrytointiprosessia ja ...
  • Henkilöstöpalveluyrityksen tuotannon rekrytointiprosessien kehittäminen 

   Joulamo, Sami (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoite oli saada yritys x:lle yhtenäinen rekrytointiprosessi, jossa kaikki eri toimialoilla toimivat HR-koordinaattorit pystyisivät tekemään työnsä yhden ohjeistuksen mukaisesti. Teoriaosuudet, jotka ...
  • Hok-Elannon Internet-sivujen uudistuksen kehittämisideat 

   Jokinen, Susanna; Nousiainen, Anne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Hok-Elannolle kehittämisideoita tulevaan Internet-sivujen uudistukseen. Työ toteutettiin yhteistyössä toimeksiantajan eli Hok-Elannon kanssa. Opinnäytetyön tietoperusta muodostui ...
  • ISAE 3402:n noudattaminen palkanlaskennan osalta yrityksessä X 

   Bulando, Irina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miten ISAE 3402:ta noudatetaan palkanlaskennan osalta yrityksessä X. Opinnäytetyön tutkimus oli toimeksianto yritykseltä X, joka toimii taloushallinnon, HR:n ja palkanlaskennan ...
  • Kauppakeskuksen mobiilisovelluksen asiakastyytyväisyystutkimus 

   Lainio, Aleksi; Rémy, Anton (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kauppakeskuksen mobiilisovelluksen kanta-asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kanta-asiakkaiden tyytyväisyyttä mobiilisovelluksen ...
  • Kelan henkilöstön osaamiskartoitus 

   Timantti, Hannu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Kelan toimihenkilöiden tietämys saavutettavuudesta, verkkosisällön saavutettavuusohjeesta ja osittain avustavista teknologioista. Tutkimuksella selvitettiin Kelan henkilöstön ...
  • Kenttähenkilöstön näkemyksiä Romanien hyvinvointitutkimuksen (Roosa) tiedonkeruun hyvistä käytännöistä ja haasteista 

   Wallinheimo, Miisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aihe muotoutui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tarpeesta saada tietoa Suomen romaniväestön Romanien hyvinvointitutkimuksen (Roosa) tiedonkeruusta. Romanien hyvinvointitutkimus (Roosa) on Terveyden ...
  • Ketjuostajan valmennusmateriaali Lehtipiste Oy:lle 

   Sjöholm, Anja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli valmennusmateriaalin tuottaminen Lehtipiste Oy:lle. Val-mennusmateriaalia käytetään tukimateriaalina Lehtipisteen asiakkaiden opastuksessa sekä Lehtipisteen organisaation materiaalipankkina ...
  • Käytettävyystutkimus Motorola PSION EP10-käsipäätelaitteelle Case: ABB Oy, Drives Service 

   Sjöholm, Mikko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli käytettävyystutkimus Motorola PSION EP10-käsipäätelaitteelle ABB Oy:n Drives Service varastolla. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää laitteeseen liittyviä käytettävyysongelmia ja saada ...
  • Käytettävyystutkimus Motorola WT4090-päätelaitteelle 

   Abucar, Ibrahim (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on käytettävyystutkimus UPS:n käyttämään Motorola WT4090-päätelaitteelle. Tutkimuksen päätarkoituksena oli tutkia, mitä käytettävyysongelmia esiintyy päätelaitteen käytössä. Tutkimuksen toisena ...
  • Käytettävyystutkimus: case Laurea Link 

   Alatalo, Verneri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön päällimäisenä tavoitteena oli tuottaa tietoa haastatteluista ja havainnoinnista käyttäjätutkimuksen metodeina, sekä antaa lukijalle käsitys käytettävyydestä käsitteenä. Teoriatietojen pohjalta toteutettiin ...
  • Lapsen ja aikuisen välinen sanaton viestintä esiopetusryhmässä 

   Kanniainen, Katja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni aiheena on lapsen ja aikuisen välinen sanaton viestintä esiopetusryhmässä, ja kyseessä on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimus kuuluuu osana VKK-metro - hankkeeseen, joka on pääkaupunkiseudun ...
  • Majoituspakettien kehittäminen Original Sokos Hotel Lappeelle 

   Hedman, Anna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö perustuu Original Sokos Hotel Lappeen toimeksiantoon. Opinnäytetyössä pyrittiin löytämään ehdotuksia hotellin uusiksi majoituspaketeiksi asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Original ...
  • Sisäisen asiakastyytyväisyyden selvittäminen sekä asiakaskokemuksen kehittäminen : case: yritys-x:n talouspalvelut 

   Elsilä, Jere (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni tutkimuksen aiheena oli yritys-X:n sisäisten asiakkaiden tyytyväisyys Talouspalveluiden tuottamiin palveluihin. Asiakastyytyväisyys on todella tärkeä osa yrityksen toimintaa, sillä ilman tyytyväisiä asiakkaita ...