• Laadullinen tapaustutkimus opetusresurssien nopean ja voimakkaan vähenemisen vaikutuksista korkeakouluopetukseen 

   Altarriba, Elias; Pelkonen, Minna; Bergman, Jukka-Pekka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä tapaustutkimuksessa perehdytään opetusresurssien nopean ja voimakkaan vähenemisen vaikutuksiin korkeakouluopetuksen laatuun. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusta vähennettiin merkittävästi vuosina 2015-2016, ...
  • Laatikkojärjestelmän kehittäminen Vaasan Oy:n Kuusankosken leipomolle 

   Laitinen, Jere (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän työn tarkoituksena oli selvittää automaattisen leipomolaatikoiden kuljetinjärjestelmän häiriöiden syyt ja kestoajat Vaasan Oy:n Kuusankosken leipomolla. Häiriöiden seu-rauksena laatikkovirta tuotantopisteille katkeaa ...
  • Laatu edellä : Sähkönjakelun projektiluonteinen urakointi 

   Kautonen, Konsta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö oli kehittämistyö, jonka aikana hallittiin sähkönjakeluun liittyvä kaapelointiprojekti. Työssä pyrittiin määrittämään sähköverkon hyvän laadun jatkumisen kannalta olennainen vaikutuskohta, jota tilaaja ...
  • Laatua määriin : Järvenpään kaupungin alueellisen nuorisotyön laadun kehittäminen 

   Hoviaro, Jani (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kehittämistehtävänä oli kehittää Järvenpään kaupungin nuorisopalveluiden alueellisen perusnuorisotyön laadun arviointia. Järvenpään kaupungin nuorisotyön organisaatio oli kokenut muutoksia vuoden 2017 alusta. Toiminnan ...
  • LAATUSUOSITUS IKÄÄNTYNEIDEN ARJESSA : Karhula- kodin palveluseteliasiakkaiden kokemus hyvästä elämästä 

   Suikkanen, Meiju; Ahlqvist, Marika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Karhula-kodissa asuvien ikääntyneiden kokemuksia hyvästä elämästä sekä peilata kokemuksia laatusuositukseen hyvän ikääntymi-sen turvaamisesta ja palvelujen parantamisesta ...
  • Laboratoriotarvikevaraston toiminnan kehittäminen ja tehostaminen 

   Kaartinen, Tuomas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja tehostaa Neste Oyj:n Tutkimus ja Kehitys-yksikön Teknologiakeskuksen varastotoimintoja. Tutkimuksessa selvitettiin keinoja tehostaa varaston toimintaa samalla tehostaen asiakkaiden ...
  • Lahden kaupungin valokadun valaistuksen uusiminen 

   Lehtovirta, Ulla-Maija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kokonaisuudessaan projekti käsitti Lahden valokadun (Aleksanterinkatu) valaistuksen täydellisen uusimisen. Opinnäytetyönaiheeksi muotoutuivat suunnitelmat valojen uusista kehikoista, koska vanhat kuviot säilytetään. ...
  • Laiskakatti ja Faaraokissa sekä muita satuja: Satupuu-projektin raportti 

   Eloranta, Eeva; Matikainen, Noora (2007)
   Opinnäytetyömme on toiminnallinen projektityö, joka perustuu Ristiinassa kevättalvella 2006 tehtyyn Satupuu-projektiin. Projektiin osallistuivat Ristiinan kirjasto ja Hangastenmaan, Kirkonkylän, Kuomion, Pellosniemen sekä ...
  • "Laiva on lastattu lähiruoalla" : Lähiruokamenujen kehittäminen 

   Kolehmainen, Ulla (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö oli tilaustyö lähiruokamenujen kehittämisestä Laivayhtiö Otukka Oy:lle. Työn tavoitteena oli kehittää lähiruokapainotteiset Savonlinnan seudun ruokaperinteitä kunnioittavat pikaruoka- ja noutopöytä menut ...
  • Laivakoneistojen voitelu 

