Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

  • Games and apps for health and wellbeing - Hankkeen toimintaa ja tuloksia 

   Härkönen, Anja; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Inspiroi 3 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Games and Apps for Health and Wellbeing -hanke toteutettiin 1.1.2015–31.12.2017 välisenä aikana. Hankkeen tavoitteena oli edistää pelialan yrittäjyyttä sekä kehittää uusia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä sovelluksia ...
  • Gasopti – Kaasujen hallinnan älykkäät sovellukset biojalostamo- ja vesiprosesseissa 

   Kopra, Riku; Käyhkö, Jari; Linnanen, Teijo; Kärkkäinen, Kari; Pappinen, Antti; Soininen, Hanne; Saario, Tiina; Hiltunen, Yrjö; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Kehittää 113 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2020)
   Projekti jakautui kahteen osioon (sellutehtaan kuitulinja sekä biokaasulaitos), joita yhdisti kaasumaisten aineiden mittaus, analysointi ja tutkimus. Tässä julkaisussa on esitetty pääaihealueiden tärkeimmät osa-alueet ...
  • Geotermisen lämmöntuotannon mahdollisuudet kaukolämpöalalla 

   Hänninen, Timo (2020)
   Kaukolämpö on perinteisesti tuotettu polttolaitoksissa yhdessä tai erikseen sähköntuotannon kanssa. Kansallinen ja globaali ongelma on ilmaston lämpeneminen. Lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen on ...
  • Gerastenian ennaltaehkäisy ja tunnistaminen : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Kuisma, Kalle-Axeli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen keinoin selvittää miten gerasteniaa voidaan ennaltaehkäistä ja tunnistaa. Gerastenia on normaaliin ikääntymiseen kuulumaton, elimistön stressinsietokykyä heikentävä ...
  • Geriatrisen arviointi- ja kuntoutusyksikön toiminnan kehittämisen kuvaus ja arviointi 

   Tevana, Laura (2020)
   Suomen väestörakenne muuttuu suurten ikäluokkien eläköityessä. Ikääntyneiden osuus kasvaa vanhemmissa ikäluokissa samaan aikaan, kun syntyvyys ja kuolleisuus laskevat. On pystyttävä vastaamaan iäkkäämmän väestön tarpeisiin. ...
  • Geronomiopiskelijoiden kehitysnäkemykset liikunnan toteutumisesta vanhustyön eri toimintaympäristöissä 

   Nurmi, Nora; Inkilä, Päivi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun gerono-miopiskelijoiden havaintoja siitä, mitkä tekijät vaikuttivat liikunnan työmenetelmien käyttöön vanhustyön toimintaympäristöissä ja minkälaisia ...
  • Gigantti Kouvolan uuden myyjän perehdyttämisopas 

   Retjunskij, Nikita (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia mahdollisimman helppolukuinen sekä ytimekäs perehdyttämisopas uusille myyjille Gigantti Kouvola / Kimmo Kuokkanen Oy:lle. Toimeksianto perehdyttämisoppaan laatimiseen tuli Gigantti ...
  • Gisgro-tietojärjestelmäprojektin lisäarvo HaminaKotkan satamassa 

   Kuitunen, Ville (2019)
   Digitalisaatio on voimistuva trendi satamissa. Konkretiaa on kuitenkin nähty toistaiseksi vähän konservatiivisessa satamaympäristössä. HaminaKotka Satama Oy investoi satama-alueen 3D-mallinnukseen ja kehittää yhdessä VRT ...
  • GNS3 for network emulation 

   Fomin, Maxim (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   This study was performed to determine possible usage cases of virtual networks. Modern network professionals are in need of evaluating and testing of different networking condi-tions. While it is possible to implement all ...
  • Graafisten opasteiden suunnittelu uimahalleihin ja urheilukentille 

