Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vertaistuutoroinnin kehittäminen 

   Ylönen, Elina; Vissel, Eeva (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteen on yhtenäistää ja kehittää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vertaistuutorointia. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun fuusion myötä tuutorointi on ollut ...
  • Kaakkois-Suomen linnoitukset : Historia ja myöhempi käyttötarkoitus 

   Sokura, Eveliina; Niiranen, Jenna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota yhteen tietoa Kaakkois-Suomen linnoitusten historiasta ja niiden nykytilanteesta. Pääpaino on linnoitusten historia Venäjän vallan aikana ja linnoitusten esittely. Työn tavoitteena on, ...
  • Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston nuorten palvelut ja palveluihin ohjaus 

   Liutu, Janita; Kansikas, Jonna (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston nuorille tarjottaviin palveluihin sekä perehtyä niiden nykytilanteeseen asiantuntijatyön näkökulmasta. Kaakkois-Suomen TE-toimistolla ...
  • Kaakkois-Suomen työ-ja elinkeinotoimiston rekrytointipalveluiden kehittäminen työnantaja-asiakkaille 

   Lindeman, Susanna (2020)
   Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus selvittää Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston rekrytointipalvelujen toimivuus sekä tunnettuus työnantaja-asiakkaiden näkökulmasta. Työ- ja elinkeinotoimistolla on monipuolisesti ...
  • Kaakon kätketyt aarteet 

   Lehtinen, Laura
   Xamk Kehittää (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kaakon kätketyt aarteet on Miljöömatkailu-hankkeen julkaisu, joka pyrkii edistämään kulttuuriperintöarvoja vaalivaa matkailun kehittämistä. Hankkeen neljä kohdetta Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Maailmanperintökohde ...
  • Kaapelikanavien koordinointi- ja kartoitusohjelman pilotointi 

   Kuoppala, Ville (2020)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää ArcGIS-sovellustuoteperheen soveltuvuutta kaapelikanavien kartoittamiseen ja koordinointiin Nesteen Kilpilahden jalostamolla. Perusteena kyseisen järjestelmän hankinnalle oli ...
  • KAASUN SIIRTOVERKOSTON TUOTANNON OPTIMOINTI 

   Lonka, Jarno (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Gasum Oy:lle toiminnot, joiden avulla voidaan optimoida luonnonkaasun siirtoverkoston kaasukompressorien tuotantoa. Tavoitteena oli parantaa kaasunsiirron tuotannollista tehokkuutta ...
  • Kaasunpaluujärjestelmien käyttö suomalaisissa satamissa öljytuotealusten lastioperaatioiden aikana 

   Luhio, Anna (2020)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään kaasunpaluujärjestelmien käyttöön suomalaisissa satamissa öljytuotealusten lastioperaatioiden aikana. Opinnäytetyö koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäisessä esitellään kaasunpaluu ...
  • Kabotaasisäädösten muutoksien vaikutukset Suomen kuorma-autoliikenteeseen 

   Lehikoinen, Mirva (2019)
   Tällä opinnäytetyöllä ei ole virallista toimeksiantajaa. Tutkielman tarkoituksena oli sel-vittää, miten laillisen kabotaasiliikenteen tulevat lakimuutokset vaikuttavat kotimaan kuorma-autoliikenteeseen ja alan toimijoiden ...
  • Kahden puisen hautamuistomerkin konservointi 

   Hyvönen, Reeta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli konservoida kaksi puista hautamuistomerkkiä ja tutkia hautamuistomerkkien historiaa Suomessa sekä vanhojen hautamuistomerkkien tilannetta nykypäivänä. Työn tilaajana toimi Poikilo–museot. ...
  • KAIHIPOTILAAN PRE- JA POSTOPE-RATIIVINEN OHJAUS : Ohjausvideo kaihileikkaukseen tuleville potilaille 

