• Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vertaistuutoroinnin kehittäminen 

   Ylönen, Elina; Vissel, Eeva (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteen on yhtenäistää ja kehittää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vertaistuutorointia. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun fuusion myötä tuutorointi on ollut ...
  • Kaakkois-Suomen linnoitukset : Historia ja myöhempi käyttötarkoitus 

   Sokura, Eveliina; Niiranen, Jenna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota yhteen tietoa Kaakkois-Suomen linnoitusten historiasta ja niiden nykytilanteesta. Pääpaino on linnoitusten historia Venäjän vallan aikana ja linnoitusten esittely. Työn tavoitteena on, ...
  • Kaakon kätketyt aarteet 

   Lehtinen, Laura
   Xamk Kehittää (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kaakon kätketyt aarteet on Miljöömatkailu-hankkeen julkaisu, joka pyrkii edistämään kulttuuriperintöarvoja vaalivaa matkailun kehittämistä. Hankkeen neljä kohdetta Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Maailmanperintökohde ...
  • KAASUN SIIRTOVERKOSTON TUOTANNON OPTIMOINTI 

   Lonka, Jarno (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Gasum Oy:lle toiminnot, joiden avulla voidaan optimoida luonnonkaasun siirtoverkoston kaasukompressorien tuotantoa. Tavoitteena oli parantaa kaasunsiirron tuotannollista tehokkuutta ...
  • Kabotaasisäädösten muutoksien vaikutukset Suomen kuorma-autoliikenteeseen 

   Lehikoinen, Mirva (2019)
   Tällä opinnäytetyöllä ei ole virallista toimeksiantajaa. Tutkielman tarkoituksena oli sel-vittää, miten laillisen kabotaasiliikenteen tulevat lakimuutokset vaikuttavat kotimaan kuorma-autoliikenteeseen ja alan toimijoiden ...
  • Kahden puisen hautamuistomerkin konservointi 

   Hyvönen, Reeta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli konservoida kaksi puista hautamuistomerkkiä ja tutkia hautamuistomerkkien historiaa Suomessa sekä vanhojen hautamuistomerkkien tilannetta nykypäivänä. Työn tilaajana toimi Poikilo–museot. ...
  • KAIHIPOTILAAN PRE- JA POSTOPE-RATIIVINEN OHJAUS : Ohjausvideo kaihileikkaukseen tuleville potilaille 

   Eriksson, Anna; Roti, Heidi; Suominen-Jalo, Siru (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Kaihin suurin aiheuttaja on ikä, siksi se on yleisin näkötarkkuutta heikentävä sairaus. Yli 65- vuotiaista kolmanneksella on jonkinlaista kaihimuutosta silmissä. Suomessa vuonna 2008 tehtiin 46 951 ...
  • KAIKKI OK? : Nuorten kokemuksia Kotkan Ohjaamosta 

   Jokela, Tanja; Autio, Niina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee Ohjaamo-toimintaa, joka tarjoaa matalan kynnyksen periaatteella ohjausta ja neuvontaa alle 30-vuotiaille nuorille. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia nuorten kokemuksia Kotkan Ohjaamosta sekä ...
  • Kaksoisdiagnoosipotilaiden päihdehoitotyö mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhdistämisen jälkeen 

   Väisänen, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa kaksoisdiagnoosipotilaiden hoidosta sen edelleen kehittämisestä. Erityisesti tutkimuksessa keskityttiin kaksoisdiagnoosipotilaiden päihdehoitotyöhön. Kaksoisdiagnoosipotilaalla ...
  • Kaksosten yksilöllinen kohtaaminen neuvolassa vanhempien kokemana 

   Kaydi, Ina-Maria; Kärki, Krista; Väisänen, Satu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esille kaksosperheen vanhempien näkemys ja kokemus siitä, kuinka yksilöllinen kohtaaminen ja yksilöllisyyden tukeminen toteutuvat kaksoslasten kohdalla neuvolan määräaikaistarkastuksissa. ...
  • Kaksosten yksilöllisyyden tukeminen päivähoidossa 