   Posti, Matias (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella yhteistyötaholle, Kotkan kaupungin Puistotoimen tekniselle osastolle, uimahalleihin ja urheilukentille selkeitä ja ymmärrettäviä graafisia opasteita kirjoitettujen ohjetekstien ...
  • GREEN KEY AS A CUSTOMER MOTIVATIONAL FACTOR FOR CHOOSING A HOTEL 

   Yurova, Tatiana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   This thesis is connected to customers` motivation in choosing a hotel: influence of Green Key. The main goal of the thesis was to determine the influence of the Green Key of hotel customers` motivation. The objective of ...
  • GREEN KEY AS A MOTIVATING FACTOR FOR STAFF LOYALTY AND SATISFACTION 

   Mozgov, Maxim (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis is connected to staff motivation: which kind of motivation tools motivate employees, and does the Green Key motivate employees to work in the organization which is holding this eco label. The main goal of the ...
  • Haastava käyttäytyminen ja vuorovaikutus kehitysvammaisen kanssa – Opas kehitysvammaisen kohtaamiseen 

   Jaatinen, Anna; Mononen, Marjaana (2019)
   Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Itä-Savon sairaanhoitopiirin alaisuudessa toimivan Mäntykodin kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Mäntykodille opas kehitysvammaisen kohtaamiseen. Tavoitteena oli lisätä ...
  • HAASTAVA, PALKITSEVA IMETYS -opaslehtinen imetyksen ongelmiin 

   Kukkonen, Rosa; Silventoinen, Iina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomessa on julkaistu vuonna 2016 uudet ravitsemussuositukset, joiden mukaan täysimetystä suositellaan 4–6 kk ikään asti. Tilastot kuitenkin kertovat, että vain 14 % äideistä täysimettää Suomessa 4 kk ikään asti, ja 6 kk ...
  • Haavanhoidon keskittämisen malli: Moniammatillisen haavavastaanoton kehittäminen Essotessa. 

   Pesonen, Marjut; Laatikainen, Kirsi (2020)
   Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) strategian mukaisesti väestölle tarjottavien palvelujen tulee olla laadukkaita ja vaikuttavia. Essoten alueella ei kuitenkaan ole olemassa yhtenäistä ...
  • Hackstructor : Studying Platform for Cybersecurity 

   Paavolainen, William (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   The primary objective of this thesis was to create a virtual cybersecurity-oriented self-study platform for students. The platform had to be clear, easy to navigate, and future development had to also be taken into ...
  • Haglundin kantapään esiintyvyys ja ennaltaehkäisy : Kysely Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian hiihtäjille 

   Heiskanen, Terhi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä tutkimus Haglundin kantapään esiintyvyydestä ja sen muodostumisen syistä. Haglundin kantapäällä tarkoitetaan akillesjänteen kiinnityskohdasta hieman ulospäin kasvavaa luukasvua ...
  • Hahmosuunnittelu osana lastenkirjan kuvittamista 

   Reko, Tiina (2020)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee hahmosuunnittelua osana lastenkirjan kuvittamista. Työssä tutkitaan ensisijaisesti, miten mielenkiintoisia hahmoja suunnitellaan. Alakysymyksenä on, miten hahmot vaikuttavat tarinankerrontaan. Työ ...
  • Haittoja vähentävä päihdetyö : Huumeidenkäyttäjien mielipiteet ainetunnistuspalvelusta 

   Toikka, Tanja; Manninen, Meri-Tuulia (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli ryhtyä selvittämään, millaista ainetunnistuspalvelua huumausaineiden käyttäjät Suomessa hyödyntäisivät. Ainetunnistusta on pyritty tuomaan osaksi Suomen haittojen vähentämiseen pyrkivää ...
  • Hajautetun jäähdytysjärjestelmän energiatehokkuuden optimointi 

   Smolander, Tero (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selventää jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun tarvittavia tietoja ja tarkastella mahdollisia energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä parantavia tekijöitä. Työ on rajattu ...