Viitteet 1335-1354 / 1939

  • QUALITY CONTROL IN GPCR PROTEIN FAMILY LABELING AS A DATA MINING PROBLEM : Knowledge engineering for bioinformatics 

   Kolobaeva, Aleksandra (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Biology and medicine are becoming strongly data-dependent sciences where advances are, more than ever, based on data acquired by sophisticated machinery and methods. One area in which this is especially true is bioinformatics. ...
  • Radikalisoitumisen ennaltaehkäisy ja deradikalisoituminen 

   Damstén, Iris (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Viime vuosina äärioikeistolainen aktiivisuus on lisääntynyt ja saanut lisää kannatusta. Myös viharikosten ja vihapuheen määrä on kasvanut. Tämän vuoksi on tärkeää selvittää, kuinka radikalisoitumista ja ekstremismiä eli ...
  • Radiomuseon kuntoarvio ja korjaussuunnitelma 

   Tuominen, Tommi (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tehtiin kuntoarvio vuonna 1906 valmistuneeseen Kouvolan radiomuseoon, jonka pohjalta laadittiin toimenpide-ehdotukset korjaustarpeille. Työn tarkoituksena oli selvittää tilaajalle Kouvolan radiomuseon ...
  • Radonmittaussuunnitelma Vantaan kaupungin julkisiin tiloihin 

   Ojanperä, Aleksi (2019)
   Suomen säteilylaki muuttui joulukuussa 2018. Lakimuutos velvoittaa työnantajia entistä tar-kempaan radonpitoisuuksien valvontaan työpaikoilla. Opinnäytteessä kartoitettiin kaikki Vantaan kaupungin kiinteistöt, joihin ...
  • RAHASTOT SIJOITUSVAIHTOEHTONA : Asiakastyytyväisyys Pankki X:n tarjoamiin rahastoihin 

   Kivioja, Maija-Leena (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään sijoitusrahastoja ja niiden ominaisuuksia kuten, riskiä ja tuottoa. Tutkimuksen kohteena on Pankki X:n rahastoasiakkaiden asiakastyytyväisyys. Tutkimuksella selvitetään asiakkaiden ...
  • Rahdin seurannan mahdollisuudet Refrak Oy:ssä 

   Pylkkänen, Miina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä erilaisiin rahdin seurantavaihtoehtoihin ja kokeilla seurantaa Refrak Oy:n työmaakuljetuksessa. Teoriaosuudessa käsitellään satelliittipaikannusjärjestelmiä historiasta nykypäivään ...
  • RAJATONTA LIIKETTÄ! Soveltavan liikunnan yhteistyöverkoston kehittäminen Kouvolassa liikuntatapahtuman avulla 

   Tolvanen, Riikka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on kvalitatiivinen kehittämistyö, joka tutki soveltavan liikunnan yhteistyöverkoston syntymistä, kehittymistä ja toimintaa toiminnallisen tapahtuman kautta. Kehittämistyön tarve nousi erityistä tukea tarvitsevien ...
  • Rajojen ylityksiä 

   Karttunen, Miia; Muotio, Leena; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Inspiroi 1 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Rajojen ylityksiä -kokoelma välittää kuvaa siitä, mitä ja millaisia rajojen ylityksiä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on tehty, kun kahdesta korkeakoulusta – Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta ja Mikkelin ...
  • ”Rakastan kyllä tätä toimintaa, mutta välillä ketuttaa.” : Opiskelijaedustajien kokemuksia henkisestä jaksamisesta 

   Peni, Riikka; Rissanen, Anni (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia opiskelijakuntien hallituksien opiskelijaedustajien omia kokemuksia edustajuuden vaikutuksesta henkiseen jaksamiseen ja mitata opiskelu-uupumisriskiä. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • Rakennus- ja kunnossapitourakoitsijan työturvallisuuden kehittäminen Kymin tehtaalla 