   Eriksson, Anna; Roti, Heidi; Suominen-Jalo, Siru (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Kaihin suurin aiheuttaja on ikä, siksi se on yleisin näkötarkkuutta heikentävä sairaus. Yli 65- vuotiaista kolmanneksella on jonkinlaista kaihimuutosta silmissä. Suomessa vuonna 2008 tehtiin 46 951 ...
  • KAIKKI OK? : Nuorten kokemuksia Kotkan Ohjaamosta 

   Jokela, Tanja; Autio, Niina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee Ohjaamo-toimintaa, joka tarjoaa matalan kynnyksen periaatteella ohjausta ja neuvontaa alle 30-vuotiaille nuorille. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia nuorten kokemuksia Kotkan Ohjaamosta sekä ...
  • KAIKU - Kaiutininnovaatiosta konseptiksi: Langaton puukaiutin ja pyöräteline 

   Åberg, Minna-Maaria (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella toimiva, uudenlainen langaton puu-kaiutinkonsepti. Ideana oli luoda kaiutinkonsepti, jolla pyrittiin löytämään uusia muotoilul-lisia mahdollisuuksia ja toiminnallisuuksia ...
  • Kaksoisdiagnoosipotilaiden päihdehoitotyö mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhdistämisen jälkeen 

   Väisänen, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa kaksoisdiagnoosipotilaiden hoidosta sen edelleen kehittämisestä. Erityisesti tutkimuksessa keskityttiin kaksoisdiagnoosipotilaiden päihdehoitotyöhön. Kaksoisdiagnoosipotilaalla ...
  • Kaksosten yksilöllinen kohtaaminen neuvolassa vanhempien kokemana 

   Kaydi, Ina-Maria; Kärki, Krista; Väisänen, Satu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esille kaksosperheen vanhempien näkemys ja kokemus siitä, kuinka yksilöllinen kohtaaminen ja yksilöllisyyden tukeminen toteutuvat kaksoslasten kohdalla neuvolan määräaikaistarkastuksissa. ...
  • Kaksosten yksilöllisyyden tukeminen päivähoidossa 

   Karttunen, Irene (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkitaan, miten päivähoidon kasvattajat tukevat ja huomioivat kaksosten yksilöllisyyden osana päivähoidon arkea ja erilaisissa arjen tilanteissa. Opinnäytetyössä käsittelen kaksosuutta ja sen merkitystä ...
  • Kalanterin kuumaöljykattilan optimointi 

   Savurinne, Pekko (2020)
   Opinnäytetyö tehtiin metsäteollisuuden alan yrityksen UPM Communication Papers Oyj:n toimeksiannosta. Energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys ovat nousevassa roolissa tämänhetkisessä maailmantilanteessa, joten fossiilisten ...
  • Kalevankangas nyt ja tulevaisuudessa Paikkatietoperustainen katsaus ja käyttäjäkysely 

   Kuuluvainen, Viljo; Rinne, Tiina; Heikkinen, Marianne
   Xamk Kehittää 120 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2020)
   Kalevankangas on liikunnan ja vapaa-ajan alue Mikkelissä. Kaupungin kehittämisalustaksi määritellystä alueesta kehitetään hyvinvointi- ja elämyspalvelujen keskittymää, jossa on vireää yritystoimintaa sekä tutkimus-, ...
  • Kallistuman vaikutus painolastitoimintoihin ja peilauksiin : Ecocoasterit ms Eeva ja ms Mirva 

   Palander, Kalle (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työssä tarkastellaan painolastitankkien tyhjentymistä ja täyttymistä ja sitä, miten aluk-sen asento niihin vaikuttaa. Painolastitankkien rakenteen ja aluksen asennosta johtuen tankkien tyhjäksi saaminen on vaikeaa ja ...
  • Kampuskahvitus valikoiman kehittäminen : Ruokatuotteen tuotekehitys 

   Ylönen-Bajrami, Jenni; Marttinen, Oona (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyömme on tuotekehitysprosessi, jonka tarkoituksena on kehittää uusia tuotteita Ravintola Tallin käyttöön tulevalle kahvitusvalikoiman listalle. Opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö. Työn toimeksiantajana ...