Viitteet 1567-1586 / 1939

  • Tablettilaitteiden ideakirja varhaiskasvattajien käyttöön : Opaskirja media- ja teknologiakasvatukseen 

   Itkonen, Sanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda media- ja teknologiakasvatuksen opas yksityiseen, Pohjois-Savossa toimivaan päiväkotiin. Tavoitteena oli tehdä tiivis, olemassa olevaan tietoon pohjautuva opas, joka sisältää ...
  • Tahdistinpotilaan toimintakyky : —Kyselytutkimus tahdistinpotilaille Kymenlaakson keskussairaalassa 

   Partio, Tiina; Järvenpää, Roosa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten sydämentahdistin vaikuttaa potilaan toimintakykyyn. Tavoitteena oli selvittää, miten heikentynyt toimintakyky ilmeni potilaiden elämässä ennen tahdistimen asennusta, miten ...
  • Taidekahvila yhteisöllisyyden vahvistamisen välineenä 

   Myllylä, Emmi (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä taidekahvilasuunnitelma, jonka avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä Keljonkankaan alueella. Kehittämistyön toimenpiteiden kohteena olivat lapsiperheet. Tilaajana toimi Jyväskylän seudun ...
  • Taidetta työn kehittämiseen 

   Horn, Helena; Vapalahti, Kati
   Xamk Kehittää 8 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Taimenen (Salmo trutta) poikastuotantoalueet Vantaan Kylmäojassa ja Rekolanojassa 

   Koivula, Christian (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä tutkimuksessa inventoitiin uhanalaisen taimenen poikastuotantoalueiden määrät ja sijainnit Vantaan Kylmäojalta sekä Rekolanojalta. Poikastuotantoalueella tarkoitetaan aluetta, jossa on taimenen kudulle sekä sen ...
  • Taitaja-toiminnan hyödyntäminen kokki- ja tarjoilijalajeissa 

   Auramo, Tuija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka kokki- ja tarjoilijaopiskelijoiden opettajat ja työpaikkaohjaajat hyödyntävät työssään Taitaja-toimintaa. Työn tarkoituksena oli myös löytää uusia ideoita Taitaja-toiminnan ...
  • Taksiyrityksen perustaminen: Liiketoimintasuunnitelma ja yritysmuodon valinta 

   Lipsanen, Tiina-Mari (2019)
   Tämä opinnäytetyö laadittiin yksityishenkilölle liiketoimintasuunnitelmaksi taksiyrityksen perustamisen tueksi. Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää laskelmien avulla, onko taksiyrityksen perustaminen kannattavaa, mikä ...
  • Talopaketin ostoprosessi 

   Tuomainen, Roosa (2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli talopaketin ostoprosessi. Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimi yritys, joka on rakentanut muuttovalmiita omakotitaloja asiakkailleen jo 30 vuoden ajan. Oman kodin rakentaminen on ihmisille monesti ...
  • Talotekniikan reikävarausten suunnittelu ja mallintaminen 

   Akselin, Antti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia reikävarausten suunnitteluun liittyvää prosessia LVI- suunnittelijan näkökulmasta. Opinnäytetyön tilaajana on Granlund Oy. Aiheesta on melko vähän helposti omaksuttavaa materiaalia, ...
  • Taloudellisten tunnuslukujen strateginen hyötykäyttö pk-yrityksissä 

   Luoma, Mikko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa suomalaisten pk-yritysten taloudellisten tunnuslukujen strategisen hyödyntämisen tasoa tutkimalla kuinka hyvin he hyödyntävät taloudellista informaatiota päätöksenteon tukena. ...
  • Taloudenhallinnan kehittämissuunnitelma - Case Korian Klubi 

   Manninen, Tommi (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan mahdollisuuksia kehittää pienen urheiluyhdistyksen taloudenhallintaa. Suunnitelma on laadittu teoriaosuuden ja yhdistyksen edustajan haastattelun perusteella. Opinnäytetyön toimeksiantaja ...
  • Talousarvioprosessin kehittäminen : Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 

   Penttilä, Henna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä toimeksiantajan eli Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän talousarvioprosessiin. Tavoitteena oli selvittää IUKKY:n nykyisen budjetointiprosessin toimivuus käytännössä ja tarvittaessa ...
  • Tanssin merkitys erityisopiskelijan hyvinvoinnille 

   Kuusela, Julia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus ja sen tilaajana toimii erityisammattiopisto. Ammattiopiston nimeä ei mainita tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden yksityisyyden suojaamisen vuoksi. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
  • Tapahtumakävijöiden vastuullisuuden kartoittaminen 

   Juutilainen, Riikka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoite oli luoda toimiva kyselylomake toimeksiantajalle eli Kohti vastuullista matkailua -hankkeelle tapahtumakävijöiden vastuullisuuden kartoittamista varten. Kyselylomakkeen avulla on tarkoitus saada ...
  • Tapahtumalogistiikka ES-tapahtuman järjestämisessä : Case: *ship Startup Festival 

   Mäkinen, Emmi (2019)
   *ship Startup Festival on startup-yrityksille tarkoitettu tapahtuma, jonka järjestää Patteri Entrepreneurship Society -yhdistys. Tapahtuman tarkoituksena on tuoda yhteen nuoria yrittäjiä ja mentoreita eri toimialoilta. Tämän ...
  • Tapahtuman järjestäminen: Iloitsemme itsenäisyydestä 

   Mässeli, Jonna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on tapahtuman järjestäminen. Työn toimeksiantajana toimii Kettumäen kansanpuisto ry. Opinnäytetyö antaa vastauksen kysymyksiin ”Mitä vaaditaan onnistuneen tapahtuman järjestämiseen?” ...
  • Tarjouslaskentamalli Excelille 

   Koskinen, Eetu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Metallisorvaamo M. Hakala Oy:lle tarjouslasken-tamalli Microsoft Excelille. Laskentamallin tarkoituksena oli siirtää jo olemassa oleva laskenta sähköiseen muotoon ja helpottaa koneistusajan ...
  • Tarpeenmukaisen ilmanvaihtojärjestelmän vertaaminen perinteiseen ilmanvaihtojärjestelmään 

   Rantalainen, Samuel (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksen tarkoitus oli verrata tarpeenmukaista ilmanvaihtojärjestelmää va-kioilmavirtajärjestelmään. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ilmanvaihtokoneen lämmitys- ja sähköenergian säästö rakennuksen ...
  • Tarpeenmukaisten ilmanvaihtojärjestelmien toimivuuden vertailu helsinkiläisissä kouluissa 

   Viitanen, Jussi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Tässä Helsingin kaupungin Tilakeskuksen toimeksi antamassa opinnäytetyössä tutkitaan koulurakennuksissa olevien tarpeenmukaisten ilmanvaihtojärjestelmien toimivuutta. Toimivuutta tarkastellaan järjestelmien ...
  • Tarvekartoitus Kouvolan seudun Muisti ry:n palveluista yhdistyksen jäsenille 

   Oksanen, Ritva (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa tarvekartoitus Kouvolan seudun Muisti ry:lle sen palveluista yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena oli selvittää yhdistyksen jäsenten ja heidän omaisten/läheisten ...