   Karttunen, Irene (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkitaan, miten päivähoidon kasvattajat tukevat ja huomioivat kaksosten yksilöllisyyden osana päivähoidon arkea ja erilaisissa arjen tilanteissa. Opinnäytetyössä käsittelen kaksosuutta ja sen merkitystä ...
  • Kallistuman vaikutus painolastitoimintoihin ja peilauksiin : Ecocoasterit ms Eeva ja ms Mirva 

   Palander, Kalle (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työssä tarkastellaan painolastitankkien tyhjentymistä ja täyttymistä ja sitä, miten aluk-sen asento niihin vaikuttaa. Painolastitankkien rakenteen ja aluksen asennosta johtuen tankkien tyhjäksi saaminen on vaikeaa ja ...
  • Kampuskahvitus valikoiman kehittäminen : Ruokatuotteen tuotekehitys 

   Ylönen-Bajrami, Jenni; Marttinen, Oona (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyömme on tuotekehitysprosessi, jonka tarkoituksena on kehittää uusia tuotteita Ravintola Tallin käyttöön tulevalle kahvitusvalikoiman listalle. Opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö. Työn toimeksiantajana ...
  • Kannattavan messutoiminnan suunnittelu : Tutkimus kannattavuudesta 

   Karppinen, Janne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia mahdollisen messutoiminnan kannattavuutta kannattavuuslaskelman avulla Kouvolan alueella. Lisäksi opinnäytetyössä tutkitaan liiketoimintasuunnitelmaa ja käydään läpi tuleva toiminta ...
  • Kannattavuuden kehittäminen case Vegaaninen Lippakioski 

   Heilala, Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tutkii vuonna 2016 perustetun Vegaaninen lippakioski -osuuskunnan omistaman lippakioskin myymien ruoka-annosten ja tuotteiden kannattavuutta. Tutkimus keskittyy tuotteiden ja ruoka-annosten kannattavuuden ...
  • Kannattavuuden parantaminen : Elintarvikevalmistaja Yritys X 

   Rautsa-Halonen, Anu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen toimeksiantajana on leipomoteollisuuden yritys. Tarkoituksena oli selvittää keinoja yrityksen kannattavuuden kehittämiseksi. Kuluttajien muuttuneet ruokatottumukset ja ostovoiman huonontuminen sekä kauppojen ...
  • Kansainvälinen selvitys huokosilmanäytteenotosta 

   Jyränen, Jenni (2019)
   Suomessa ympäristönäytteenotto on pitkälle kehittynyttä ja ohjeistettua useilla eri osa-alueilla. Maaperän huokosilmanäytteenottoon ei kuitenkaan ole vielä käytössä yleisiä valtakunnallisia ohjeistuksia tai vakiintuneita ...
  • Kansainvälinen vapaaehtoistyö - Välivuodesta eväitä tulevaisuuteen 

   Arell, Miira; Koponen, Aino (2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää erilaisia oppimiskokemuksia ja kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä, jotka kansainväliseen vapaaehtoistyöjaksoon välivuotensa aikana osallistuneet nuoret ...
  • Kansainvälisen ja monikulttuurisen toiminnan tutkimuksellinen kehittäminen Nuorten Taidetyöpajalla 

   Drabczyk, Tanja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tuotti kehittämistietoa kansainvälisen ja monikulttuurisen työpajatoiminnan toteuttamiseen Jyväskylän kaupungin Nuorten Taidetyöpajalla. Vuonna 2016 työpajan toiminnassa oli mukana n. 270, 15–29-vuotiasta ...
  • Kansainvälisen lapsikaappauksen ilmiöitä : Haagin sopimuksen soveltaminen suomalaisessa tuomioistuimessa 

   Olkkonen, Asta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena on tutkia Haagin kansainvälisen lapsikaappaussopimuksen sisältöä ja sen käytännön soveltamista Helsingin hovioikeudessa ja muutoksenhakuasteena korkeimmassa oikeudessa. Työn tavoitteena ...