   Kuronen, Niko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin UPM Kymin paperi- ja sellutehtaiden rakennus- ja kunnossapitourakoitsijan työturvallisuuden nykytilannetta, jonka pohjalta oli tarkoitus löytää mahdollisia ongelmakohteita tai kehitysideoita. UPM:llä ...
  • Rakennusalan osaamisen kehittäminen yritys-oppilaitosyhteistyön ja digitalisaation avulla : Kiertotalouden uudet osaajat yrityksille -hanke 1.2.2016–31.12.2017 

   Sinkko, Arja; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Kehittää (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Rakennusalan koulutuksen ja yritysyhteistyön kehittämiseksi käynnistettiin helmikuussa 2016 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama kaksivuotinen hanke, jonka tavoitteena oli vastata vuonna 2020 voimaan astuvan ...
  • Rakennusautomaatiovalvontaprosessin kehittäminen 

   Itkonen, Teemu (2019)
   Tässä insinöörityössä käsiteltiin rakennushankkeen rakennusautomaatiovalvontaprosessin vaiheita LVI- ja sähkövalvojan näkökulmasta rakennushankeen aikana. Tutkielman työelä-mälähtöisenä tavoitteena oli kehittää ...
  • Rakennusesittely virtuaalitodellisuudessa 

   Manninen, Ari-Pekka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkitaan, miten rakennetaan rakennusesittely virtuaalitodellisuuteen (VR) käyttäen HTC Vive VR-headsettia ja Unity-pelimoottoria. Virtuaalitodellisuus rakennusesittelyn tarkoituksena on antaa asiakkaalle ...
  • Rakennusmallin pelillistäminen 

   Hänninen, Teemu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkitaan, kuinka pelimoottoreita ja rakennusten 3D-malleja voidaan hyödyntää, jotta saadaan parempi käsitys digitaalisesta ympäristöstä. Aiheesta esitellään projekti, jota pohjustetaan siihen liittyvällä ...
  • Rakennusterveyskoulutuksen kehittäminen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa 

   Vasara, Otto-Oskari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja kehittää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun rakennusterveyskoulutusta vastaamaan pätevyysvaatimuksia. Korjausrakentamisen alalle säädettiin vuoden 2015 keväällä viisi uutta ...
  • Rakentamisen suunnittelun ohjauksen yhteiskehittäminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella 

   Kopra, Pauliina (2019)
   Pelastuslaitoksen toiminnan kehittämisen tulee perustua palvelutarpeeseen. Pelastustoimen palvelut on perinteisesti suunniteltu lakisääteisten velvoitteiden ja organisaatiolähtöisten tavoitteiden ohjaamana. Palveluiden ...
  • Rasitusvammojen ehkäisy kiipeilyn harjoittelussa 

   Toivokainen, Aleksi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kiipeily on kasvava laji ja kaupallisia kiipeilykeskuksia löytyy jo useasta eri kaupungista. Opinnäytetyössä selvitettiin kiipeilijöiden yleisimpiä rasitusvammoja sekä keinoja, joilla rasitusvammoja voidaan ehkäistä. ...
  • Raskaana olevan hoitotyöntekijän työturvallisuus hoitotyössä 

   Pasanen, Sanna-Kaisa; Lehtonen, Saara; Johanna, Ketola (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla etsiä uusin tutkittu tieto raskaana olevan hoitotyöntekijän työturvallisuudesta ja arvioida menetelmää käyttäen, mitkä ovat hoitotyössä ...
  • Raskauden ehkäisyn aloitus yläkoulussa : Opas kouluterveydenhoitajille 

   Lehtinen, Sini; Laine, Annika (2019)
   Seksuaalisuus ja seksuaaliterveys ovat laaja kokonaisuus, jotka kuuluvat aina jollain ta-valla ihmisen jokaiseen elämänvaiheeseen. Seksuaaliterveyden edistämiseen sisältyvät parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen liittyvä ...
  • Raskaudenaikaisen tupakoinnin lopettaminen: Taloudellinen kannustin osana hoitopolkua 

   Vertanen, Henna; Piippo, Sanna (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä suunnitelma Kymsoten pohjoiselle neuvolatoiminnalle taloudellisen kannustimen käyttöönottoa varten osaksi tupakoivan raskaana olevan naisen hoitopolkua. Suomessa raskaana olevien ...