   Kauhanen, Miled (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan laivakoneistojen eri voiteluprosessien toiminta-periaatteet ja niihin vaikuttavat tekijät. Työn tavoite on muodostaa manuaalin tapainen tiivistelmä, jonka avulla vasta-aloittanut insinööriopiskelija ...
  • Laivan kokonaishyötysuhteen parantaminen 

   Pohtila, Pekka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä työssä on tutkittu eri vaihtoehtoja laivan hyötysuhteen parantamiseen eri val-mistajien tuotteitta tutkimalla ja huomioiden nykyiset ja tulevat päästömääräykset. Hyö-tysuhde tulee siitä, kun tietty määrä energiaa ...
  • Laivapotkurit ja hydrodynamiikka 

   Meriläinen, Tomi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on havainnoida yleisimpien potkurityyppien ominaisuuksia ja niiden valintoihin vaikuttavia tekijöitä, joita eri typpisissä aluksissa käytetään. Mukana työssä on osa potkurin kehityshistoriaa ...
  • Laivapäiväkirjan käyttö vuoden 2017 merilain muutoksen jälkeen 

   Lindholm, Karri (2019)
   Merilain muutos vuonna 2017 avasi uusia mahdollisuuksia suomalaisille laivoille laivapäiväkirjan lakisääteistä täyttämistä koskien. Lakimuutoksen jälkeen Liikenteen turvallisuusvirasto lopetti aiemmin ainoan laillisen ...
  • Laivojen höyrykattiloiden huolto- ja korjaustyöt 

   Butorin, Alexey (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia laivojen höyrykattiloiden toimintaperiaatteet selvittää kattiloiden tyypit ja kirjoittaa tiivis opastus, joka käsittelee yleiset pakolliset huollot, viat ja mahdolliset korjausmenetelmät. ...
  • Lambda Calculus and functional programming : Using Haskell 

   Prokopev, Vadim (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis explores the world of Lambda Calculus, functional programming, which is based on Lambda Calculus, and Haskell as an example of a functional programming language. Lambda Calculus is a formal system for denoting ...
  • Langh Ship -varustamon merihenkilöstön tyytyväisyys työolosuhteisiin 

   Kuusela, Kimmo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää toimeksiantaja Langh Ship Oy Ab:n meri-henkilöstön työtyytyväisyyttä. Tutkimusongelmana oli tutkia, millä tasolla Langh Shipin merihenkilöstön työtyytyväisyys on, ja miten ...
  • LANNERANGAN UUSIUTUVIEN VÄLILEVYPULLISTUMIEN RISKITEKIJÄT SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS 

   Oja, Emma; Räsänen, Meri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, mitkä ovat riskitekijät uusiutuvalle välilevyn pullistumalle lannerangassa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin systemaattista kirjallisuuskatsausta. Alkuperäistutkimusten haussa ...
  • Lannoiteteollisuuden sivuvirran taloudellinen hyödyntäminen 

   Norema, Markku (2018)
   Osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa pitkällä aikavälillä voittoa osakkeenomistajille, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Tämän opinnäytetyön toimeksiantajan, Kymagro Oy:n, yhtiöjärjestys ei ole esteenä voiton tuottamiselle. ...
  • Lapaluun ja olkanivelen liikekontrollihäiriöiden ennaltaehkäiseminen jousiammunnassa: Opas valmentajille 

   Salmela, Anna (2019)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena on tuottaa Suomen Jousiampujain Liiton valmentajille opas, josta saadaan tietoa lapaluun ja olkanivelen liikekontrollin häiriöihin johtavista ongelmista ja niiden ennaltaehkäisemisestä. Oppaan ...
  • LapCI ry:n jäsenkysely: Jäsenten toiveet ja tarpeet toiminnan kehittämisen tukena 

   Altarriba, Laura (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kyselylomaketutkimuksen avulla LapCI ry:n jäsenperheiden tarpeita. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jotta järjestö voisi kehittää toimintaansa sekä suunnata yhteiskunnallista ...