Viitteet 1176-1195 / 1939

  • Paikallisten tilitoimistojen palveluntarjonta nyt ja tulevaisuudessa 

   Leskinen, Santeri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa Mikkelin alueen tilitoimistojen nykyistä ja tulevaisuuden palvelutarjontaa. Tutkimusongelmana oli selvittää, mitä palveluita Mikkelin tilitoimistot tarjoavat nyt ja millaisia ...
  • Paikoitushallin paikallavaletun ja kuorilaattarakenteisen kannen vertailu 

   Hartikainen, Tuomas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla paikallavalettua jälkijännitettyä piha-kantta ja kuorilaattarakenteista pihakantta. Tavoitteena oli löytää ja koota tekijöitä, jotka helpottavat tulevissa rakentamiskohteissa ...
  • Painokevennetty harjoittelu fysioterapiassa : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus AlterG -juoksumaton käyttömahdollisuuksista 

   Särkiniemi, Tiina; Kosonen, Maiju (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää painokevennetyn harjoittelun hyötyjä ja harjoittelumenetelmän soveltuvuutta fysioterapiaan. Tavoitteenamme on ollut koota aiheesta toimeksiantajallemme Savonlinnan FysioKulmalle ...
  • PAINONHALLINTARYHMIIN OSALLISTUNEIDEN KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA : Kouvolan Terveyden edistämisen yksikön painonhallintaryhmät 2014–2016 

   Ripattila-Lassi, Johanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Kouvolan kaupungin, Terveyden edistämisen yksikön järjestämien painonhallintaryhmiin vuosina 2014–2016 osallistuneiden tavoit-teiden saavuttamista ja tämän hetkistä painonhallinnan ...
  • Pakaralihasten tendinopatia: akuuttivaiheen harjoitusohje 

   Jokela, Anni (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tietoa pakaralihasten tendinopatiasta ja sen akuuttivaiheen harjoittelusta. Tavoitteena oli tuottaa toiminnallinen harjoitusohje Turun OMT-Fysioterapia Oy:n käyttöön, joka ...
  • Pakettilajitteluprosessin kehittäminen 

   Salonen, Juuso (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää pakettilajitteluprosessin kehittämismahdollisuuksia. Lajitteluprosessin kehittämismahdollisuuksia haluttiin tutkia, koska prosessin nykyisestä toimintamallista ja tehokkuudesta ei ...
  • Pakettiseurantajärjestelmän tutkimus: Järjestelmän käytettävyyden kehittäminen 

   Tulokas, Roosa (2019)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Fortum Power and Heat Oy, Loviisan voimalaitos. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia käyttöönotettavaa pakettiseurantajärjestelmää. Tavoitteena oli selvittää, miten järjestelmän ...
  • Pakokaasupesurien erot suljetun kierron ja avoimen kierron välillä 

   Santalahti, Atte (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on avoimen ja suljetun kierron pakokaasupesureiden vertailu. Tavoitteena on tehdä kattava ja selkeä selvitys erilaisten rikkipesureiden eroista ja toiminnasta. Jotta vertailu olisi mahdollisimman ...
  • Pala-pojan arkun konservointi 

   Piekäinen, Linda (2019)
   Opinnäytetyössä konservoitiin Hyvinkään kaupunginmuseon kokoelmiin kuuluvan arkun maalipinta. Esine on peräisin hyvinkääläisestä kodista 1900-luvun alusta. Arkun kannen sisäpuoli on nimikoitu tekstillä ”Pala 1901”. Maali ...
  • Palautejärjestelmän kehittäminen Kouvolan kaupungin hankintojen sisäisille asiakkaille 

   Kotonen, Suvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on laatia palautejärjestelmä toimeksiantajan sisäisille asiakkaille, eli eri toimialojen asiantuntijoille, joiden kanssa yhteistyössä tarjouspyyntö laaditaan. Työssä kehitetään helppokäyttöinen ...
  • Palautteen vaikutukset työntekijöiden työhyvinvointiin 

   Koskimäki, Sanna (2019)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii siivousalan yritys Mikkeli Siivotaan Oy, jossa palautekäytäntöjen kehittämiselle on ollut tarvetta. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten palaute vaikuttaa työntekijöiden ...
  • PALAUTUMISEN EDISTÄMINEN JALKAPALLOSSA : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

   Leinonen, Niko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, millä menetelmillä palautumiseen voidaan vaikuttaa jalkapallossa. Lisäksi tarkoituksena oli vertailla, miten näiden menetelmien vaikuttavuudet eroavat toisistaan. ...
  • Palkkaprosessien kehittäminen Leanin keinoin Taitoa Oy:ssä 

   Tanja, Matikainen (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoite oli tutkia, miten palkkaprosessien kehittäminen toteutui Leanin keinoin Taitoalla. Tutkimuskysymyksissä halutaan tietoa, miten Leanin 5S:n käyttöönotto toteutui Taitoan Carea-tiimissä ja miten ...
  • Palliatiivinen hoito ja saattohoito sairaanhoitajien kokemana Kouvolan alueella 

   Inkiläinen, Nina; Seppälä, Nina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon Kouvolan alueella. Näkökulmana oli sairaanhoitajien kokemus saattohoidon yhteistyöstä saattohoitoa ...
  • Palomuurin implementointi yritysverkkoon Cisco-ympäristössä 

   Pasonen, Henri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten palomuurin voisi implementoida uudeksi osaksi olemassa olevan yritysverkon topologiaa. Tarkoituksena on myös kerätä materiaalia palomuuriratkaisuista olemassa olevan tieto- ...
  • Paloturvallisuuden itsearvioinnin digitalisointi 

   Timonen, Tomi (2019)
   Julkishallinnon organisaatioiden resurssit vaativat aiempaa tehokkaampaa kohdentamista. Pelastuslaitosten valvontatoiminnassa tämä tarkoittaa yhä riskiperusteisempaa toiminnan kohdentamista. Yksi kehitetyistä toimintamalleista ...
  • Paluukuormien täyttöasteiden vaikutus Rekkapalvelut Oy:n kannattavuuteen 

   Nikulainen, Jere (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän työn tavoitteena oli selvittää, miten paluukuormien täyttöasteet vaikuttavat kuljetusyrityksen liiketoiminnan kannattavuuteen. Lisäksi tavoitteena oli löytää tekijöitä, jotka aiheuttavat haasteita paluukuormien ...
  • Palveluiden arviointi Kouvolan kansalaisopistossa 

   Topra, Taru (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia vapaan sivistystyön oppilaitoksen Kouvolan kansa-laisopiston palveluiden vaikutuksia oppilaisiin. Tutkimuskysymyksinä työssä olivat: ”Lisääntyykö opiskelijan hyvinvointi opiskelun ...
  • Palvelujen ja toimintatapojen muuttaminen sähköistä asiointia kehittämällä : PKSSK/Siun sote 

   Piipponen, Anne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän strategiasta nousevan sähköisen asioinnin toteuttaminen asiakaspalvelua ja sen yhtä prosessia kehittämällä siten, että vuonna ...
  • Palvelukehittämisen caseja : PaKe Savo 

   Eskelinen, Tuomo; Rajahonka, Mervi; Villman, Kaija
   Xamk Kehittää 17 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Osaamisen merkitys kasvun ja kehityksen vauhdittajana kasvaa koko ajan. Osaamisen parantamiseen ja muihin aineettomiin investointeihin perustuvat kasvu- ja kehitystavoitteet luovat yrityksissä pohjan kestävälle kasvulle ...